Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمبود شدید گندم و رکود کارخانه‌های تولید آرد در کشور

مسوولان شماری از کارخانه‌های تولید آرد می‌گویند که کمبود شدید گندم در بازارها، سبب رکود کاروبار بیش از دو صد کارخانه تولید آرد در کشور شده است.

به گفته کارخانه‌داران، در دو ماه اخیر به علت توقف واردات گندم و مشکلات انتقال پول برای خرید گندم از کشورهای بیرونی، تمام ذخایر شان تهی شده اند و اکنون سخت با کمبود گندم روبرو اند.

آنان می‌گویند که اگر تا ده روز دیگر گندم به این کارخانه‌ها نرسد، تمام این کارخانه‌ها از کار باز می‌مانند و آنان ناگذیر اند صدها کارگر شان را جواب دهند.

مسوولان کار خانه تولید آرد باختر می‌گویند که به علت مشکلات در انتقال پول و کم‌رنگ شدن واردات گندم از یک‌سو، و خشک‌سالی‌های امسال از سوی دیگر، سبب شده اند که ذخایر این کارخانه تهی شوند.

عبدالمتین رحیمی، مسوول کارخانه باختر می‌گوید که تنها برای پنج روز گندم برای تولید آرد در اختیار دارد و پس از آن دروازه این کارخانه را خواهند بست.

رحیمی گفت: «اگر ما بر یک چند روز دیگر گندم داشته باشیم دیگر تمام است و ما ناگذیر استیم که دروازه این کارخانه را ببندیم.»

احمد فواد، مسوول کارخانه تولید آرد خوشه گندم، گفت: «اوضاع کارخانه‌های آرد پیش از این هم بسیار خراب بوده است و بسیاری شان بسته شده اند. اگر کدام برنامه لازم برای واردات گندم روی دست گرفته نشود، چالش‌ها بیشتر خواهند شد.»

درهمین حال، کارگران در این کارخانه‌ها نیز از کبمود مواد خام و از دست رفتن کارشان نگران اند.

حمید الله، کارگر در کارخانه تولید آرد گفت: «گندم که تمام شود ما هم بیکار می‌شویم. حکومت باید مشکلات ما را حل سازد»

از سویی هم، خشک‌سالی‌های امسال در حاصلات گندم در کشور کاهش چشمگیری را بوجود آورده است. وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال سه میلیون و نُه صد هزار تُن گندم در کشور برداشت شده است. اما این ارقام در مقایسه به مقدار گندم برداشت شده سال پار در کشور، در حدود دو میلیون تُن کاهش را نشان می‌دهد.

مصباح الدین مستعین، سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباطات وزارت زارعت و آبیاری، گفت: «ما در حال حاضر در ذخایر راهبردی غله بیش از شصت هزار تُن گندم داریم، اما در بخش تامین غله ما نیاز داریم که یک مقدار را از بیرون وارد سازیم.»

آمارهای نخستین نشان می‌دهند که افغانستان سالانه به حدود شش میلیون و چهار صد هزار تُن گندم نیاز دارد که با این حساب امسال باید در حدود سه میلیون تُن آن از بیرون وارد شود. اما مسوولان کارخانه‌های تولید آرد می‌گویند که اگر حکومت بربنیاد یک پیمان این گندم را از کشورهای بیرونی وارد و به اختیار کارخانه‌ها قرار دهد، این‌کار از یکسو سبب رونق کاروبار کارخانه‌ها تولید آرد خواهند شد، و از سوی دیگر بهای گندم و آرد در کشور کاهش خواهند یافت.

کمبود شدید گندم و رکود کارخانه‌های تولید آرد در کشور

به گفته کارخانه‌داران، در دو ماه اخیر به علت توقف واردات گندم و مشکلات انتقال پول برای خرید گندم از کشورهای بیرونی، تمام ذخایر شان تهی شده اند و اکنون سخت با کمبود گندم روبرو اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شماری از کارخانه‌های تولید آرد می‌گویند که کمبود شدید گندم در بازارها، سبب رکود کاروبار بیش از دو صد کارخانه تولید آرد در کشور شده است.

به گفته کارخانه‌داران، در دو ماه اخیر به علت توقف واردات گندم و مشکلات انتقال پول برای خرید گندم از کشورهای بیرونی، تمام ذخایر شان تهی شده اند و اکنون سخت با کمبود گندم روبرو اند.

آنان می‌گویند که اگر تا ده روز دیگر گندم به این کارخانه‌ها نرسد، تمام این کارخانه‌ها از کار باز می‌مانند و آنان ناگذیر اند صدها کارگر شان را جواب دهند.

مسوولان کار خانه تولید آرد باختر می‌گویند که به علت مشکلات در انتقال پول و کم‌رنگ شدن واردات گندم از یک‌سو، و خشک‌سالی‌های امسال از سوی دیگر، سبب شده اند که ذخایر این کارخانه تهی شوند.

عبدالمتین رحیمی، مسوول کارخانه باختر می‌گوید که تنها برای پنج روز گندم برای تولید آرد در اختیار دارد و پس از آن دروازه این کارخانه را خواهند بست.

رحیمی گفت: «اگر ما بر یک چند روز دیگر گندم داشته باشیم دیگر تمام است و ما ناگذیر استیم که دروازه این کارخانه را ببندیم.»

احمد فواد، مسوول کارخانه تولید آرد خوشه گندم، گفت: «اوضاع کارخانه‌های آرد پیش از این هم بسیار خراب بوده است و بسیاری شان بسته شده اند. اگر کدام برنامه لازم برای واردات گندم روی دست گرفته نشود، چالش‌ها بیشتر خواهند شد.»

درهمین حال، کارگران در این کارخانه‌ها نیز از کبمود مواد خام و از دست رفتن کارشان نگران اند.

حمید الله، کارگر در کارخانه تولید آرد گفت: «گندم که تمام شود ما هم بیکار می‌شویم. حکومت باید مشکلات ما را حل سازد»

از سویی هم، خشک‌سالی‌های امسال در حاصلات گندم در کشور کاهش چشمگیری را بوجود آورده است. وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که امسال سه میلیون و نُه صد هزار تُن گندم در کشور برداشت شده است. اما این ارقام در مقایسه به مقدار گندم برداشت شده سال پار در کشور، در حدود دو میلیون تُن کاهش را نشان می‌دهد.

مصباح الدین مستعین، سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباطات وزارت زارعت و آبیاری، گفت: «ما در حال حاضر در ذخایر راهبردی غله بیش از شصت هزار تُن گندم داریم، اما در بخش تامین غله ما نیاز داریم که یک مقدار را از بیرون وارد سازیم.»

آمارهای نخستین نشان می‌دهند که افغانستان سالانه به حدود شش میلیون و چهار صد هزار تُن گندم نیاز دارد که با این حساب امسال باید در حدود سه میلیون تُن آن از بیرون وارد شود. اما مسوولان کارخانه‌های تولید آرد می‌گویند که اگر حکومت بربنیاد یک پیمان این گندم را از کشورهای بیرونی وارد و به اختیار کارخانه‌ها قرار دهد، این‌کار از یکسو سبب رونق کاروبار کارخانه‌ها تولید آرد خواهند شد، و از سوی دیگر بهای گندم و آرد در کشور کاهش خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره