Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: در ماه رمضان ۲۵۵ غیرنظامی جان باختند

وزارت امور داخله می گوید که از روز نخست ماه رمضان تا کنون طالبان ۱۵ حمله انتحاری و ده ها حمله های دیگر انجام داده اند در نتیجه این حمله ها  بیشتر از ۲۵۵ غیرنظامی جان باختند و بیش از ۵۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.

درهمین حال منابع آگاه می گویند که میزان خشونت ها درماه رمضان درمقایسه به ماه های دیگر، افزایش یافته است.

اما طالبان گفته های حکومت را درباره دست داشتن درتلفات بلند غیرنظامیان رد می کنند.

در نخستین روز ماه رمضان در نتیجه درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان ۸ غیر نظامی جان باختند و ۲۱ غیر نظامی دیگر زخمی شده اند.

اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «از تمام نیروهای امنیتی سپاسگزاری می کنم. آنان از بیش از ۸۰۰ رویداد جلوگیری کرده اند و بیش از ۸۰۰ تروریست را بازداشت کرده اند و محاکمه آنان ادامه دارد و قانون تطبیق خواهد شد.»

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، گفت: «این صدا برآمد که حلیمی را کوشش کنید که از بین ببرید به خاطری که حق را گفته اما یک تا مسجد در پاکستان یکجا نشد که این کشتارها را محکوم بسازد. از روی این می فهمید که عمق حادثه و دسیسه در کجاست.»

بربنیاد آمارهای رسیده ازمنابع امنیتی به طلوع نیوز شمار تلفات غیر نظامیان در ماه رمضان ۲۹ درصد افزایش یافته است.

بیشتر تلفات به غیرنظامیان درانفجار موتر بم گذاری شده در لوگر، انفجار موتر بم گذاری شده در ولسوالی فارسی هرات، انفجار ماین برموتر مسافر بری درزابل و سه انفجار در برابر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل وارد شدند.

خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امور داخلی مجلس نماینده گان، گفت: «تلفات افراد ملکی در ماه مبارک رمضان بسیار بالا بود و ضرورت بود که طرف های جنگ به خصوص گروه طالبان آتش بس را قبول می کردند... باید این آتش بس سه روزه ادامه پیدا کند و بریم به طرف گفتگوهای صلح.»

وزارت امور داخله می گوید که طالبان در ماه رمضان ۱۵حمله انتحاری و ۲۰۰ حلقه ماین را انفجار داده اند که در نتیجه این حمله ها  بیش از ۲۵۰ غیر نظامی جان باختند و بیش از ۵۰۰  تن دیگر زخمی شده اند.

اما طالبان این گفته ها را رد می کنند.

با این همه سه روز آتش بس شهروندان کشور را به زندگی مصون چند روزه امیدوار کرده است.حالتی که افغانان خواهان ادامه آن استند.

طالبان تاکنون به خواست مردم برای تمدید آتش بس سه روزه عید پاسخ مثبت نداده اند.

وزارت داخله: در ماه رمضان ۲۵۵ غیرنظامی جان باختند

طالبان گفته های حکومت را درباره دست داشتن در تلفات بلند غیرنظامیان رد کرده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می گوید که از روز نخست ماه رمضان تا کنون طالبان ۱۵ حمله انتحاری و ده ها حمله های دیگر انجام داده اند در نتیجه این حمله ها  بیشتر از ۲۵۵ غیرنظامی جان باختند و بیش از ۵۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.

درهمین حال منابع آگاه می گویند که میزان خشونت ها درماه رمضان درمقایسه به ماه های دیگر، افزایش یافته است.

اما طالبان گفته های حکومت را درباره دست داشتن درتلفات بلند غیرنظامیان رد می کنند.

در نخستین روز ماه رمضان در نتیجه درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان ۸ غیر نظامی جان باختند و ۲۱ غیر نظامی دیگر زخمی شده اند.

اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «از تمام نیروهای امنیتی سپاسگزاری می کنم. آنان از بیش از ۸۰۰ رویداد جلوگیری کرده اند و بیش از ۸۰۰ تروریست را بازداشت کرده اند و محاکمه آنان ادامه دارد و قانون تطبیق خواهد شد.»

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور، گفت: «این صدا برآمد که حلیمی را کوشش کنید که از بین ببرید به خاطری که حق را گفته اما یک تا مسجد در پاکستان یکجا نشد که این کشتارها را محکوم بسازد. از روی این می فهمید که عمق حادثه و دسیسه در کجاست.»

بربنیاد آمارهای رسیده ازمنابع امنیتی به طلوع نیوز شمار تلفات غیر نظامیان در ماه رمضان ۲۹ درصد افزایش یافته است.

بیشتر تلفات به غیرنظامیان درانفجار موتر بم گذاری شده در لوگر، انفجار موتر بم گذاری شده در ولسوالی فارسی هرات، انفجار ماین برموتر مسافر بری درزابل و سه انفجار در برابر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل وارد شدند.

خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امور داخلی مجلس نماینده گان، گفت: «تلفات افراد ملکی در ماه مبارک رمضان بسیار بالا بود و ضرورت بود که طرف های جنگ به خصوص گروه طالبان آتش بس را قبول می کردند... باید این آتش بس سه روزه ادامه پیدا کند و بریم به طرف گفتگوهای صلح.»

وزارت امور داخله می گوید که طالبان در ماه رمضان ۱۵حمله انتحاری و ۲۰۰ حلقه ماین را انفجار داده اند که در نتیجه این حمله ها  بیش از ۲۵۰ غیر نظامی جان باختند و بیش از ۵۰۰  تن دیگر زخمی شده اند.

اما طالبان این گفته ها را رد می کنند.

با این همه سه روز آتش بس شهروندان کشور را به زندگی مصون چند روزه امیدوار کرده است.حالتی که افغانان خواهان ادامه آن استند.

طالبان تاکنون به خواست مردم برای تمدید آتش بس سه روزه عید پاسخ مثبت نداده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره