Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانان خواهان واگذاری مدیریت میدان‌های هوایی به امارات استند

در آستانه‌ واگذاری مدیریت میدان‌های هوایی کشور به ترکیه و قطر، شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهند که مدیریت میدان‌های هوایی کشور را به امارات متحده عربی واگذار کند.

این سرمایه گذاران می‌گویند که هم اكنون دو صد هزار شهروند کشور در امارات  متحده عربی مصروف کار و بار اند و  بازرگانان افغانستان در این کشور خلیج تا ده میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده‌اند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «به افغان‌های که در این‌جا زندگی می‌کنند بسیار مهم است این قرار داد باید به امارات داده شود. اینطور تاجران است که صبح پرواز می‌کند، چاشت پرواز می‌کند، شب پس میاید. اگر پروازها بین امارات و افغانستان قطع شود، به بازرگانان رفت و آمد هم قطع می‌شود و این بازرگانان در افغانستان شغل ایجاد کرده اند.»

شماری از بازرگانان در بیرون از کشور می‌گویند که پیش از سقوط نظام، روزانه از کابل به دوبی بیش از ده پرواز صورت می‌گرفت. به باور این بازرگانان، واگذاری میدان‌های هوایی کشور به امارات، درآمد ناخالص داخلی کشور را افزایش خواهد داد.

بربنیاد آمار شورای بازرگانان کشور در امارات، در حال حاضر بیش از دو صد هزار افغان در این کشور مصروف کار و بار اند.

فرید روحانی، بازرگان گفت: «آرزوی ما از امارت اسلامی این است که میدان‌های هوایی کشور را به امارات متحده عربی بدهد و این به ترقی و پیشرفت کشور زمینه را هموار خواهد کرد.»

شماری از آگاهان امور هوانوردی از امارت اسلامی می‌خواهند که با در نظر داشت منافع ملی کشور، قرارداد ارائه خدمات میدان‌های هوایی کشور را به شرکت‌ مناسب واگذار کند.

امام محمد وریماچ، معین پیشین وزارت ترانسپورت گفت: «معیارهای جهانی قرارداد و بقیه نزاکت‌ها را هم در نظر بگیرند که بتوانند افغانستان در آینده از همین رهگذر هم خدمات درست در بخش هوانوردی ارائه و همچنان عواید کشور در این عرصه بلند برود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «انتخاب ترکیه و قطر، دو کشور در این میدان‌های هوایی مستقر خواهند شد، در حقیقت این یک حرکت سیاسی و امنیتی است، در حقیقت نوع نزدیکی قدرت‌های روسی، آسیای میانه، ناتو و امریکا و عرب‌ها را نشان می‌دهد. فکر می‌کنم این کار سنجیده شده صورت گرفته است، در حالی‌که دوبی از لحاظ اقتصادی به سود ما است.»

اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که قرارداد میدان‌های هوایی کشور با در نظر داشت منافع ملی با مشهورترین شرکت‌های هوانوردی امضا خواهد شد.

این در حالی است که خبرگزارش آناتولی ترکیه گزارش کرده است که ترکیه و قطر با امارت اسلامی در باره اداره  میدان‌های هوایی افغانستان به توافق رسیده است و انتظار می‌رود این دو کشور میدان هوایی کابل و چهار میدان هوایی دیگر افغانستان را به گونه مشترک اداره کنند، اما وزارت ترانسپورت کشور این خبر را رد کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که ترکیه و قطر با امارات متحده عربی در گرفتن مدیریت میدان هوایی کابل و دیگر میدان‌های هوایی کشور با هم رقابت دارند.

بازرگانان خواهان واگذاری مدیریت میدان‌های هوایی به امارات استند

بربنیاد آمار شورای بازرگانان افغانستان در امارات، در حال حاضر بیش از دو صد هزار افغان در این کشور مصروف کار و بار اند.

تصویر بندانگشتی

در آستانه‌ واگذاری مدیریت میدان‌های هوایی کشور به ترکیه و قطر، شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهند که مدیریت میدان‌های هوایی کشور را به امارات متحده عربی واگذار کند.

این سرمایه گذاران می‌گویند که هم اكنون دو صد هزار شهروند کشور در امارات  متحده عربی مصروف کار و بار اند و  بازرگانان افغانستان در این کشور خلیج تا ده میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده‌اند.

عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت: «به افغان‌های که در این‌جا زندگی می‌کنند بسیار مهم است این قرار داد باید به امارات داده شود. اینطور تاجران است که صبح پرواز می‌کند، چاشت پرواز می‌کند، شب پس میاید. اگر پروازها بین امارات و افغانستان قطع شود، به بازرگانان رفت و آمد هم قطع می‌شود و این بازرگانان در افغانستان شغل ایجاد کرده اند.»

شماری از بازرگانان در بیرون از کشور می‌گویند که پیش از سقوط نظام، روزانه از کابل به دوبی بیش از ده پرواز صورت می‌گرفت. به باور این بازرگانان، واگذاری میدان‌های هوایی کشور به امارات، درآمد ناخالص داخلی کشور را افزایش خواهد داد.

بربنیاد آمار شورای بازرگانان کشور در امارات، در حال حاضر بیش از دو صد هزار افغان در این کشور مصروف کار و بار اند.

فرید روحانی، بازرگان گفت: «آرزوی ما از امارت اسلامی این است که میدان‌های هوایی کشور را به امارات متحده عربی بدهد و این به ترقی و پیشرفت کشور زمینه را هموار خواهد کرد.»

شماری از آگاهان امور هوانوردی از امارت اسلامی می‌خواهند که با در نظر داشت منافع ملی کشور، قرارداد ارائه خدمات میدان‌های هوایی کشور را به شرکت‌ مناسب واگذار کند.

امام محمد وریماچ، معین پیشین وزارت ترانسپورت گفت: «معیارهای جهانی قرارداد و بقیه نزاکت‌ها را هم در نظر بگیرند که بتوانند افغانستان در آینده از همین رهگذر هم خدمات درست در بخش هوانوردی ارائه و همچنان عواید کشور در این عرصه بلند برود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «انتخاب ترکیه و قطر، دو کشور در این میدان‌های هوایی مستقر خواهند شد، در حقیقت این یک حرکت سیاسی و امنیتی است، در حقیقت نوع نزدیکی قدرت‌های روسی، آسیای میانه، ناتو و امریکا و عرب‌ها را نشان می‌دهد. فکر می‌کنم این کار سنجیده شده صورت گرفته است، در حالی‌که دوبی از لحاظ اقتصادی به سود ما است.»

اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که قرارداد میدان‌های هوایی کشور با در نظر داشت منافع ملی با مشهورترین شرکت‌های هوانوردی امضا خواهد شد.

این در حالی است که خبرگزارش آناتولی ترکیه گزارش کرده است که ترکیه و قطر با امارت اسلامی در باره اداره  میدان‌های هوایی افغانستان به توافق رسیده است و انتظار می‌رود این دو کشور میدان هوایی کابل و چهار میدان هوایی دیگر افغانستان را به گونه مشترک اداره کنند، اما وزارت ترانسپورت کشور این خبر را رد کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که ترکیه و قطر با امارات متحده عربی در گرفتن مدیریت میدان هوایی کابل و دیگر میدان‌های هوایی کشور با هم رقابت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره