تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: مصوونیت غذایی در افغانستان

بررسی‌های یک نهاد امریکایی دربارۀ مصوونیت غذایی درافغانستان نشان میدهد که نود درصد خانواده‌های افغان با داشتن درآمدهای اندک نمیتوانند نیازهای اساسی شان راتأمین کنند.

این بررسی که درحدود یک سال پیش ازسویی نهاد " گالپ " انجام شده است نشان میدهد که ازهرده شهروندان افغان شش تن آنان درعدم مصوونیت غذایی به سرمیبرند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی، بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: مصوونیت غذایی در افغانستان

این بررسی که درحدود یک سال پیش ازسویی نهاد " گالپ " انجام شده است.

Thumbnail

بررسی‌های یک نهاد امریکایی دربارۀ مصوونیت غذایی درافغانستان نشان میدهد که نود درصد خانواده‌های افغان با داشتن درآمدهای اندک نمیتوانند نیازهای اساسی شان راتأمین کنند.

این بررسی که درحدود یک سال پیش ازسویی نهاد " گالپ " انجام شده است نشان میدهد که ازهرده شهروندان افغان شش تن آنان درعدم مصوونیت غذایی به سرمیبرند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با عبدالبصیر عظیمی، آگاه امور اقتصادی، بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید