Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسافران: شاهراه‌های کشور ناامن شده اند

مسافران وراننده گان ازافزایش فزاینده نا امنی ها درشاهراه های کشور نگران اند.

راننده‌گان و مسافرانی که از کابل به ولایت‌های دیگر، رفت و آمد دارند می گویند که حضور گسترده مخالفان مسلح دولت وگروه های جنایت کار، بسیاری از شاهراه کشور را به مسیرهای مرگ مبدل ساخته اند.

اما نهادهای امنیتی از تلاش ها برای بهبود اوضاع امنیتی در شاهراه های کشور خبرمی دهند.

برای یادبود از چهار غیرنظامی که هفته گذشته در شاهراه کابل- غور از سوی افراد ناشناس تیرباران شدن، در کابل یاد بود می کنند.

اعضای خانواده این قربانیان افزایش ناامنی ها در شاهراه های کشور را نگران کننده می دانند.

سید عزیز سیرت، از نزدیکان قربانیان، گفت: «در این راستا توجه جدی کنند، مسیرشاهراه را تامین امنیت کنند و پاسگاه های جدید ایجاد کنند.»

سید حسن الله، از نزدیکان قربانیان، گفت: «جداً در مسایل تامین امنیت از تمام تدابیر اوپراتیفی و تکتیکی خود استفاده کنند.»

شاهراه کابل- کندهار یکی از ناامن ترین شاهراه کشور شمرده می شود.

بابایی، راننده شاهراه کابل- کندهار، گفت: «دزد مردم را لچ می کند و مال مردم را می گیرند، زیادتر دولت مردان ازدریوران حق می گیرند، مردم را آزار و اذیت و حتا شکنجه می کنند.»

گسترش جنگ‌ در ولایت‌های شمالی و شمال‌شرقی نیز شاهراه‌ها در این بخش‌ها را ناامن ساخته است.
طالبان هرزگاهی درچندین بخش شاهراه کابل مزار حمله می کنند.

پولیس بغلان می گوید که تازه این گروه دو موتر یک شرکت را ازاین شاهراه با خود برده بودند اما دریک عملیات نیرون های امنیتی این موتر ها پس گرفته شدند.

اما شاهراه کابل - جلال آباد تنها شاهراهی است که کمتر گواه ناامنی ها بوده است.

محراب الدین صافی، نظامی پیشین، گفت: «این تقریبا یک امتیازی گیری است و تلاش می شود که شاهراه ناامن شود.»

احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی، گفت: «ما برنامه های داریم بخاطر تامین امنیت شاهراه و پاکسازی نقاطی که ما با او بسیار به چالش مواجه شدیم و مردم ما به چالش مواجه شده اند.»

نا امنی ها درشاهراه های بزرگ وکوچک تا اندازه یی است که حتا مسافران با ترس ودلهره درمسیر کابل چاریکار ازطرف شب سفر می کنند.

مسافران: شاهراه‌های کشور ناامن شده اند

نا امنی ها درشاهراه های بزرگ وکوچک تا اندازه یی است که حتا مسافران با ترس ودلهره در مسیر کابل چاریکار از طرف شب سفر می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسافران وراننده گان ازافزایش فزاینده نا امنی ها درشاهراه های کشور نگران اند.

راننده‌گان و مسافرانی که از کابل به ولایت‌های دیگر، رفت و آمد دارند می گویند که حضور گسترده مخالفان مسلح دولت وگروه های جنایت کار، بسیاری از شاهراه کشور را به مسیرهای مرگ مبدل ساخته اند.

اما نهادهای امنیتی از تلاش ها برای بهبود اوضاع امنیتی در شاهراه های کشور خبرمی دهند.

برای یادبود از چهار غیرنظامی که هفته گذشته در شاهراه کابل- غور از سوی افراد ناشناس تیرباران شدن، در کابل یاد بود می کنند.

اعضای خانواده این قربانیان افزایش ناامنی ها در شاهراه های کشور را نگران کننده می دانند.

سید عزیز سیرت، از نزدیکان قربانیان، گفت: «در این راستا توجه جدی کنند، مسیرشاهراه را تامین امنیت کنند و پاسگاه های جدید ایجاد کنند.»

سید حسن الله، از نزدیکان قربانیان، گفت: «جداً در مسایل تامین امنیت از تمام تدابیر اوپراتیفی و تکتیکی خود استفاده کنند.»

شاهراه کابل- کندهار یکی از ناامن ترین شاهراه کشور شمرده می شود.

بابایی، راننده شاهراه کابل- کندهار، گفت: «دزد مردم را لچ می کند و مال مردم را می گیرند، زیادتر دولت مردان ازدریوران حق می گیرند، مردم را آزار و اذیت و حتا شکنجه می کنند.»

گسترش جنگ‌ در ولایت‌های شمالی و شمال‌شرقی نیز شاهراه‌ها در این بخش‌ها را ناامن ساخته است.
طالبان هرزگاهی درچندین بخش شاهراه کابل مزار حمله می کنند.

پولیس بغلان می گوید که تازه این گروه دو موتر یک شرکت را ازاین شاهراه با خود برده بودند اما دریک عملیات نیرون های امنیتی این موتر ها پس گرفته شدند.

اما شاهراه کابل - جلال آباد تنها شاهراهی است که کمتر گواه ناامنی ها بوده است.

محراب الدین صافی، نظامی پیشین، گفت: «این تقریبا یک امتیازی گیری است و تلاش می شود که شاهراه ناامن شود.»

احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی، گفت: «ما برنامه های داریم بخاطر تامین امنیت شاهراه و پاکسازی نقاطی که ما با او بسیار به چالش مواجه شدیم و مردم ما به چالش مواجه شده اند.»

نا امنی ها درشاهراه های بزرگ وکوچک تا اندازه یی است که حتا مسافران با ترس ودلهره درمسیر کابل چاریکار ازطرف شب سفر می کنند.

هم‌رسانی کنید