Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جوانان بانقاشی روی دیوار دربارۀ صرفه‌جویی در آب آگاهی‌دهی می‌کنند

گروهی از جوانان، برای آگاه ساختن مردم در کار صرفه‌جویی از آب، تصویری را بر دیواری در شهرنو کابل نقش کردند.

این جوانان که این نقاشی را «آب جاروب نیست» نام گذاشته‌اند، می‌گویند که شهروندان کشور نباید آب را با بی‌پروایی هدر بدهند.

این جوانان، می‌افزایند که اگر در نگهداری از محیط‌زیست و منابع طبیعی آب توجه جدی نشود، با تغییرات آب و هوایی که جریان دارد کشور با کمبود جدی منابع آبی و افزایش آلوده‌گی هوا روبه‌رو خواهد شد.

مژگان کریم‌زاده، یکی از این جوانان گفت: «پیام نقاشی ما مشخص همین است که در مصرف آب، زیاد صرفه‌جویی شود که آب هدر نرود.»

مریم، جوانی دیگری که در این برنامه سهم گرفته‌است، نیز بیان داشت: «آب که یک مادۀ حیاتی و جزء از محیط زیست است باید آن را هدر ندهیم همان‌گونه که در نقاشی ما نیز یاد شده‌است که آب جاروب نیست.»

به باور این جوانان، نیاز است تا سطح آگاهی مردم دربارۀ تغییرات اقلیمی و آلوده‌گی هوا و محیط زیست بلند برده شود.

محیب الرحمان، یکی از دیگر از این جوانان اظهار داشت: «روزانه می‌بینیم که مردم پیپ آب را می‌گیرند و سرک‌ها را آب پاشی می‌کنند و می‌شویند، موترهای خود را می‌شویند که این خود سبب می‌شود که آب بی‌رویه مصرف شود و هدف بنیادی ما نیز همین است که بتوانیم به مردم بگوییم که و آگاهی دهی کنیم که از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری کنند.»

افزایش گرمایش زمین و نیز استفادۀ بی‌رویه از منابع طبیعی آب در کابل، سبب شده‌اند که از چند سال بدین‌سو پایتخت با کمبود آب روبه‌رو شود.

جوانان بانقاشی روی دیوار دربارۀ صرفه‌جویی در آب آگاهی‌دهی می‌کنند

به باور این جوانان، نیاز است تا سطح آگاهی مردم دربارۀ تغییرات اقلیمی و آلوده‌گی هوا و محیط زیست بلند برده شود.

تصویر بندانگشتی

گروهی از جوانان، برای آگاه ساختن مردم در کار صرفه‌جویی از آب، تصویری را بر دیواری در شهرنو کابل نقش کردند.

این جوانان که این نقاشی را «آب جاروب نیست» نام گذاشته‌اند، می‌گویند که شهروندان کشور نباید آب را با بی‌پروایی هدر بدهند.

این جوانان، می‌افزایند که اگر در نگهداری از محیط‌زیست و منابع طبیعی آب توجه جدی نشود، با تغییرات آب و هوایی که جریان دارد کشور با کمبود جدی منابع آبی و افزایش آلوده‌گی هوا روبه‌رو خواهد شد.

مژگان کریم‌زاده، یکی از این جوانان گفت: «پیام نقاشی ما مشخص همین است که در مصرف آب، زیاد صرفه‌جویی شود که آب هدر نرود.»

مریم، جوانی دیگری که در این برنامه سهم گرفته‌است، نیز بیان داشت: «آب که یک مادۀ حیاتی و جزء از محیط زیست است باید آن را هدر ندهیم همان‌گونه که در نقاشی ما نیز یاد شده‌است که آب جاروب نیست.»

به باور این جوانان، نیاز است تا سطح آگاهی مردم دربارۀ تغییرات اقلیمی و آلوده‌گی هوا و محیط زیست بلند برده شود.

محیب الرحمان، یکی از دیگر از این جوانان اظهار داشت: «روزانه می‌بینیم که مردم پیپ آب را می‌گیرند و سرک‌ها را آب پاشی می‌کنند و می‌شویند، موترهای خود را می‌شویند که این خود سبب می‌شود که آب بی‌رویه مصرف شود و هدف بنیادی ما نیز همین است که بتوانیم به مردم بگوییم که و آگاهی دهی کنیم که از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری کنند.»

افزایش گرمایش زمین و نیز استفادۀ بی‌رویه از منابع طبیعی آب در کابل، سبب شده‌اند که از چند سال بدین‌سو پایتخت با کمبود آب روبه‌رو شود.

هم‌رسانی کنید