Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست اتاق تجارت و صنایع زنان برای برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی

اتاق تجارت و صنایع زنان نشستی را از بهر برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی خدیجه الکبری، و پشتیبانی از هفته حمایت از طفل و مادر برگزار کرد.

سلما یوسفزی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «ما می‌خواهیم اول مادران را حمایت کنیم تا اطفال شان از این حمایت مستفید شوند و وقتی که مادر بتواند نفقه خود را در این جامعه پیدا کند بعد از آن می‌تواند که اولاد خود را به طریقه درست به جامعه تقدیم کند.»

همزمان با این رییس موسسه آسو نیز که پشتیبان اتاق تجارت زنان در این نمایشگاه است می‌گوید که تلاش دارند تا با برگزاری این نمایشگاه فُرصت‌های شغلی بیشتری را برای بانوان کشور ایجاد کنند.

مسعود ایوبی، رییس موسسه آسو، گفت: «در این هفت روز نمایشگاه اطفال از گروه‌های آسیب پذیری مختلف حضور خواهند داشت برای آنان برنامه‌های مختلف داریم و غرفه‌های اختصاصی برای آنان جا داده شده که آنجا حضور پیدا می‌کنند و فعالیت‌های را دارند که همه از آن نمایانگر از یک آسیب پذیری از یک گروه خاص است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نیز برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و حمایت از بانوان و اطفال را برای رشد اقتصادی کشور و ایجاد فُرصت‌های شغلی کشور موثر می‌دانند.

عبدالظهر مدبر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها و حمایه خانواده‌ها از این مجرا می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد وارد بسازد بخاطر از این که چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند بسترساز بلند رفتن میزان اشتغال هم شود و تقاضایی موثر هم ایجاد کند و در انتها بستر ساز رفاه اقتصادی هم بوده باشد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «خیلی مهم است که این نمایشگاه‌ها نقطه وصل با دیگر کشورها باشد تا بخاطر جلب و جذب سرمایه گذاری و همچنان ارتباط بین تجارت‌ها داخلی و خارجی ایجاد شود.»

 بر بنیاد گفته‌های اتاق تجارت و صنایع زنان  این نمایشگاه از تاریخ ۱۴ ماه جاری میلادی آغاز و تا هفت روز ادامه خواهد داشت و  ۸۰۰ غرفه از بهر حمایت کودکان و مادران در این نمایشگاه گذاشته خواهد شد.

نشست اتاق تجارت و صنایع زنان برای برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نیز برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و حمایت از بانوان و اطفال را برای رشد اقتصادی کشور و ایجاد فُرصت‌های شغلی کشور موثر می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع زنان نشستی را از بهر برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی خدیجه الکبری، و پشتیبانی از هفته حمایت از طفل و مادر برگزار کرد.

سلما یوسفزی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «ما می‌خواهیم اول مادران را حمایت کنیم تا اطفال شان از این حمایت مستفید شوند و وقتی که مادر بتواند نفقه خود را در این جامعه پیدا کند بعد از آن می‌تواند که اولاد خود را به طریقه درست به جامعه تقدیم کند.»

همزمان با این رییس موسسه آسو نیز که پشتیبان اتاق تجارت زنان در این نمایشگاه است می‌گوید که تلاش دارند تا با برگزاری این نمایشگاه فُرصت‌های شغلی بیشتری را برای بانوان کشور ایجاد کنند.

مسعود ایوبی، رییس موسسه آسو، گفت: «در این هفت روز نمایشگاه اطفال از گروه‌های آسیب پذیری مختلف حضور خواهند داشت برای آنان برنامه‌های مختلف داریم و غرفه‌های اختصاصی برای آنان جا داده شده که آنجا حضور پیدا می‌کنند و فعالیت‌های را دارند که همه از آن نمایانگر از یک آسیب پذیری از یک گروه خاص است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی نیز برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و حمایت از بانوان و اطفال را برای رشد اقتصادی کشور و ایجاد فُرصت‌های شغلی کشور موثر می‌دانند.

عبدالظهر مدبر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها و حمایه خانواده‌ها از این مجرا می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد وارد بسازد بخاطر از این که چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند بسترساز بلند رفتن میزان اشتغال هم شود و تقاضایی موثر هم ایجاد کند و در انتها بستر ساز رفاه اقتصادی هم بوده باشد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «خیلی مهم است که این نمایشگاه‌ها نقطه وصل با دیگر کشورها باشد تا بخاطر جلب و جذب سرمایه گذاری و همچنان ارتباط بین تجارت‌ها داخلی و خارجی ایجاد شود.»

 بر بنیاد گفته‌های اتاق تجارت و صنایع زنان  این نمایشگاه از تاریخ ۱۴ ماه جاری میلادی آغاز و تا هفت روز ادامه خواهد داشت و  ۸۰۰ غرفه از بهر حمایت کودکان و مادران در این نمایشگاه گذاشته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره