Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیمی از ۹۵ درصد داروها در کشور از راه‌های غیر قانونی وارد می‌شوند

مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان در یک نشست روز پنجشنبه گفتند که نیمی از ۹۵ درصد از داروهایی که از بیرون کشور به ویژه از پاکستان وارد می‌شوند، داورهای قاچاقی استند که بدون هیچ نوع بررسی به‌فروش می‌رسند.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، در این نشست گفت: «بیش از ۵۰ درصد داروها به کشور به گونۀ قاچاقی وارد می‌شوند. یک علت آن باز بودن مرزها با برخی از کشورهای همسایه وعلت دوم قانون در این باره به گونه‌ای عیار شده است که زمینه را برای فساد مساعد ساخته است.»

در همین حال عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ کشور، در این نشست گفت که افزایش داروهای بی کیفیت و قاچاقی در بازارهای کشور حتا زنده‌گی شهروندان را به چالش گرفته است.

آقای عبدالله تأکید کرد که حکومت در کار مبارزه با فساد در نهاد بهداشتی کشور بسیار جدی خواهند.

وی افزود: «ترتیب کار باید گونه‌ای باشد که بار دیگر یک مانع دیگر و یا هم یک سرحدی دیگر برای فساد باز نشود. در تمامی عرصه‌ها توجه وزیر صحت را می‌خواهم؛ به ویژه در این باره تحمل باید صفر باشد.»

این مقام‌ها در این نشست یک آزمایشگاه بررسی کیفیت داروها، فراورده‌های بهداشتی و خوراکی را افتتاح کردند.

این آزمایشگاه با هزینۀ دو میلیون دالرساخته شده است. 

مسؤولان وزارت صحت می‌گویند که تا پایان امسال دونیم میلیون دالر دیگر برای مجهز شدن بهتر این آزمایشگاه و نیز برای افزایش ظرفیت‌ها در این آزمایشگاه هزینه خواهد شد.

نیمی از ۹۵ درصد داروها در کشور از راه‌های غیر قانونی وارد می‌شوند

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت: «بیش از ۵۰ درصد داروها به کشور به گونۀ قاچاقی وارد می‌شوند. یک علت آن باز بودن مرزها با برخی از کشورهای همسایه است.»

Thumbnail

مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان در یک نشست روز پنجشنبه گفتند که نیمی از ۹۵ درصد از داروهایی که از بیرون کشور به ویژه از پاکستان وارد می‌شوند، داورهای قاچاقی استند که بدون هیچ نوع بررسی به‌فروش می‌رسند.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، در این نشست گفت: «بیش از ۵۰ درصد داروها به کشور به گونۀ قاچاقی وارد می‌شوند. یک علت آن باز بودن مرزها با برخی از کشورهای همسایه وعلت دوم قانون در این باره به گونه‌ای عیار شده است که زمینه را برای فساد مساعد ساخته است.»

در همین حال عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ کشور، در این نشست گفت که افزایش داروهای بی کیفیت و قاچاقی در بازارهای کشور حتا زنده‌گی شهروندان را به چالش گرفته است.

آقای عبدالله تأکید کرد که حکومت در کار مبارزه با فساد در نهاد بهداشتی کشور بسیار جدی خواهند.

وی افزود: «ترتیب کار باید گونه‌ای باشد که بار دیگر یک مانع دیگر و یا هم یک سرحدی دیگر برای فساد باز نشود. در تمامی عرصه‌ها توجه وزیر صحت را می‌خواهم؛ به ویژه در این باره تحمل باید صفر باشد.»

این مقام‌ها در این نشست یک آزمایشگاه بررسی کیفیت داروها، فراورده‌های بهداشتی و خوراکی را افتتاح کردند.

این آزمایشگاه با هزینۀ دو میلیون دالرساخته شده است. 

مسؤولان وزارت صحت می‌گویند که تا پایان امسال دونیم میلیون دالر دیگر برای مجهز شدن بهتر این آزمایشگاه و نیز برای افزایش ظرفیت‌ها در این آزمایشگاه هزینه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید