Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روایت زنان ولسوالی مانوگی کنر از حضور داعش در این منطقه

خانواده‌های‌ آسیب‌دیده از حضور داعش در روستای قندهارو در ولسوالی مانوگی کنر روایت‌های متأثر کننده از چگونگی برخورد اعضای داعش با آنان دارند.

این خانواده‌ها می‌گویند که سال پار افراد وابسته به گروه داعش به روستای آنان حمله کردند، خانه‌های شان را به آتش کشیدند و پسران و همسران شان را به‌علت همکاری نکردن با آنان تیرباران کردند.

زنان این خانواده‌ها که با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند که شورشیان داعش، مردان آنان را در برابر چشمان شان تیرباران کردند و اجازه ندادند نماز جنازه آنان ادا شود.

روستای قندهارو تا یک سال پیش گواه حضور داعش بود؛ اما اکنون بخش‌هایی از آن زیر نفوذ گروه طالبان استند.

حمیده که در آن هنگام دانش‌آموز صنف ششم مکتب بود، می‌گوید در عصر یک روز زمستان افراد وابسته به گروه داعش مکتب آنان را به آتش کشیدند؛ از همین رو یک سال است که او به مکتب نمی‌رود: «آرزوی من این است که داکتر شوم و به مردم خدمت کنم. مکتب ما را آتش‌ زدند. حالا امیدواریم دوباره آموزش‌هایم را ازسر بگیرم، اما مارا نمی‌گذارند.»

ناطقه نیز می‌گوید در هژده سالگی با پسر مامایش که کشاورز بود عروسی کرد، اما شش ماه پس از آن، شورشیان داعش همسرش را در برابر چشمانش تیر باران کردند: «نگذاشتند نماز جنازه شوهرم خوانده شود. می‌گفتند مرتد است. خانه مان را به آتش کشیدند و ما پای برهنه فرار کردیم.»

بخت زرینه هم که روزهای سختی را در سایه حضور داعش در قندهارو گذرانده‌است، می‌گوید تنها پسرش را که ۱۲سال داشت داعش در برابر چشمانش کشت: «چهل و پنج تن بودند که بر خانه ما حمله کردند. پسرم، ملک، را از خانه بیرون کردند و کشتند. برای ما دیگر راهی نبود و مجبور به فرار شدیم.»

این زنان با وجود آن‌که از جنگ و هراس‌افگنی رنج‌های بسیاری دیده‌اند، امیدوار استند که طالبان با حکومت صلح کنند و از جنگ دست بردارند، تا امنیت در کشور برقرار شود و زمینه برای فعالیت گروه‌های هراس‌افگن دیگر فراهم نشود.

نوشو، باشندۀ قندهارو گفت: «هژده خانه دیگر را مثل خانه ما به آتش کشیدند. پنجاه هزار افغانی داشتیم در خانه آن را هم به زور از ما گرفتند.»

‌وزمینه، باشندۀ دیگر قندهارو نیز افزود: «اصلأ بر اساس شریعت رفتار نمی‌کردند، اجازه نمی‌دادند که نمازه جنازه شهیدان مان را بخوانیم وقتی برای شان قرآن را گرفتیم، قرآن را گرفتند و به سمت دیگری پرتاب کردند.»

باشنده‌گان ولسوالی قندهارو از پایان حضور داعش خشنود استند اما فعالیت طالبان در این منطقه آنان را هم‌چنان در مضیقه قرار داده‌است.

روایت زنان ولسوالی مانوگی کنر از حضور داعش در این منطقه

روستای قندهارو تا یک سال پیش گواه حضور داعش بود؛ اما اکنون بخش‌هایی از آن زیر نفوذ گروه طالبان استند.

تصویر بندانگشتی

خانواده‌های‌ آسیب‌دیده از حضور داعش در روستای قندهارو در ولسوالی مانوگی کنر روایت‌های متأثر کننده از چگونگی برخورد اعضای داعش با آنان دارند.

این خانواده‌ها می‌گویند که سال پار افراد وابسته به گروه داعش به روستای آنان حمله کردند، خانه‌های شان را به آتش کشیدند و پسران و همسران شان را به‌علت همکاری نکردن با آنان تیرباران کردند.

زنان این خانواده‌ها که با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند که شورشیان داعش، مردان آنان را در برابر چشمان شان تیرباران کردند و اجازه ندادند نماز جنازه آنان ادا شود.

روستای قندهارو تا یک سال پیش گواه حضور داعش بود؛ اما اکنون بخش‌هایی از آن زیر نفوذ گروه طالبان استند.

حمیده که در آن هنگام دانش‌آموز صنف ششم مکتب بود، می‌گوید در عصر یک روز زمستان افراد وابسته به گروه داعش مکتب آنان را به آتش کشیدند؛ از همین رو یک سال است که او به مکتب نمی‌رود: «آرزوی من این است که داکتر شوم و به مردم خدمت کنم. مکتب ما را آتش‌ زدند. حالا امیدواریم دوباره آموزش‌هایم را ازسر بگیرم، اما مارا نمی‌گذارند.»

ناطقه نیز می‌گوید در هژده سالگی با پسر مامایش که کشاورز بود عروسی کرد، اما شش ماه پس از آن، شورشیان داعش همسرش را در برابر چشمانش تیر باران کردند: «نگذاشتند نماز جنازه شوهرم خوانده شود. می‌گفتند مرتد است. خانه مان را به آتش کشیدند و ما پای برهنه فرار کردیم.»

بخت زرینه هم که روزهای سختی را در سایه حضور داعش در قندهارو گذرانده‌است، می‌گوید تنها پسرش را که ۱۲سال داشت داعش در برابر چشمانش کشت: «چهل و پنج تن بودند که بر خانه ما حمله کردند. پسرم، ملک، را از خانه بیرون کردند و کشتند. برای ما دیگر راهی نبود و مجبور به فرار شدیم.»

این زنان با وجود آن‌که از جنگ و هراس‌افگنی رنج‌های بسیاری دیده‌اند، امیدوار استند که طالبان با حکومت صلح کنند و از جنگ دست بردارند، تا امنیت در کشور برقرار شود و زمینه برای فعالیت گروه‌های هراس‌افگن دیگر فراهم نشود.

نوشو، باشندۀ قندهارو گفت: «هژده خانه دیگر را مثل خانه ما به آتش کشیدند. پنجاه هزار افغانی داشتیم در خانه آن را هم به زور از ما گرفتند.»

‌وزمینه، باشندۀ دیگر قندهارو نیز افزود: «اصلأ بر اساس شریعت رفتار نمی‌کردند، اجازه نمی‌دادند که نمازه جنازه شهیدان مان را بخوانیم وقتی برای شان قرآن را گرفتیم، قرآن را گرفتند و به سمت دیگری پرتاب کردند.»

باشنده‌گان ولسوالی قندهارو از پایان حضور داعش خشنود استند اما فعالیت طالبان در این منطقه آنان را هم‌چنان در مضیقه قرار داده‌است.

هم‌رسانی کنید