Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه فناوری معلوماتی در کابل برگزار شد

نمایش‌گاه یک روزه فناوری معلوماتى و محصولات صنایع فناوری در کابل به هدف رشد و حمایت جوانان در بخش فناوری برگزار شد.

محمد نبی شهاب، برگزار‌کننده برنامه، گفت: «اگر به همین شکل جریان داشته باشد تا ۲۰۷۰ یک انسان می‌تواند به واسطه تکنالوژی از یک مکان بسیار دور دروازه خانه خود را ببندد و باز کند.»

برخی از اشتراک کنندگان می افزایند که فناوری‌های گونه گون در حال حاضر از سوی آنان در بخش‌های کشور آغاز شده و آنان در صدد توسعه آن هستند.

محمد الله کریم‌زی، به طلوع‌نیوز، گفت: «سیستم ما که است خدمات یواس‌دی است که شما می‌توانید از آن استفاده کنید و این سیستم قسمی است که افراد می‌تواند در یک بانک حساب داشته باشد و از بانک‌های دیگر نیز پول برداشت کند.»

سید مدثر، اشتراک‌کننده، گفت: «اگر زمینه از سوی دولت و سازمان‌های دیگر برای ما برابر شود جوانان ما می‌توانند بالاترین پروژه‌ها را پیش ببرند.»

از سویی هم، برخی دیگری از اشتراک‌کنند‌گان این نمایش‌گاه خواهان حمایت جوانان در کشور هستند.

مسیح الله، اشتراک کننده، گفت: «مربوط بخش دیتابیس و سافت‌ویر می‌شود. یک رشته نو است و در افغانستان زیاد پیش‌رفت نکرده تا فعلا.»

محمد احسان، اشتراک کننده دیگر، می‌گوید: «این نمایش‌گاه‌ها خیلی خوب است برای ما. ما می‌توانیم مثلا چیزی را که ساخته‌ایم به نمایش بگذاریم.»

این نمایش‌گاه برای یک روز در کابل راه‌اندازی شده است.

نمایش‌گاه فناوری معلوماتی در کابل برگزار شد

از سویی هم، برخی دیگری از اشتراک‌کنند‌گان این نمایش‌گاه خواهان حمایت جوانان در کشور هستند.

تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه یک روزه فناوری معلوماتى و محصولات صنایع فناوری در کابل به هدف رشد و حمایت جوانان در بخش فناوری برگزار شد.

محمد نبی شهاب، برگزار‌کننده برنامه، گفت: «اگر به همین شکل جریان داشته باشد تا ۲۰۷۰ یک انسان می‌تواند به واسطه تکنالوژی از یک مکان بسیار دور دروازه خانه خود را ببندد و باز کند.»

برخی از اشتراک کنندگان می افزایند که فناوری‌های گونه گون در حال حاضر از سوی آنان در بخش‌های کشور آغاز شده و آنان در صدد توسعه آن هستند.

محمد الله کریم‌زی، به طلوع‌نیوز، گفت: «سیستم ما که است خدمات یواس‌دی است که شما می‌توانید از آن استفاده کنید و این سیستم قسمی است که افراد می‌تواند در یک بانک حساب داشته باشد و از بانک‌های دیگر نیز پول برداشت کند.»

سید مدثر، اشتراک‌کننده، گفت: «اگر زمینه از سوی دولت و سازمان‌های دیگر برای ما برابر شود جوانان ما می‌توانند بالاترین پروژه‌ها را پیش ببرند.»

از سویی هم، برخی دیگری از اشتراک‌کنند‌گان این نمایش‌گاه خواهان حمایت جوانان در کشور هستند.

مسیح الله، اشتراک کننده، گفت: «مربوط بخش دیتابیس و سافت‌ویر می‌شود. یک رشته نو است و در افغانستان زیاد پیش‌رفت نکرده تا فعلا.»

محمد احسان، اشتراک کننده دیگر، می‌گوید: «این نمایش‌گاه‌ها خیلی خوب است برای ما. ما می‌توانیم مثلا چیزی را که ساخته‌ایم به نمایش بگذاریم.»

این نمایش‌گاه برای یک روز در کابل راه‌اندازی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره