Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نزدیکان شهرانی به دادگاه کشیده شدنش را اقدام‌سیاسی می‌دانند

نزدیکان وحید الله شهرانی وزیر پیشین معادن و پترولیم کسی که از سوی دادگاه به زندان محکوم شده است، دادگاه عالی و لوی سارنوالی را به برخورد سیاسی و سلیقه یی متهم می سازند.

از این میان امیر محمد آخند زاده یکی ازکسان نزدیک به وحید الله شهرانی می گوید که هیچ سارنوالی از آقای شهرانی تحقیق نکرده اما اوبه زندان محکوم شده است. حکومت این ادعا را رد می کند.

پس ازآن که دادگاه عالی وحید الله شهرانی وزیرپیشین معادن وپترولیم به روز شنبه  به جرم سوء استفاده از صلاحیت ها سیزده ماه زندان وپرداخت یک ونیم میلیون دالر محکوم شد، اکنون نزدیکان آقای شهرانی حکومت را برخورد سیاسی وسلیقه یی دراین پرونده متهم می سازند.

امیر محمد آخندزاده، از کسان نزدیک به وحید الله شهرانی، گفت: «این ناقص است، یک فیصله سیاسی است. از دادگاه عالی به ویژه قاضی القضات به حیث یک افغان می خواهم که عدالت خود را همیش ثابت و مستقل نگهدارد.»

نزدیکان وحید الله شهرانی می گویند که از دو روز بدینسو از سرنوشت وحید الله شهرانی اطلاعی ندارند ونمی دانند درکجا زندانی شده است؟

اما دادگاه عالی و لوی سارنوالی می گویند که این نهاد ها بربنیاد قانون عمل کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «از وزیر پیشین معادن و پترولیم که اکنون از جانب محکمه خاص محکوم به مجازات گردیده، تحقیقات همه جانبه و گسترده با رعایت عدالت و انصاف و با دادن فرصت کافی، برای دفاع و ارائه اسناد و شواهد و مدارک صورت گرفته و پس از اکمال تحقیق دوسیه تابع دوران محاکماتی گردیده است.»

وحید الله شهرانی در یک پیمان ساخت کارخانه سمنت در هرات و معدن زغال سنگ پهلوانان در این ولایت به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی مجرم شناخته شده است اما وی می گوید بی آن که از وی تحقیق شود، دادگاه دربرابرش فیصله کرده است.

ناصر تیموری پژوهشگر دیده بان شفافیت گفت: «حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد معطوف به اقدامات سطحی، سلیقه یی، سیاسی و دفتری بوده است.»

وحید الله شهرانی ازوزیرانی کابینه حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین بود.نزدیکان اومی گوید که حکومت فساد پیشه گان کلان درحکومت وحدت ملی را زیرپیگرد قرارنمی دهد.اتهامی را که حکومت بی بنیاد می خواند.

نزدیکان شهرانی به دادگاه کشیده شدنش را اقدام‌سیاسی می‌دانند

دادگاه عالی و لوی سارنوالی می گویند که این نهاد ها بربنیاد قانون عمل کرده است.

تصویر بندانگشتی

نزدیکان وحید الله شهرانی وزیر پیشین معادن و پترولیم کسی که از سوی دادگاه به زندان محکوم شده است، دادگاه عالی و لوی سارنوالی را به برخورد سیاسی و سلیقه یی متهم می سازند.

از این میان امیر محمد آخند زاده یکی ازکسان نزدیک به وحید الله شهرانی می گوید که هیچ سارنوالی از آقای شهرانی تحقیق نکرده اما اوبه زندان محکوم شده است. حکومت این ادعا را رد می کند.

پس ازآن که دادگاه عالی وحید الله شهرانی وزیرپیشین معادن وپترولیم به روز شنبه  به جرم سوء استفاده از صلاحیت ها سیزده ماه زندان وپرداخت یک ونیم میلیون دالر محکوم شد، اکنون نزدیکان آقای شهرانی حکومت را برخورد سیاسی وسلیقه یی دراین پرونده متهم می سازند.

امیر محمد آخندزاده، از کسان نزدیک به وحید الله شهرانی، گفت: «این ناقص است، یک فیصله سیاسی است. از دادگاه عالی به ویژه قاضی القضات به حیث یک افغان می خواهم که عدالت خود را همیش ثابت و مستقل نگهدارد.»

نزدیکان وحید الله شهرانی می گویند که از دو روز بدینسو از سرنوشت وحید الله شهرانی اطلاعی ندارند ونمی دانند درکجا زندانی شده است؟

اما دادگاه عالی و لوی سارنوالی می گویند که این نهاد ها بربنیاد قانون عمل کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «از وزیر پیشین معادن و پترولیم که اکنون از جانب محکمه خاص محکوم به مجازات گردیده، تحقیقات همه جانبه و گسترده با رعایت عدالت و انصاف و با دادن فرصت کافی، برای دفاع و ارائه اسناد و شواهد و مدارک صورت گرفته و پس از اکمال تحقیق دوسیه تابع دوران محاکماتی گردیده است.»

وحید الله شهرانی در یک پیمان ساخت کارخانه سمنت در هرات و معدن زغال سنگ پهلوانان در این ولایت به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی مجرم شناخته شده است اما وی می گوید بی آن که از وی تحقیق شود، دادگاه دربرابرش فیصله کرده است.

ناصر تیموری پژوهشگر دیده بان شفافیت گفت: «حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد معطوف به اقدامات سطحی، سلیقه یی، سیاسی و دفتری بوده است.»

وحید الله شهرانی ازوزیرانی کابینه حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین بود.نزدیکان اومی گوید که حکومت فساد پیشه گان کلان درحکومت وحدت ملی را زیرپیگرد قرارنمی دهد.اتهامی را که حکومت بی بنیاد می خواند.

هم‌رسانی کنید