تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت: نیم کالاهای وارداتی به‌گونۀ قاچاق به کشور می‌‌رسند

اتاق تجارت و صنابع، می‌گوید که از یک سال بدینسو، قاچاق کالاها از مرزهای باز و راه‌های رسمی به کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که در حال حاضر به اندازۀ واردات رسمی کالاها به کشور، کالاها به‌گونۀ قاچاق وارد بازارها می‌شوند.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت می‌گوید که این کار، کاهش درآمدهای ملی را درپی دارد و نیز زمینه‌ها را برای رقابت ناسالم و رکود کاروبار شرکت‌های داخلی فراهم ساخته است.

وی می‌افزاید که در یک سال اخیر در کنار افزایش پنجاه درصدی قاچاق کالاها از راه‌های غیررسمی به کشور، روند بیرون شدن کالاها بدون طی مراحل گمرکی از گمرک‌ها نیز افزایش یافته‌اند.

آقای الکوزی، همزمان با این از اخاذی‌ها از سوی زورمندان نیز انتقاد می‌کند: «زورمندان محلی پیش از این سرگرم تجارت خود بودند، اما اکنون یگانه منبع درآمد شان پول گرفتن از تاجران است و کار دیگری ندارند.»

از سویی هم، بازرگانان کشور می‌گویند که از افزایش روند قاچاق کالاها از راه‌های رسمی و غیررسمی نهادهای حکومت آگاه هستند اما جلو آن گرفته نمی‌شود.

محمد محسن امیری، بازرگان در کابل گفت: «تمامأ از مرزهای افغانستان وارد می‌شود و جلوگیری اش برای حکومت کار آسان نیست.»

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، می‌گویند که در حال حاضر در کنار گروه‌های مسلح غیرمسؤول، افراد زومند در مرزها بیشترین درآمدها را از قاچاق کالاها بدست می‌آورند.

در این باره نتوانستیم نظر مسؤولان وزارت مالیه را داشته باشیم.

اتاق تجارت: نیم کالاهای وارداتی به‌گونۀ قاچاق به کشور می‌‌رسند

از سویی هم، بازرگانان کشور می‌گویند که از افزایش روند قاچاق کالاها از راه‌های رسمی و غیررسمی نهادهای حکومت آگاه هستند اما جلو آن گرفته نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنابع، می‌گوید که از یک سال بدینسو، قاچاق کالاها از مرزهای باز و راه‌های رسمی به کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند.

مسؤولان این اتاق، می‌گویند که در حال حاضر به اندازۀ واردات رسمی کالاها به کشور، کالاها به‌گونۀ قاچاق وارد بازارها می‌شوند.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت می‌گوید که این کار، کاهش درآمدهای ملی را درپی دارد و نیز زمینه‌ها را برای رقابت ناسالم و رکود کاروبار شرکت‌های داخلی فراهم ساخته است.

وی می‌افزاید که در یک سال اخیر در کنار افزایش پنجاه درصدی قاچاق کالاها از راه‌های غیررسمی به کشور، روند بیرون شدن کالاها بدون طی مراحل گمرکی از گمرک‌ها نیز افزایش یافته‌اند.

آقای الکوزی، همزمان با این از اخاذی‌ها از سوی زورمندان نیز انتقاد می‌کند: «زورمندان محلی پیش از این سرگرم تجارت خود بودند، اما اکنون یگانه منبع درآمد شان پول گرفتن از تاجران است و کار دیگری ندارند.»

از سویی هم، بازرگانان کشور می‌گویند که از افزایش روند قاچاق کالاها از راه‌های رسمی و غیررسمی نهادهای حکومت آگاه هستند اما جلو آن گرفته نمی‌شود.

محمد محسن امیری، بازرگان در کابل گفت: «تمامأ از مرزهای افغانستان وارد می‌شود و جلوگیری اش برای حکومت کار آسان نیست.»

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، می‌گویند که در حال حاضر در کنار گروه‌های مسلح غیرمسؤول، افراد زومند در مرزها بیشترین درآمدها را از قاچاق کالاها بدست می‌آورند.

در این باره نتوانستیم نظر مسؤولان وزارت مالیه را داشته باشیم.

هم‌رسانی کنید