تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون مالی مجلس: در ۱۳۹۷ روی ۱۱۱ پروژه هیچ پولی هزینه نشده‌است

یافته‌های کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، نشان می‌دهند که در سند قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷تخطی‌های زیاد صورت گرفته‌است.

بربنیاد این یافته‌ها، در سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی، روی ۱۱۱پروژۀ توسعه‌یی در کشور که مشمول بودجه بوده‌اند، هیچ پولی هزینه نشده‌است.

اعضای کمیسیون مالی و بودجه می‌گویند که نزدیک به سه هفته، روی سند قطیعۀ سال مالی ۱۳۹۷هجری خورشیدی کار کرده‌اند. به گفتۀ آن‌ها، یافته‌ها نشان می‌دهند که در این سال، ۱۲۱میلیون افغانی که مشمول بودجه نبوده‌اند، به‌گونۀ حقوق از سوی حکومت پرداخت شده‌است.

به گفتۀ اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس، در حساب قطعیۀ سال مالی گذشته، ۲.۴ میلیارد افغانی اضافه در کُد ۹۱ هزینه شده‌است.

آنان، می‌گویند که در کُدهای احتیاط بودجۀ ملی در سال گذشته خلاف قانون هزینه‌ها از یک کُد به کُد دیگر انتقال یافته‌اند.
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «۱۱ پروژه، پروژه‌های صفری استند که هیچ مصرف نداشته‌اند و ۲۳پروژه که اختیاری در دوسال گذشته هیچ عملی نشده‌است و صفر است.»

یافته‌های کمیسیون مالی و بودجه مجلس، هم‌چنان نشان می‌دهند که در سال گذشته، هزینه‌های ۱۸۹ پروژۀ توسعه‌یی در بودجه ملی تغییروتبدیل شده‌اند.

امیرخان یار، معاون مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «ما باید این مسایل را پی‌گری کنیم و کسانی که در این بخش تخطی کرده‌اند، باید به سزای خود برسند.»

نذیراحمد حنفی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «رییس‌جمهور، دست خود را باز کرده و چشم خود پُت و همی قسم فرامین می‌دهد.»

اما شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه دراین چنین می‌گوید: «وزارت مالیه در قبال هر پولی که مصرف کرده‌است، کاملأ به اساس اسناد پاسخ‌گو است.»

کمیسیون مالی و بودجه، می‌گوید که هفتۀ آینده دو روز دیگر روی این گزارش در مجلس بحث خواهد شد و تا هنگامی‌که سرنوشت حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷روشن نشود، روی سند بودجه سال آینده مالی کار نخواهند کرد.

کمیسیون مالی مجلس: در ۱۳۹۷ روی ۱۱۱ پروژه هیچ پولی هزینه نشده‌است

یافته‌های کمیسیون مالی و بودجه مجلس، هم‌چنان نشان می‌دهند که در سال گذشته، هزینه‌های ۱۸۹ پروژۀ توسعه‌یی در بودجه ملی تغییروتبدیل شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، نشان می‌دهند که در سند قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷تخطی‌های زیاد صورت گرفته‌است.

بربنیاد این یافته‌ها، در سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی، روی ۱۱۱پروژۀ توسعه‌یی در کشور که مشمول بودجه بوده‌اند، هیچ پولی هزینه نشده‌است.

اعضای کمیسیون مالی و بودجه می‌گویند که نزدیک به سه هفته، روی سند قطیعۀ سال مالی ۱۳۹۷هجری خورشیدی کار کرده‌اند. به گفتۀ آن‌ها، یافته‌ها نشان می‌دهند که در این سال، ۱۲۱میلیون افغانی که مشمول بودجه نبوده‌اند، به‌گونۀ حقوق از سوی حکومت پرداخت شده‌است.

به گفتۀ اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس، در حساب قطعیۀ سال مالی گذشته، ۲.۴ میلیارد افغانی اضافه در کُد ۹۱ هزینه شده‌است.

آنان، می‌گویند که در کُدهای احتیاط بودجۀ ملی در سال گذشته خلاف قانون هزینه‌ها از یک کُد به کُد دیگر انتقال یافته‌اند.
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «۱۱ پروژه، پروژه‌های صفری استند که هیچ مصرف نداشته‌اند و ۲۳پروژه که اختیاری در دوسال گذشته هیچ عملی نشده‌است و صفر است.»

یافته‌های کمیسیون مالی و بودجه مجلس، هم‌چنان نشان می‌دهند که در سال گذشته، هزینه‌های ۱۸۹ پروژۀ توسعه‌یی در بودجه ملی تغییروتبدیل شده‌اند.

امیرخان یار، معاون مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «ما باید این مسایل را پی‌گری کنیم و کسانی که در این بخش تخطی کرده‌اند، باید به سزای خود برسند.»

نذیراحمد حنفی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «رییس‌جمهور، دست خود را باز کرده و چشم خود پُت و همی قسم فرامین می‌دهد.»

اما شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه دراین چنین می‌گوید: «وزارت مالیه در قبال هر پولی که مصرف کرده‌است، کاملأ به اساس اسناد پاسخ‌گو است.»

کمیسیون مالی و بودجه، می‌گوید که هفتۀ آینده دو روز دیگر روی این گزارش در مجلس بحث خواهد شد و تا هنگامی‌که سرنوشت حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷روشن نشود، روی سند بودجه سال آینده مالی کار نخواهند کرد.

هم‌رسانی کنید