Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت فروشنده‌گان میوه تازه از افزایش تعرفه‌های گمرکی از سوی پاکستان

شماری از فروشنده‌گان میوه تازه از افزایش تعرفه‌های گمرکی در گذرگاه‌های پاکستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که اگر این تعرفه کاهش نیابد، کشاورزان و باغداران زیان خواهند دید.

این فروشنده‌گان می‌گویند همه ساله پاکستان در فصل صادرات میوه تازه، تعرفه گمرکی اش را بلند می‌برد.

محمد الله، دکاندار، گفت: «محصولات که سیب و انگور فعلا که گمرکاتش از طرف پاکستان بلند رفته تقریبا وقت تن ۱۲۰۰۰ولی حالی ۴۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ شده است و به همین قسم محصولات بالا رفته است اگر چنین باشد ما تاوان می‌کنیم.»

شبیر احمد، دکاندار، گفت: «این سیب‌ها بهترین سیب استند نه از ایران سیب شان این کیفیت را دارد و نه هم از پاکستان، از هیچ کشور سیب با این کیفیت سیب ما پیدا نمی‌شود ولی امروز اینجا افتیده است کسی پرسان شه نمی‌کند.»

اتحادیه میوه تازه و سبزی افغانستان می‌گوید که به علت بلند بودن تعرفه میوه تازه، در حال حاضر بیشتر موترها در گذرگاه‌های پاکستان متوقف مانده اند. این اتحادیه می‌افزاید که در حال حاضر پاکستان تعرفه برخی از فرآورده‌های کشاورزی به ویژه سبزی را صفر ساخته اما در برابر محصول میوه تازه را افزایش داده است.

اختر محمد احمدی، رییس اتحادیه میوه تازه و سبزی، گفت: «ما  از حکومت سرپرست امارت اسلامی تقاضا داریم که همه ساله در شروع سال پاکستان یک عقد و قرارداد بکند تا ما بتوانیم تا ختم سال تغییرات در گمرکات خود آورده که نه افغانستان بتواند و نه هم پاکستان.»

از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به علت نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی صادرات میوه تازه به کشورهای آسیای جنوبی کمرنگ است و در حال حاضر، پاکستان یگانه بازار برای فرآورده‌های کشاورزی کشور شمرده می‌شود و آنها در تلاش کاهش این تعرفه هستند.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «یگانه امکانات ما که استند همین آسیای جنوبی است هندستان و پاکستان است و مشکل اساسی این است که کوریدور هوایی فعلا نیستند که ما از طریق کوریدور هوایی سالانه اضافه از بیست و بیست‌و پنج هزار تن میوه را انتقال می‌دادیم.» 

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، میزان صادرات افغانستان به پاکستان در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی به ارزش بیش از سه صد میلیون دالر می‌رسید؛ اما اکنون این آمار افزایش یافته است و بیشتر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می‌شود.

شکایت فروشنده‌گان میوه تازه از افزایش تعرفه‌های گمرکی از سوی پاکستان

اتحادیه میوه تازه و سبزی افغانستان می‌گوید که به علت بلند بودن تعرفه میوه تازه، در حال حاضر بیشتر موترها در گذرگاه‌های پاکستان متوقف مانده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از فروشنده‌گان میوه تازه از افزایش تعرفه‌های گمرکی در گذرگاه‌های پاکستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که اگر این تعرفه کاهش نیابد، کشاورزان و باغداران زیان خواهند دید.

این فروشنده‌گان می‌گویند همه ساله پاکستان در فصل صادرات میوه تازه، تعرفه گمرکی اش را بلند می‌برد.

محمد الله، دکاندار، گفت: «محصولات که سیب و انگور فعلا که گمرکاتش از طرف پاکستان بلند رفته تقریبا وقت تن ۱۲۰۰۰ولی حالی ۴۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ شده است و به همین قسم محصولات بالا رفته است اگر چنین باشد ما تاوان می‌کنیم.»

شبیر احمد، دکاندار، گفت: «این سیب‌ها بهترین سیب استند نه از ایران سیب شان این کیفیت را دارد و نه هم از پاکستان، از هیچ کشور سیب با این کیفیت سیب ما پیدا نمی‌شود ولی امروز اینجا افتیده است کسی پرسان شه نمی‌کند.»

اتحادیه میوه تازه و سبزی افغانستان می‌گوید که به علت بلند بودن تعرفه میوه تازه، در حال حاضر بیشتر موترها در گذرگاه‌های پاکستان متوقف مانده اند. این اتحادیه می‌افزاید که در حال حاضر پاکستان تعرفه برخی از فرآورده‌های کشاورزی به ویژه سبزی را صفر ساخته اما در برابر محصول میوه تازه را افزایش داده است.

اختر محمد احمدی، رییس اتحادیه میوه تازه و سبزی، گفت: «ما  از حکومت سرپرست امارت اسلامی تقاضا داریم که همه ساله در شروع سال پاکستان یک عقد و قرارداد بکند تا ما بتوانیم تا ختم سال تغییرات در گمرکات خود آورده که نه افغانستان بتواند و نه هم پاکستان.»

از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به علت نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی صادرات میوه تازه به کشورهای آسیای جنوبی کمرنگ است و در حال حاضر، پاکستان یگانه بازار برای فرآورده‌های کشاورزی کشور شمرده می‌شود و آنها در تلاش کاهش این تعرفه هستند.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «یگانه امکانات ما که استند همین آسیای جنوبی است هندستان و پاکستان است و مشکل اساسی این است که کوریدور هوایی فعلا نیستند که ما از طریق کوریدور هوایی سالانه اضافه از بیست و بیست‌و پنج هزار تن میوه را انتقال می‌دادیم.» 

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، میزان صادرات افغانستان به پاکستان در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی به ارزش بیش از سه صد میلیون دالر می‌رسید؛ اما اکنون این آمار افزایش یافته است و بیشتر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره