تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک سرباز پیشین پولیس به علت فقر و بیکاری خودکشی کرد

شاکر ۳۸ ساله، یکی از سربازان پیشین پولیس، در ولسوالی اسمار ولایت کنر به علت فقر و بی‌کاری خود کشی کرد.

خانواده این سرباز پیشین پولیس می‌گوید که شاکر شانزده سال عمراش را در صفوف نیروهای پولیس سپری کرد، اما به تازه‌گی به علت ناداری و بیکاری دست به خودکشی زد.

اعضای خانواده این سرباز پیشین پولیس می‌گویند که شاکر تنخواه سه ماهه‌اش را نگرفته بود و ناداری و بیکاری او را وا داشت تا خود را به گلوله ببندند و به زنده‌گی‌اش پایان بدهد.

شاکر از دو همسر، هفت اولاد، مادر و برادران بیمارش سرپرستی می‌کرد.

صدیقه، همسر اولی شاکر، گفت: «همسرم شانزده سال عمر خود را در صفوف نیروهای پولیس سپری کرده است. در آخر سه ماه معاش‌اش هم پرداخته نشده است. او به علت ناداری دست به خود کشی زده است. اکنون ما نان آور خانواده خود را از دست داده‌ایم.»

واجده که همسر دوم شاکر است، می‌گوید که شش سال از عروسی‌اش گذشته است. او که یک دختر دارد می‌گوید که همسرش مرد حلیم بود و با اعضای خانواده خود رویه خوبی داشت.  واجده می‌گویند که اکنون نان آور خانواده شان را از دست داده اند.

مادر کهن سال این سرباز پیشین پولیس می‌گوید که پسرش تنها نان آور خانواده‌ی ده نفری بود.

بی‌بی همیمه، مادر شاکر، گفت: «با خودکشی شاکر بیش از ده تن از اعضای خانواده بی‌سرپرست شده است.»

این خانواده که در اوضاع بد اقتصادی به سر می‌برند، از نهادهای مدد رسان و بازرگانان می‌خواهند که به آنان کمک کنند.

یک سرباز پیشین پولیس به علت فقر و بیکاری خودکشی کرد

خانواده شاکر می‌گویند که تا پیش از سقوط حکومت پیشین او سرگرم انجام وظیفه در بخش‌های گونه‌گون کشور بود.

تصویر بندانگشتی

شاکر ۳۸ ساله، یکی از سربازان پیشین پولیس، در ولسوالی اسمار ولایت کنر به علت فقر و بی‌کاری خود کشی کرد.

خانواده این سرباز پیشین پولیس می‌گوید که شاکر شانزده سال عمراش را در صفوف نیروهای پولیس سپری کرد، اما به تازه‌گی به علت ناداری و بیکاری دست به خودکشی زد.

اعضای خانواده این سرباز پیشین پولیس می‌گویند که شاکر تنخواه سه ماهه‌اش را نگرفته بود و ناداری و بیکاری او را وا داشت تا خود را به گلوله ببندند و به زنده‌گی‌اش پایان بدهد.

شاکر از دو همسر، هفت اولاد، مادر و برادران بیمارش سرپرستی می‌کرد.

صدیقه، همسر اولی شاکر، گفت: «همسرم شانزده سال عمر خود را در صفوف نیروهای پولیس سپری کرده است. در آخر سه ماه معاش‌اش هم پرداخته نشده است. او به علت ناداری دست به خود کشی زده است. اکنون ما نان آور خانواده خود را از دست داده‌ایم.»

واجده که همسر دوم شاکر است، می‌گوید که شش سال از عروسی‌اش گذشته است. او که یک دختر دارد می‌گوید که همسرش مرد حلیم بود و با اعضای خانواده خود رویه خوبی داشت.  واجده می‌گویند که اکنون نان آور خانواده شان را از دست داده اند.

مادر کهن سال این سرباز پیشین پولیس می‌گوید که پسرش تنها نان آور خانواده‌ی ده نفری بود.

بی‌بی همیمه، مادر شاکر، گفت: «با خودکشی شاکر بیش از ده تن از اعضای خانواده بی‌سرپرست شده است.»

این خانواده که در اوضاع بد اقتصادی به سر می‌برند، از نهادهای مدد رسان و بازرگانان می‌خواهند که به آنان کمک کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره