Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عثمانی: ۶۰۰ میلیون دالر برای تهیه دارو به بیرون هزینه می‌شود

احمدجواد عثمانی، نامزد وزیر وزارت صحت عامه امروز (شنبه، ۵ میزان) می‌گوید که سالانه در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر برای تهیه دارو به بیرون از کشور، هزینه می‎شود.

احمدجواد عثمانی در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی فارمسست یا داروسازان، می‎گوید که اگر این اوضاع ادامه یابد، بر اقتصاد کشور ضربه محکمی وارد خواهد شد.

او افزود: " در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر دوای ما از خارج از افغانستان تدارک می‎شود که یک سرمایۀ بسیار بزرگ از کشور ما، خارج می‌شود."

او می افزاید: "اگر ما توانایی از این را داشته باشیم که حد اقل یک قسمت از دوای عمدۀ خود را در داخل کشور تولید کنیم، هر دالر و افغانی که به مصرف می‎رسد، می‌تواند دو دالر یا دو افغانی بیشتر می‎تواند عواید مارا، افزایش بدهد."

آقای عثمانی نقش داروسازن را در ارایۀ خدمات صحی مهم می‎داند و وعده سپرد که برای تولید دارو در کشور و ارتقای ظرفیت داروسازان، تلاش خواهد کرد.

او افزود: "مشکل دیگری ما قاچاق یک قسمت زیادی از دوا است که متأسفانه خارج از سیستم دولتی که از مرزهای افغانستان وارد می‌شود و به بازار ارزه می‌شود."

از سوی دیگر، ژکفر، رییس اتحادیۀ فارمسستان افغانستان می‌گوید که داروسازان به "مثابه یکی از شاغلان کلیدی صحی می‌تواند نقش عمدۀ را در تحول صحت جهانی، ایفا کنند."

اکنون، تنها ۱۵ درصد از داروهای مورد نیاز، در کشور ساخته می‌شوند.

عثمانی: ۶۰۰ میلیون دالر برای تهیه دارو به بیرون هزینه می‌شود

Thumbnail

احمدجواد عثمانی، نامزد وزیر وزارت صحت عامه امروز (شنبه، ۵ میزان) می‌گوید که سالانه در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر برای تهیه دارو به بیرون از کشور، هزینه می‎شود.

احمدجواد عثمانی در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی فارمسست یا داروسازان، می‎گوید که اگر این اوضاع ادامه یابد، بر اقتصاد کشور ضربه محکمی وارد خواهد شد.

او افزود: " در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر دوای ما از خارج از افغانستان تدارک می‎شود که یک سرمایۀ بسیار بزرگ از کشور ما، خارج می‌شود."

او می افزاید: "اگر ما توانایی از این را داشته باشیم که حد اقل یک قسمت از دوای عمدۀ خود را در داخل کشور تولید کنیم، هر دالر و افغانی که به مصرف می‎رسد، می‌تواند دو دالر یا دو افغانی بیشتر می‎تواند عواید مارا، افزایش بدهد."

آقای عثمانی نقش داروسازن را در ارایۀ خدمات صحی مهم می‎داند و وعده سپرد که برای تولید دارو در کشور و ارتقای ظرفیت داروسازان، تلاش خواهد کرد.

او افزود: "مشکل دیگری ما قاچاق یک قسمت زیادی از دوا است که متأسفانه خارج از سیستم دولتی که از مرزهای افغانستان وارد می‌شود و به بازار ارزه می‌شود."

از سوی دیگر، ژکفر، رییس اتحادیۀ فارمسستان افغانستان می‌گوید که داروسازان به "مثابه یکی از شاغلان کلیدی صحی می‌تواند نقش عمدۀ را در تحول صحت جهانی، ایفا کنند."

اکنون، تنها ۱۵ درصد از داروهای مورد نیاز، در کشور ساخته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید