Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش بهای جلغوزه پس از صادرات به چین

با آغاز صادرات جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به چین، بهای این میوۀ خشک با ارزش در بازارهای کشور به دو برابر رسیده‌‎است.
 
شماری از فروشنده‌گان میوه‌های خشک در بازارهای پایتخت می‌گویند که از ۸ ماه بدینسو و هم‌زمان با آغاز صادرات جلغوزه به چین، بهای این میوه خشک گران‌بها به گونۀ چشمگیری، افزایش یافته‌است.
 
آنان می‌گویند که درحال حاضر یک کیلوگرام جلغوزه در این بازارها تا ۲۸۰۰ افغانی، به‌فروش می‌رسد.
 
حسیب الله، یکی از این فروشنده‌گان میوه خشک در این باره گفت: «جلغوزه، میوه‌یی است که تقاضا کننده آن زیاد است و مردم زیاد می‌خرند. امسال به خاطر افزایش صادرات آن تا سه هزار افغانی به فروش می‌رسد.»
 
عبیدالله، فروشندۀ دیگر نیز افزود: «پارسال جلغوزه ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ به فروش می‌رسید، امسال به خاطر این‌که بیشتر آن صادر می‌شود، قمیت آن از ۲۸۰۰ تا سه هزار به فروش می‌رسد.»

در همین حال، دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید تا کنون در حدود ۶۰۰ تُن جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به چین، صادر شده‎است.

سمیر رسا، مسؤول روابط عامۀ دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی در این باره گفت: «تنها ۶هزار تن جلغوزه سیاه به شهر شانگهای چین از طریق دهلیز هوایی، ارسال شده‌است.»

وجود کوه‌های انبوه ازجنگل‌های جلغوزه در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی کشور، سبب شده‌است که افغانستان فرصت‌های بزرگی برای برداشت جلغوزه را درمنطقه داشته باشت.
 
بربنیاد آمارهای داده شده، ارزش جلغوزه افغانستان سالانه به حدود دو میلیارد دالر تخمین می‌شود؛ اما امسال نخستین باری‌ است که افغانستان از این میوۀ گرانبها، درآمدهای لازم به‌دست می‌آورد.

افزایش بهای جلغوزه پس از صادرات به چین

در حال حاضر، بهای هرکیلوگرام جلغوزه در بازارهای پایتخت تا ۲۸۰۰ افغانی می‌رسد در حالی‌که این رقم در حدود ۸ ماه پیش یک ۱۵۰۰ افغانی بود.

Thumbnail

با آغاز صادرات جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به چین، بهای این میوۀ خشک با ارزش در بازارهای کشور به دو برابر رسیده‌‎است.
 
شماری از فروشنده‌گان میوه‌های خشک در بازارهای پایتخت می‌گویند که از ۸ ماه بدینسو و هم‌زمان با آغاز صادرات جلغوزه به چین، بهای این میوه خشک گران‌بها به گونۀ چشمگیری، افزایش یافته‌است.
 
آنان می‌گویند که درحال حاضر یک کیلوگرام جلغوزه در این بازارها تا ۲۸۰۰ افغانی، به‌فروش می‌رسد.
 
حسیب الله، یکی از این فروشنده‌گان میوه خشک در این باره گفت: «جلغوزه، میوه‌یی است که تقاضا کننده آن زیاد است و مردم زیاد می‌خرند. امسال به خاطر افزایش صادرات آن تا سه هزار افغانی به فروش می‌رسد.»
 
عبیدالله، فروشندۀ دیگر نیز افزود: «پارسال جلغوزه ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ به فروش می‌رسید، امسال به خاطر این‌که بیشتر آن صادر می‌شود، قمیت آن از ۲۸۰۰ تا سه هزار به فروش می‌رسد.»

در همین حال، دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گوید تا کنون در حدود ۶۰۰ تُن جلغوزه از راه دهلیزهای هوایی به چین، صادر شده‎است.

سمیر رسا، مسؤول روابط عامۀ دفتر مشاوریت رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی در این باره گفت: «تنها ۶هزار تن جلغوزه سیاه به شهر شانگهای چین از طریق دهلیز هوایی، ارسال شده‌است.»

وجود کوه‌های انبوه ازجنگل‌های جلغوزه در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی کشور، سبب شده‌است که افغانستان فرصت‌های بزرگی برای برداشت جلغوزه را درمنطقه داشته باشت.
 
بربنیاد آمارهای داده شده، ارزش جلغوزه افغانستان سالانه به حدود دو میلیارد دالر تخمین می‌شود؛ اما امسال نخستین باری‌ است که افغانستان از این میوۀ گرانبها، درآمدهای لازم به‌دست می‌آورد.

هم‌رسانی کنید