تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش «اترا» برای فراهم‌سازی خدمات نسل چهارم انترنت در کشور

با پایان نخستین دور داوطلبی فریکونسی برای خدمات انترنتی، شرکت دولتی افغان تیلی کام به ارزش بیش از هفده میلیون دالر پنج میگا هرتز فریکونسی خریده‌است.

رییس شرکت افغان تیلی کام می‌گوید که به دنبال خرید فریکونسی بیشتر، این شرکت تا ده ماه دیگر خدمات نسل چهارم انترنت را در پنج شهر بزرگ کشور راه اندازی می کند.

نخستین دور داوطلبی فریکونسی بی حضور شرکت های مخابراتی خصوصی برگزار شده است.

شرکت های مخابراتی همانند شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای پخش خدمات شان به فریکونسی نیاز دارند که از فضا تأمین می شود.

عمر منصور انصاری، رییس  اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت«مبایل ها بیسیم استند سیم ندارند. باید از یک طریق دیگر با شبکه وصل باشند تا صدا و داده ها انتقال کنند. برای انتقال این اطلاعات و وصل به شبکه از فریکونسی استفاده می شود.»

تا کنون ۱۳۴ میگا هرتز فریکونسی فضا به گونه مساویانه به چهار شرکت خصوصی مخابراتی و یک شرکت دولتی تقسیم شده است.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی یک هفته پیش و برای نخستین بار ۵۵ میگاهرتز دیگر را به داوطلبی گذاشت، اما داوطبی که در ان تنها یک شرکت آنهم دولتی حضور داشت.

عمر منصور انصاری، رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت«در اولین مزایده فریکونسی افغانستان یک شرکت اشتراک کرد. این مطابق پالیسی بود. در بسیاری از کشور ها مزایده هایی شده است که حتا هیچ شرکت اشتراک نکرده است.»

فواد انورزی، رییس شرکت افغان تیلی کام گفت:«حالا که ما در فریکونسی سرمایه گذاری کردیم، شرکت ما می خواهد که در بخش خدمات نسل چهارم انترنت و در توسعه بخش های دیگر خدمات خود نیز سرمایه گذاری کند.»

در اوضاعی که سرمایه گذاری های کنونی شرکت های مخابراتی با خطر روبرو است، هزینه های سنگین فریکونسی مانع حضور شرکت های خصوصی در این داوطلبی شد.

میرویس فضلی، رییس بخش مدیریت طیف اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت:«ده هزار دالر فیس غیرقابل بازگشت به ثبت نام داشتیم. بعد از انکه این پول تحویل داده می شد ۵ میلیون دالر دیگر (قابل بازگشت) تحویل میکردند تا رسما کاندیدای واجد شرایط اشتراک در مزایده شناخته می شدند.»

سرانجام از ۵۵ میگا هرتز تنها پنج میگا هرتز آن به فروش رسیده است.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی می گوید که بهای فریکونسی در همه کشور ها بلند است و این اداره با پنجاه درصد تخفیف فریکونسی ها را به مزایده گذاشته بود.

تلاش «اترا» برای فراهم‌سازی خدمات نسل چهارم انترنت در کشور

شرکت های مخابراتی همانند شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای پخش خدمات شان به فریکونسی نیاز دارند که از فضا تأمین می شود.

Thumbnail

با پایان نخستین دور داوطلبی فریکونسی برای خدمات انترنتی، شرکت دولتی افغان تیلی کام به ارزش بیش از هفده میلیون دالر پنج میگا هرتز فریکونسی خریده‌است.

رییس شرکت افغان تیلی کام می‌گوید که به دنبال خرید فریکونسی بیشتر، این شرکت تا ده ماه دیگر خدمات نسل چهارم انترنت را در پنج شهر بزرگ کشور راه اندازی می کند.

نخستین دور داوطلبی فریکونسی بی حضور شرکت های مخابراتی خصوصی برگزار شده است.

شرکت های مخابراتی همانند شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای پخش خدمات شان به فریکونسی نیاز دارند که از فضا تأمین می شود.

عمر منصور انصاری، رییس  اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت«مبایل ها بیسیم استند سیم ندارند. باید از یک طریق دیگر با شبکه وصل باشند تا صدا و داده ها انتقال کنند. برای انتقال این اطلاعات و وصل به شبکه از فریکونسی استفاده می شود.»

تا کنون ۱۳۴ میگا هرتز فریکونسی فضا به گونه مساویانه به چهار شرکت خصوصی مخابراتی و یک شرکت دولتی تقسیم شده است.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی یک هفته پیش و برای نخستین بار ۵۵ میگاهرتز دیگر را به داوطلبی گذاشت، اما داوطبی که در ان تنها یک شرکت آنهم دولتی حضور داشت.

عمر منصور انصاری، رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت«در اولین مزایده فریکونسی افغانستان یک شرکت اشتراک کرد. این مطابق پالیسی بود. در بسیاری از کشور ها مزایده هایی شده است که حتا هیچ شرکت اشتراک نکرده است.»

فواد انورزی، رییس شرکت افغان تیلی کام گفت:«حالا که ما در فریکونسی سرمایه گذاری کردیم، شرکت ما می خواهد که در بخش خدمات نسل چهارم انترنت و در توسعه بخش های دیگر خدمات خود نیز سرمایه گذاری کند.»

در اوضاعی که سرمایه گذاری های کنونی شرکت های مخابراتی با خطر روبرو است، هزینه های سنگین فریکونسی مانع حضور شرکت های خصوصی در این داوطلبی شد.

میرویس فضلی، رییس بخش مدیریت طیف اداره تنظیم خدمات مخابراتی گفت:«ده هزار دالر فیس غیرقابل بازگشت به ثبت نام داشتیم. بعد از انکه این پول تحویل داده می شد ۵ میلیون دالر دیگر (قابل بازگشت) تحویل میکردند تا رسما کاندیدای واجد شرایط اشتراک در مزایده شناخته می شدند.»

سرانجام از ۵۵ میگا هرتز تنها پنج میگا هرتز آن به فروش رسیده است.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی می گوید که بهای فریکونسی در همه کشور ها بلند است و این اداره با پنجاه درصد تخفیف فریکونسی ها را به مزایده گذاشته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره