Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوام کار پروژه کانال قوش‌تیپه

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا، می‌گوید که چهل و پنج کیلومتر کانال قوش‌تیپه تکمیل شده است و این کانال پیش از زمان معین آن به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مقام امارت اسلامی که در نشست حمایت از پیشه‌وران و دکانداران سخن می‌زد، می‌افزاید که با تکمیل شدن این کانال، افغانستان در تولید مواد غذایی خودکفا می‌شود و برخی از شهروندان به آب آشامیدنی نیز دسترسی پیدا خواهند کرد.

عبدالسلام حنفی در این نشست گفت: «مه (من) امیدوار استم از مدت که تعیین شده است از او کمتر به اتمام می‌رسد بر فعلا تخمینا ۴۵ کیلومتر صفر شده است یعنی به تکمال رسیده است.»

از سویی‌هم، شرکت انکشاف ملی اطمینان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۱، مرحله نخست این کانال تکمیل خواهد شد. این شرکت می‌گوید که کانال قوش‌تیپه تاکنون پانزده درصد پیشرفت کاری داشته است.

فرید عظیم، هماهنگ کننده برنامه‌های شرکت انکشاف ملی، گفت: «با تطبیق کانال قوش‌تیپه یک تحول کیفی بنیادی در سکتور زراعت در کشور به وجود می‌آید و ۵۵۰ هزار هکتار جریب زمین زراعتی تحت پوشش قرار می‌گیرد.»

رییس پیشین شرکت آب‌رسانی افغانستان، ساخت این کانال را در آب‌یاری زمین‌های کشاورزی با اهمیت می‌داند و می‌گوید که کانال قوش‌تیپه به هزاران نفر زمینه کار را فراهم خواهد کرد.

حمید الله یلانی، رییس پیشین شرکت آبرسانی افغانستان، گفت: «بیش از دوصد هزار نفر به گونه‌ی مستقیم در این پروژه مشغول کار خواهد شد بنآ می‌تواند تاثیرات زیاد چشمگیر را در بهبود زنده‌گی مردم و همچنان توسعه زراعت به طرف مثبت اش داشته باشد.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، امسال برای اجرای کانال قوش‌تیپه، هفت میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. این کانال در سه مرحله تکمیل می‌شود و انتظار می‌رود ۵۸۰ هزار هکتار زمین را آب‌یاری کند.

دوام کار پروژه کانال قوش‌تیپه

از سویی‌هم، شرکت انکشاف ملی اطمینان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۱، مرحله نخست این کانال تکمیل خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا، می‌گوید که چهل و پنج کیلومتر کانال قوش‌تیپه تکمیل شده است و این کانال پیش از زمان معین آن به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مقام امارت اسلامی که در نشست حمایت از پیشه‌وران و دکانداران سخن می‌زد، می‌افزاید که با تکمیل شدن این کانال، افغانستان در تولید مواد غذایی خودکفا می‌شود و برخی از شهروندان به آب آشامیدنی نیز دسترسی پیدا خواهند کرد.

عبدالسلام حنفی در این نشست گفت: «مه (من) امیدوار استم از مدت که تعیین شده است از او کمتر به اتمام می‌رسد بر فعلا تخمینا ۴۵ کیلومتر صفر شده است یعنی به تکمال رسیده است.»

از سویی‌هم، شرکت انکشاف ملی اطمینان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۱، مرحله نخست این کانال تکمیل خواهد شد. این شرکت می‌گوید که کانال قوش‌تیپه تاکنون پانزده درصد پیشرفت کاری داشته است.

فرید عظیم، هماهنگ کننده برنامه‌های شرکت انکشاف ملی، گفت: «با تطبیق کانال قوش‌تیپه یک تحول کیفی بنیادی در سکتور زراعت در کشور به وجود می‌آید و ۵۵۰ هزار هکتار جریب زمین زراعتی تحت پوشش قرار می‌گیرد.»

رییس پیشین شرکت آب‌رسانی افغانستان، ساخت این کانال را در آب‌یاری زمین‌های کشاورزی با اهمیت می‌داند و می‌گوید که کانال قوش‌تیپه به هزاران نفر زمینه کار را فراهم خواهد کرد.

حمید الله یلانی، رییس پیشین شرکت آبرسانی افغانستان، گفت: «بیش از دوصد هزار نفر به گونه‌ی مستقیم در این پروژه مشغول کار خواهد شد بنآ می‌تواند تاثیرات زیاد چشمگیر را در بهبود زنده‌گی مردم و همچنان توسعه زراعت به طرف مثبت اش داشته باشد.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، امسال برای اجرای کانال قوش‌تیپه، هفت میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. این کانال در سه مرحله تکمیل می‌شود و انتظار می‌رود ۵۸۰ هزار هکتار زمین را آب‌یاری کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره