تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کابینه افغانستان بودجۀ سال ۱۳۹۷ را تأیید کرد

جلسۀ کابینه که به ریاست اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷ را تأیید کرد. 

سقف این بودجه بیش از ۵.۱ میلیارد دالر است که بیشتر از ۳.۸ میلیارد دالر آن بودجۀ عادی و حدود ۱.۳ میلیارد دالر آن بودجۀ توسعه یی است.

بودجۀ عادی افغانستان بیشتر برای پرداخت حقوق و فعالیت روزمره وزارت‌خانه ‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف می‌شود و بودجۀ توسعه یی کشور نیز برای اجرا برنامه‌های توسعه‌ یی هزینه می‌شود.

این بودجه توسط اکلیل حکیمی، وزیر مالیه به جلسۀ کابینه ارائه شده است. به گفتۀ وزیر مالیه، بودجۀ عادی و انکشافی برای اولین بار یکجا و به شکل واحد و به اساس تصنیف اقتصادی، وظایف و تقسیمات ولایتی در مطابقت با معیار های بین المللی، با در نظرداشت اصل حسابدهی ترتیب گردیده است و نیز در این بودجه، برای اولین بار شرح خطرات مالی، قرضه های مشروط و دارایی ها در نظر گرفته شده است.

از مجموع منابع تمویل بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷، مبلغ (۱۶۱.۶۲۱) میلیارد افغانی معادل (۲.۳۱۷) میلیارد دالر آن از عواید داخلی و مبلغ (۱۸۸.۴۲۳) میلیارد افغانی معادل (۲.۷۰۱) میلیارد دالر امریکایی از منابع خارجی تمویل می گردد.

کابینه افغانستان بودجۀ سال ۱۳۹۷ را تأیید کرد

بودجه افغانستان برای اولین بار یکجا و به شکل واحد به اساس تصنیف اقتصادی، وظایف و تقسیمات ولایتی در مطابقت با معیارهای بین المللی در نظر گرفته شده است.

Thumbnail

جلسۀ کابینه که به ریاست اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷ را تأیید کرد. 

سقف این بودجه بیش از ۵.۱ میلیارد دالر است که بیشتر از ۳.۸ میلیارد دالر آن بودجۀ عادی و حدود ۱.۳ میلیارد دالر آن بودجۀ توسعه یی است.

بودجۀ عادی افغانستان بیشتر برای پرداخت حقوق و فعالیت روزمره وزارت‌خانه ‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف می‌شود و بودجۀ توسعه یی کشور نیز برای اجرا برنامه‌های توسعه‌ یی هزینه می‌شود.

این بودجه توسط اکلیل حکیمی، وزیر مالیه به جلسۀ کابینه ارائه شده است. به گفتۀ وزیر مالیه، بودجۀ عادی و انکشافی برای اولین بار یکجا و به شکل واحد و به اساس تصنیف اقتصادی، وظایف و تقسیمات ولایتی در مطابقت با معیار های بین المللی، با در نظرداشت اصل حسابدهی ترتیب گردیده است و نیز در این بودجه، برای اولین بار شرح خطرات مالی، قرضه های مشروط و دارایی ها در نظر گرفته شده است.

از مجموع منابع تمویل بودجۀ سال مالی ۱۳۹۷، مبلغ (۱۶۱.۶۲۱) میلیارد افغانی معادل (۲.۳۱۷) میلیارد دالر آن از عواید داخلی و مبلغ (۱۸۸.۴۲۳) میلیارد افغانی معادل (۲.۷۰۱) میلیارد دالر امریکایی از منابع خارجی تمویل می گردد.

هم‌رسانی کنید