Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر برای مهار بحران در افغانستان

برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که برای مهار بحران اقتصادی در افغانستان نیاز است تا سرمایه گذاری بیشتر انجام شود.

معاون دبیرکل برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ی با یک رسانۀ امریکایی گفته است که تعلیق کمک‌ها به بازسازی و توسعه افغانستان آسیب می رساند.

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که با جلب سرمایه گذاری بیشتر در کشور، زمینه کار برای مردم فراهم خواهد شد.

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد می‌گوید که کمک‌های انسان دوستانه نمی تواند، اقتصاد افعانستان را تقویت کند و باید سرمایه گذاری بیشتر انجام شود تا اقتصاد این کشور بهبود یابد.

کانی ویگناراجا، مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه ملل متحد گفت: «سازمان ملل و برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد تلاش دارد که سکتور تجارت‌های محلی را به چرخش بیارد تا افغان‌ها خودشان برای خود مواد خوراکی تولید کنند.»
معاون دبیر کل برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در مصاحبه ی با شبکه "سی، ان، بی، سی "می‌گوید که نبود سرمایه گذاری از سوی نهادهای توسعه‌ی و سکتور خصوصی اقتصاد افعانستان را وخیم ساخته است و نیاز است تا با سرمایه گذاری در این کشور، شغل  به مردم ایجاد شود.

وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا در پروژه‌های زیر بنایی سرمایه گذاری شود.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد گفت: «تلاش ما این است که کمک‌های بشردوستانه به کمک‌های توسعه‌‌یی و انکشافی تغییر جهت بدهد تا در زیربناهای افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیرد و از این طریق ما فقر را ریشه کن بسازیم.»

در همین حال برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که عامل بحران اقتصادی در کشور قطع کمک‌های انکشافی، محدودیت‌های جامعه جهانی و بسته شدن دارایی های افغانستان است.

سیر قریشی آگاه مسایل مالی و بانک‌داری گفت: «این باعث فروپاشی اولین بخش خصوصی، سیستم بانکی و به ویژه اقتصادی شهر شده است که نیازهای بشردوستانه عظیم را تشکیل کرده است.»

پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر نزدیک به بیست و پنج میلیون نفر در افغانستان در فقر زنده‌گی می‌کنند و ممکن است امسال نه صد هزار فرصت کاری دیگر در بازار کار از میان برداشته شود.

تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر برای مهار بحران در افغانستان

وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا در پروژه‌های زیر بنایی سرمایه گذاری شود.

تصویر بندانگشتی

برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که برای مهار بحران اقتصادی در افغانستان نیاز است تا سرمایه گذاری بیشتر انجام شود.

معاون دبیرکل برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ی با یک رسانۀ امریکایی گفته است که تعلیق کمک‌ها به بازسازی و توسعه افغانستان آسیب می رساند.

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که با جلب سرمایه گذاری بیشتر در کشور، زمینه کار برای مردم فراهم خواهد شد.

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد می‌گوید که کمک‌های انسان دوستانه نمی تواند، اقتصاد افعانستان را تقویت کند و باید سرمایه گذاری بیشتر انجام شود تا اقتصاد این کشور بهبود یابد.

کانی ویگناراجا، مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه ملل متحد گفت: «سازمان ملل و برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد تلاش دارد که سکتور تجارت‌های محلی را به چرخش بیارد تا افغان‌ها خودشان برای خود مواد خوراکی تولید کنند.»
معاون دبیر کل برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد در مصاحبه ی با شبکه "سی، ان، بی، سی "می‌گوید که نبود سرمایه گذاری از سوی نهادهای توسعه‌ی و سکتور خصوصی اقتصاد افعانستان را وخیم ساخته است و نیاز است تا با سرمایه گذاری در این کشور، شغل  به مردم ایجاد شود.

وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا در پروژه‌های زیر بنایی سرمایه گذاری شود.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد گفت: «تلاش ما این است که کمک‌های بشردوستانه به کمک‌های توسعه‌‌یی و انکشافی تغییر جهت بدهد تا در زیربناهای افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیرد و از این طریق ما فقر را ریشه کن بسازیم.»

در همین حال برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که عامل بحران اقتصادی در کشور قطع کمک‌های انکشافی، محدودیت‌های جامعه جهانی و بسته شدن دارایی های افغانستان است.

سیر قریشی آگاه مسایل مالی و بانک‌داری گفت: «این باعث فروپاشی اولین بخش خصوصی، سیستم بانکی و به ویژه اقتصادی شهر شده است که نیازهای بشردوستانه عظیم را تشکیل کرده است.»

پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر نزدیک به بیست و پنج میلیون نفر در افغانستان در فقر زنده‌گی می‌کنند و ممکن است امسال نه صد هزار فرصت کاری دیگر در بازار کار از میان برداشته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره