تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنده‌گان جایزۀ نوبل ۲۰۱۹ جایزه‌های شان را دریافت کردند

برنده‌گان جایزۀ نوبل سال ۲۰۱۹، در مراسمی در شهر استکهلم سویدن جایزه‌های شان را دریافت کردند.

در این مراسم، برنده‎گان پنج جایزۀ ادبیات، فزیک، کیمیا، پزشکی و اقتصاد حضور داشتند و در برابر پادشاه و ملکۀ سویدن سخنرانی کردند و دیدگاه‌های شان را با حاضران در میان گذاشتند.

برندۀ امسال جایزۀ ادبیات نوبل، «پیتر هندکهِ» نویسندۀ اتریشی است: «این دومین‌بار در زنده‌‎گی‌ ام است که در برابر یک شاه و ملکه سخن می‌گویم. بار قبلی، در برابر شاه لوئیس، پادشاۀ فرانسه و همسرش مارگارت دو ناوارِه سخن می‌گفتم. اما در قرن دوازدهم و در یک رویا بود.»

جایزۀ نوبل فزیک، امسال به سه دانشمند و ستاره شناس کانادایی و سویسی تعلق گرفته‌است.

جیمز پیبلس، یکی از برنده‌گان جایزۀ نوبل فزیک گفت: «دیدیر، مِیور، و من وضع زمین را در برابر چیزهای بزرگ بررسی کردیم. این بررسی نشان می‌دهد که در همسایگی ما، در کهکشان مان، به اندازۀ شمار ستاره‌ها، سیاره وجود دارد.»

استنلی وایتینگهام، برندۀ جایزۀ نوبل کیمیا نیز بر نبود مرزهای جغرافیایی برای دانش تأکید ورزید: «من یک بریتانیایی در امریکا استم. جان گود اِینَفِ امریکایی، اختراعاتش را در بریتانیا انجام داد و اکیرا یوشینو در جاپان بود. دانش، هیچ مرز جغرافیایی را نمی‌شناسد.»

تقریباً تمامی برنده‌گان امسال جایزۀ نوبل، تأکید ورزیدند که در موفقیت‌های شان، مردم بسیاری دست داشته‌اند که به آنان انگیزه داده‌اند و در تلاش‌های شان سهم داشته‌اند.

استر دوفلو، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد بیان داشت: «من به نماینده‌گی از مردم بسیاری، سخن می‌گویم. ما از جنبشی نماینده‌گی می‌کنیم که از همۀ ما بزرگتر است. به باور ما، این جایزه نه تنها از دستاوردهای این جنبش ستایش می‌کند، بل از آن‌چه‌که این جنبش می‌تواند در آینده بدست آورد و به علت چالش‌هایی که با آن‌ها رو به رو استیم نیز ستایش می‌کند.»

برنده‌گان جایزۀ نوبل اقتصاد گفته‌اند که پول این جایزه را برای بررسی‌های بیشتر به صندوق وِیس برای پژوهش‌های توسعه اقتصادی خواهند سپرد.

برنده‌گان جایزۀ نوبل ۲۰۱۹ جایزه‌های شان را دریافت کردند

تقریباً تمامی برنده‌گان امسال جایزۀ نوبل، تأکید ورزیدند که در موفقیت‌های شان، مردم بسیاری دست داشته‌اند که به آنان انگیزه داده‌اند و در تلاش‌های شان سهم داشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

برنده‌گان جایزۀ نوبل سال ۲۰۱۹، در مراسمی در شهر استکهلم سویدن جایزه‌های شان را دریافت کردند.

در این مراسم، برنده‎گان پنج جایزۀ ادبیات، فزیک، کیمیا، پزشکی و اقتصاد حضور داشتند و در برابر پادشاه و ملکۀ سویدن سخنرانی کردند و دیدگاه‌های شان را با حاضران در میان گذاشتند.

برندۀ امسال جایزۀ ادبیات نوبل، «پیتر هندکهِ» نویسندۀ اتریشی است: «این دومین‌بار در زنده‌‎گی‌ ام است که در برابر یک شاه و ملکه سخن می‌گویم. بار قبلی، در برابر شاه لوئیس، پادشاۀ فرانسه و همسرش مارگارت دو ناوارِه سخن می‌گفتم. اما در قرن دوازدهم و در یک رویا بود.»

جایزۀ نوبل فزیک، امسال به سه دانشمند و ستاره شناس کانادایی و سویسی تعلق گرفته‌است.

جیمز پیبلس، یکی از برنده‌گان جایزۀ نوبل فزیک گفت: «دیدیر، مِیور، و من وضع زمین را در برابر چیزهای بزرگ بررسی کردیم. این بررسی نشان می‌دهد که در همسایگی ما، در کهکشان مان، به اندازۀ شمار ستاره‌ها، سیاره وجود دارد.»

استنلی وایتینگهام، برندۀ جایزۀ نوبل کیمیا نیز بر نبود مرزهای جغرافیایی برای دانش تأکید ورزید: «من یک بریتانیایی در امریکا استم. جان گود اِینَفِ امریکایی، اختراعاتش را در بریتانیا انجام داد و اکیرا یوشینو در جاپان بود. دانش، هیچ مرز جغرافیایی را نمی‌شناسد.»

تقریباً تمامی برنده‌گان امسال جایزۀ نوبل، تأکید ورزیدند که در موفقیت‌های شان، مردم بسیاری دست داشته‌اند که به آنان انگیزه داده‌اند و در تلاش‌های شان سهم داشته‌اند.

استر دوفلو، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد بیان داشت: «من به نماینده‌گی از مردم بسیاری، سخن می‌گویم. ما از جنبشی نماینده‌گی می‌کنیم که از همۀ ما بزرگتر است. به باور ما، این جایزه نه تنها از دستاوردهای این جنبش ستایش می‌کند، بل از آن‌چه‌که این جنبش می‌تواند در آینده بدست آورد و به علت چالش‌هایی که با آن‌ها رو به رو استیم نیز ستایش می‌کند.»

برنده‌گان جایزۀ نوبل اقتصاد گفته‌اند که پول این جایزه را برای بررسی‌های بیشتر به صندوق وِیس برای پژوهش‌های توسعه اقتصادی خواهند سپرد.

هم‌رسانی کنید