Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه ورز: هشدار غنی از ناکام‌شدن روند صلح

رییس‌جمهور غنی در مقاله‌یی در واشنگتن‌پست هشدار داده‌است که ناکامی گفت‌وگوهای صلح با طالبان گزینه نیست و بهای مرگ‌باری خواهد داشت که مردم افغانستان و جامعه جهانی توان پرداخت آن را ندارند.

رییس‌جمهور هم‌چنان نگاشته‌است که تصمیم رهایی چهارصد زندانی طالبان از سوی لویه جرگه مشورتی صلح بزرگ‌ترین خطری است که مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پذیرفته‌اند.

او در بخش دیگری از مقاله‌اش نوشته‌است که طالبان باید واقعیت‌های افغانستان امروزی را بپذیرند: «طالبان باید واقعیت افغانستان امروزی را بپذیرند. طالبان باید با ما کار کنند تا دستاوردهای نزده سال اخیر مردم افغانستان حفظ شوند و توسعه یابند؛ دستاوردهایی که نفع آن به هزاران جنگ‌جوی طالب، مهاجران و بازگشت کننده‌گانی که باید بی‌درنگ در جامعه مدغم شوند خواهد رسید.»

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

فروزان داوودزی، فعال حقوق زنان

صدیق منصور انصاری، آگاه سیاسی

نیمه روز

نیمه ورز: هشدار غنی از ناکام‌شدن روند صلح

رییس‌جمهور غنی در مقاله‌یی در واشنگتن‌پست هشدار داده‌است که ناکامی گفت‌وگوهای صلح با طالبان گزینه نیست و بهای مرگ‌باری خواهد داشت که مردم افغانستان و جامعه جهانی توان پرداخت آن را ندارند.

رییس‌جمهور هم‌چنان نگاشته‌است که تصمیم رهایی چهارصد زندانی طالبان از سوی لویه جرگه مشورتی صلح بزرگ‌ترین خطری است که مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پذیرفته‌اند.

او در بخش دیگری از مقاله‌اش نوشته‌است که طالبان باید واقعیت‌های افغانستان امروزی را بپذیرند: «طالبان باید واقعیت افغانستان امروزی را بپذیرند. طالبان باید با ما کار کنند تا دستاوردهای نزده سال اخیر مردم افغانستان حفظ شوند و توسعه یابند؛ دستاوردهایی که نفع آن به هزاران جنگ‌جوی طالب، مهاجران و بازگشت کننده‌گانی که باید بی‌درنگ در جامعه مدغم شوند خواهد رسید.»

دراین برنامه گرداننده نعمت روان این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

فروزان داوودزی، فعال حقوق زنان

صدیق منصور انصاری، آگاه سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews