تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون مخابرات سنا:سیستم ریل تایم تاکنون به‌گونۀ مکمل ایجاد نشده

با گذشت نزدیک به دو سال از فعال شدن سیستم ریل تایم کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا می گوید که این سیستم ایجاد نشده است.

رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا، می‌گوید که تقرری بیش از شصت تن با حقوق ماهانه تا پنجصد هزار افغانی را از یافته‌های دیگر بررسی این کمیسیون است.

 لطف‌الله بابا، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان می‌افزاید که بربنیاد بررسی‌های این کمیسیون بخش دوم سیستم ریل تایم که نظارت از درآمدهای شرکت‌های مخابراتی است اصلأ ایجاد نشده‌است و در بخش نخست سیستمی که فعال شده‌است، توانایی نظارت از گردآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی در زمان واقعی یا زمانی که کریدت کارت‌ها اضافه می‌شوند را ندارد.

او در این باره بیان داشت: «در نخست وقتی ما از رییس اترا دربارۀ بخش دوم سیستم، در تالار مجلس سنا پرسیدیم، او اصلأ نمی‌شناخت. پس از آن نیز بارها پرسیدیم و به ما گفتند که مشکل تخنیکی دارد.»

کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان می‌گوید که سالانه ۲۴.۵درصد از درآمدهای شرکت‌های مخابراتی سالانه به نام‌های گونه‌گون از سوی حکومت گردآوری می‌شود؛ از جمله ۲.۵درصد برای صندوق توسعه خدمات مخابراتی.

اما به‌گفتۀ رییس این کمیسیون با سوء استفاده از این پول‌‎ها حقوق صدهاهزار افغانی برای رییس و کارمندان ادارۀ اترا پرداخته می‌شود: «یک فرد، هم رییس اترا است، هم معاون تخنیکی است و هم در رآس کمتیۀ تخنیکی است، هم در رأس بورد اترا است و هم در رأس شورای عالی اقتصادی است. تا شصت تن هم به ادارۀ اترا گماشته شده‌اند که هیچ نیازی به آنان نیست و آن‌ها معاش‌های بلند می‌گیرند.»

اما ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی ادعاها در پیوند با سیستم ریل تایم را رد می‌کند و در پیوند به تقرری‌ها می‌گوید که این تقرری‌ها بربنیاد قانون انجام شده‌اند.

سعید شینواری، سخن‌گوی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی دراین باره گفت: «دربارۀ اترا و تمام مسؤولیت‌هایش و همین‌طور دربارۀ ریاست‌ها و پروژۀ ریل تایم پریزنتشن‌های جداگانه و معلومات تخنیکی به آن‌ها سپرده شده‌است که در آن زمان مورد قناعت آنان بود.»

هزینۀ پروژۀ سیستم ریل تایم در حدود یازده و نیم میلیون دالر است. به باور آگاهان بخش فناوری، ارزش‌ کاری که تاکنون انجام شده‌است تنها در حدود دوصد هزار دالر است و بخش اصلی پروژه که نظارت از درآمدهای گونه‌گون شرکت‌های مخابراتی است تا هنوز فعال نشده‌است.

کمیسیون مخابرات سنا:سیستم ریل تایم تاکنون به‌گونۀ مکمل ایجاد نشده

هزینۀ پروژۀ سیستم ریل تایم در حدود یازده و نیم میلیون دالر است. به باور آگاهان بخش فناوری، ارزش‌ کاری که تاکنون انجام شده‌است تنها در حدود دوصد هزار دالر است.

تصویر بندانگشتی

با گذشت نزدیک به دو سال از فعال شدن سیستم ریل تایم کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا می گوید که این سیستم ایجاد نشده است.

رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا، می‌گوید که تقرری بیش از شصت تن با حقوق ماهانه تا پنجصد هزار افغانی را از یافته‌های دیگر بررسی این کمیسیون است.

 لطف‌الله بابا، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان می‌افزاید که بربنیاد بررسی‌های این کمیسیون بخش دوم سیستم ریل تایم که نظارت از درآمدهای شرکت‌های مخابراتی است اصلأ ایجاد نشده‌است و در بخش نخست سیستمی که فعال شده‌است، توانایی نظارت از گردآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی در زمان واقعی یا زمانی که کریدت کارت‌ها اضافه می‌شوند را ندارد.

او در این باره بیان داشت: «در نخست وقتی ما از رییس اترا دربارۀ بخش دوم سیستم، در تالار مجلس سنا پرسیدیم، او اصلأ نمی‌شناخت. پس از آن نیز بارها پرسیدیم و به ما گفتند که مشکل تخنیکی دارد.»

کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان می‌گوید که سالانه ۲۴.۵درصد از درآمدهای شرکت‌های مخابراتی سالانه به نام‌های گونه‌گون از سوی حکومت گردآوری می‌شود؛ از جمله ۲.۵درصد برای صندوق توسعه خدمات مخابراتی.

اما به‌گفتۀ رییس این کمیسیون با سوء استفاده از این پول‌‎ها حقوق صدهاهزار افغانی برای رییس و کارمندان ادارۀ اترا پرداخته می‌شود: «یک فرد، هم رییس اترا است، هم معاون تخنیکی است و هم در رآس کمتیۀ تخنیکی است، هم در رأس بورد اترا است و هم در رأس شورای عالی اقتصادی است. تا شصت تن هم به ادارۀ اترا گماشته شده‌اند که هیچ نیازی به آنان نیست و آن‌ها معاش‌های بلند می‌گیرند.»

اما ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی ادعاها در پیوند با سیستم ریل تایم را رد می‌کند و در پیوند به تقرری‌ها می‌گوید که این تقرری‌ها بربنیاد قانون انجام شده‌اند.

سعید شینواری، سخن‌گوی ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی دراین باره گفت: «دربارۀ اترا و تمام مسؤولیت‌هایش و همین‌طور دربارۀ ریاست‌ها و پروژۀ ریل تایم پریزنتشن‌های جداگانه و معلومات تخنیکی به آن‌ها سپرده شده‌است که در آن زمان مورد قناعت آنان بود.»

هزینۀ پروژۀ سیستم ریل تایم در حدود یازده و نیم میلیون دالر است. به باور آگاهان بخش فناوری، ارزش‌ کاری که تاکنون انجام شده‌است تنها در حدود دوصد هزار دالر است و بخش اصلی پروژه که نظارت از درآمدهای گونه‌گون شرکت‌های مخابراتی است تا هنوز فعال نشده‌است.

هم‌رسانی کنید