Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی هنر و انتقاد هنرمندان از بی‌توجهی حکومت

در روز جهانی هنر، شماری از هنرمندان از بی‌توجهی حکومت و نهادهای مسوول به هنر در افغانستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که به علت نبود بازار برای اثرهای‌شان با مشکلات اقتصادی روبه‌رو استند.

سید مهدی حسینی که از ۱۲ سال بدینسو سرگرم هنر نقاشی است می‌گوید که برای آثار هنری‌اش بازار وجود ندارد.

سید مهدی به طلوع‌نیوز گفت: «هنر در افغانستان جایگاه ویژه‌ای تا امروز نداشته و این از تلاش و پشت‌کار خود هنرمندان بوده که تا امروز به این مرحله رسیده است.»

رشاد، نقاش می‌گوید: «در حال حاضر یک تعداد محدودیت‌ها سر کار ما مانده شده که ما نمی‌توانیم چهره را در نقاشی کار کنیم.»

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل روز پانزدهم ماه اپریل را روزجهانی هنر نام‌گذاری کرده است.

همزمان با این، شماری از خطاطان از رونق کار خطاطی به سبک اسلامی پس از روی کار آمدن دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، خرسند استند.

بشیر احمد خطاط می‌گوید که هنر، بیان‌گر ارزش‌های یک ملت است از این رو نیاز است که در بخش‌های هنری سرمایه‌گذاری شود.

بشیر احمد به طلوع‌نیوز افزود: «بعضی بخش‌ها با آمدن امارت اسلامی کار شان زیر صفر است؛ اما بعضی هنرها مانند هنرهای اسلامی که تذهیب و خوشنویسی است در این دوره رونق بیش‌تر یافته است.»

حامد، خطاط دیگر، گفت: «خواست ما این است که به هنر توجه خاص صورت گیرد تا کسانی‌که علاقه‌مند هنر است، بتواند به هنر خود ادامه دهد.»

از سویی هم، نماینده ویژه اطلاعات و فرهنگ از تقویت و رشد هنر در کشور اطمینان می‌دهد.

عبدالحق حماد، نماینده ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هر آن هنری که با رسم و رواج، دستورات، کلتور و ثقافت افغانستان برابر و با شرایط اسلام به میان می‌آید و افراد در آن فعالیت می‌کنند امارت اسلامی به این گونه هنرها زمینه ترقی را برابر می‌کند.»

روز پانزدهم ماه اپریل به افتخار لیوناردو داویینچی نقاش برجسته ایتالیایی روز جهانی هنر نام‌گذاری شده است.

روز جهانی هنر و انتقاد هنرمندان از بی‌توجهی حکومت

همزمان با این، شماری از خطاطان از رونق کار خطاطی به سبک اسلامی پس از روی کار آمدن دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، خرسند استند.

تصویر بندانگشتی

در روز جهانی هنر، شماری از هنرمندان از بی‌توجهی حکومت و نهادهای مسوول به هنر در افغانستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که به علت نبود بازار برای اثرهای‌شان با مشکلات اقتصادی روبه‌رو استند.

سید مهدی حسینی که از ۱۲ سال بدینسو سرگرم هنر نقاشی است می‌گوید که برای آثار هنری‌اش بازار وجود ندارد.

سید مهدی به طلوع‌نیوز گفت: «هنر در افغانستان جایگاه ویژه‌ای تا امروز نداشته و این از تلاش و پشت‌کار خود هنرمندان بوده که تا امروز به این مرحله رسیده است.»

رشاد، نقاش می‌گوید: «در حال حاضر یک تعداد محدودیت‌ها سر کار ما مانده شده که ما نمی‌توانیم چهره را در نقاشی کار کنیم.»

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل روز پانزدهم ماه اپریل را روزجهانی هنر نام‌گذاری کرده است.

همزمان با این، شماری از خطاطان از رونق کار خطاطی به سبک اسلامی پس از روی کار آمدن دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، خرسند استند.

بشیر احمد خطاط می‌گوید که هنر، بیان‌گر ارزش‌های یک ملت است از این رو نیاز است که در بخش‌های هنری سرمایه‌گذاری شود.

بشیر احمد به طلوع‌نیوز افزود: «بعضی بخش‌ها با آمدن امارت اسلامی کار شان زیر صفر است؛ اما بعضی هنرها مانند هنرهای اسلامی که تذهیب و خوشنویسی است در این دوره رونق بیش‌تر یافته است.»

حامد، خطاط دیگر، گفت: «خواست ما این است که به هنر توجه خاص صورت گیرد تا کسانی‌که علاقه‌مند هنر است، بتواند به هنر خود ادامه دهد.»

از سویی هم، نماینده ویژه اطلاعات و فرهنگ از تقویت و رشد هنر در کشور اطمینان می‌دهد.

عبدالحق حماد، نماینده ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هر آن هنری که با رسم و رواج، دستورات، کلتور و ثقافت افغانستان برابر و با شرایط اسلام به میان می‌آید و افراد در آن فعالیت می‌کنند امارت اسلامی به این گونه هنرها زمینه ترقی را برابر می‌کند.»

روز پانزدهم ماه اپریل به افتخار لیوناردو داویینچی نقاش برجسته ایتالیایی روز جهانی هنر نام‌گذاری شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره