تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل نشستی را درباره افغانستان برگزار می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان تا سه روز دیگر نشستی را در باره‌ اوضاع افغانستان برگزار می‌کند.

رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که در این نشست در باره وضعیت حقوق بشری، کمک‌های بشردوستانه و چگونگی رسیدن کمک‌ها به افغانستان، بحث خواهد شد.

این نشست در اوضاعی برگزاری می‌شود که همواره سازمان‌های بین المللی از وقوع فاجعه‌ی انسانی در زمستان پیش‌رو در افغانستان هشدار داده اند.

ظاهر سالنگی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت: «جامعه جهانی می‌خواهد دو هدف را در افغانستان با برگزاری این نشست دنبال کند؛ نخست اینکه چطور بتواند جلو فروپاشی اقتصادی را بگیرد و راهکاری را پیدا کند، دوم اینکه مسوولیتی را که جامعه‌ بین المللی در قبال افغانستان دارد و بی‌تفاوتی که انجام داده را ترمیم کند.»

ولی فروزان، آگاه روابط بین الملل به طلوع‌نیوز گفت: «محور این بحث مسایل سیاسی، صحی، حقوق بانوان، تعلیم و تربیه و دسترسی به غذا که در این شرایط سخت نیاز دارند، می‌باشد.»

در همین حال، امارت اسلامی با استقبال از برگزاری این نشست می‌گوید که امیدوار است جهانیان واقعیت‌های کنونی افغانستان را احترام کرده و راه تعامل را با کابل به پیش بگیرند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «باید واقعیت‌های موجود درافغانستان را ارج بگذارند و درک بکنند و وارد تعامل و روابط بهتر با افغانستان شوند.»

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است وضعیت اقتصادی افغانستان در این نشست به بحث گرفته خواهد شد.

بر اساس آمار های سازمان ملل متحد، دست کم ۹۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر بسر می‌برند و هم اکنون، نزدیک به نُه میلیارد پول افغانستان در بانک‌های جهانی مسدود است.

کشورها و سازمان‌های جهانی هم برنامه کمک‌های عملی به افغانستان را آغاز نکرده است.

سازمان ملل نشستی را درباره افغانستان برگزار می‌کند

بر اساس آمار های سازمان ملل متحد، دست کم ۹۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر بسر می‌برند و هم اکنون، نزدیک به نُه میلیارد پول افغانستان در بانک‌های جهانی مسدود است.

Thumbnail

شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان تا سه روز دیگر نشستی را در باره‌ اوضاع افغانستان برگزار می‌کند.

رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که در این نشست در باره وضعیت حقوق بشری، کمک‌های بشردوستانه و چگونگی رسیدن کمک‌ها به افغانستان، بحث خواهد شد.

این نشست در اوضاعی برگزاری می‌شود که همواره سازمان‌های بین المللی از وقوع فاجعه‌ی انسانی در زمستان پیش‌رو در افغانستان هشدار داده اند.

ظاهر سالنگی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت: «جامعه جهانی می‌خواهد دو هدف را در افغانستان با برگزاری این نشست دنبال کند؛ نخست اینکه چطور بتواند جلو فروپاشی اقتصادی را بگیرد و راهکاری را پیدا کند، دوم اینکه مسوولیتی را که جامعه‌ بین المللی در قبال افغانستان دارد و بی‌تفاوتی که انجام داده را ترمیم کند.»

ولی فروزان، آگاه روابط بین الملل به طلوع‌نیوز گفت: «محور این بحث مسایل سیاسی، صحی، حقوق بانوان، تعلیم و تربیه و دسترسی به غذا که در این شرایط سخت نیاز دارند، می‌باشد.»

در همین حال، امارت اسلامی با استقبال از برگزاری این نشست می‌گوید که امیدوار است جهانیان واقعیت‌های کنونی افغانستان را احترام کرده و راه تعامل را با کابل به پیش بگیرند.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «باید واقعیت‌های موجود درافغانستان را ارج بگذارند و درک بکنند و وارد تعامل و روابط بهتر با افغانستان شوند.»

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است وضعیت اقتصادی افغانستان در این نشست به بحث گرفته خواهد شد.

بر اساس آمار های سازمان ملل متحد، دست کم ۹۵ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر بسر می‌برند و هم اکنون، نزدیک به نُه میلیارد پول افغانستان در بانک‌های جهانی مسدود است.

کشورها و سازمان‌های جهانی هم برنامه کمک‌های عملی به افغانستان را آغاز نکرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره