Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرمان ملا هبت الله آخندزاده درباره حقوق زنان

ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان روز جمعه فرمانی در مورد حقوق زنان صادر کرده است. در این فرمان به تمامی مسوولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داده شده است تا نکات ذیل را در مورد تامین بهتر حقوق زنان درنظر بگیرند.

در این فرمان آمده است:

۱ـ رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است، البته نکاحی که درآن فتنه و فساد نباشد. کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح سازد.

۲- زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند.

۳- پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد).

۴- گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه است.

۵- زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حق اش محروم کرده نمی‌تواند.

۶- کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین شان عدل قائم کند.

در این فرمان گفته شده است که نهادهای مرتبط از جمله وزارت حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و فرهنگ و ستره محکمه در تطبیق بهتر این فرمان اقدامات لازم را انجام دهند.

با وجود انتظار ها، رهبر طالبان در باره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی به کار چیزی نگفته است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت امارت اسلامی همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است.

فرمان ملا هبت الله آخندزاده درباره حقوق زنان

با وجود انتظار ها، رهبر طالبان در باره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی به کار چیزی نگفته است.

تصویر بندانگشتی

ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان روز جمعه فرمانی در مورد حقوق زنان صادر کرده است. در این فرمان به تمامی مسوولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داده شده است تا نکات ذیل را در مورد تامین بهتر حقوق زنان درنظر بگیرند.

در این فرمان آمده است:

۱ـ رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است، البته نکاحی که درآن فتنه و فساد نباشد. کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح سازد.

۲- زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند.

۳- پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصل کفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد).

۴- گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه است.

۵- زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حق اش محروم کرده نمی‌تواند.

۶- کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین شان عدل قائم کند.

در این فرمان گفته شده است که نهادهای مرتبط از جمله وزارت حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و فرهنگ و ستره محکمه در تطبیق بهتر این فرمان اقدامات لازم را انجام دهند.

با وجود انتظار ها، رهبر طالبان در باره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی به کار چیزی نگفته است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت امارت اسلامی همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره