Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند توزیع کمک های انسان دوستانه در کابل

وزارت دولت در امور رسیده گی به رویدادهای طبیعی با همکاری یونیسف توزیع کمک‌های انسان دوستانه را در کابل آغاز کرد. 
مولوی محمد عباس آخند سرپرست این وزارت در جریان توزیع کمک به هشت صد خانواده بیجاشده از جامعه جهانی میخواهد که کمک های انسان دوستانه شان را به افغانستان افزایش دهند.  

مولوی محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در امور رسیده گی به رویداد های طبیعی، گفت:«این پروگرام جریان خواهد داشت، امروز در این منطقه، فردا در منطقه دیگر. ما کوشش میکنیم که در شهر یک جای هم باقی نماند که کمک نرسد.»

در همین حال مسوولان یونیسف می‌گویند که نگران افزایش بحران اقتصادی درافغانستان استند و این نهاد کمک هایش را به این کشور دو برابر خواهد ساخت.   

مسوولان یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل محتد می‌گوید که این نهاد همکاری هایش را در بخش صحت و بهداشت به ویژه کودکان سوء تغذیه افزایش می‌دهد. 

سام مورت، رییس بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان، گفت:«ما بسته های مهم حیاتی را به هشت صد خانواده که واقعا نیاز های شدید دارند توزیع می کنیم. مواد سوخت، آب، کمپل، البسه های بهداشتی و بسته های لباس گرم را به اطفال و خانواد ها توزیع کردیم.» 

با آنکه از افزایش کمک‌های انسان دوستانه در کشور گزارش می‌شود، اما شهروندان کشور می‌گویند که با توجه به وضیعت بحرانی کنونی این کمک ها بسنده نیستند.

هما، باشنده کابل، گفت:«دست ما را بگیرند، کمک مان کنند تا از این حال و روز بیرون شویم چون که بسیار در فقر زنده گی می کنیم.»

محمد نادر، باشنده کابل، گفت:«وضعیت مردم خراب است، مشکلات زیاد است، مردم بی سرپناه، بی خانه، بی آرد، بی نان و بی آب استند.»

این در حالیست که سازمان ملل متحد هفته پیش از اوضاع بد اقتصادی در افغانستان نگرانی کرد و گفته است که نیمی از جمعیت افغانستان در گرسنه گی شدید بسر می‌برند. از همین رو این سازمان خواهان کمک چهار میلیارد و چهار صد میلیون دالری به افغانستان شده است.

آغاز روند توزیع کمک های انسان دوستانه در کابل

مسوولان یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل محتد می‌گوید که این نهاد همکاری هایش را در بخش صحت و بهداشت به ویژه کودکان سوء تغذیه افزایش می‌دهد. 

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیده گی به رویدادهای طبیعی با همکاری یونیسف توزیع کمک‌های انسان دوستانه را در کابل آغاز کرد. 
مولوی محمد عباس آخند سرپرست این وزارت در جریان توزیع کمک به هشت صد خانواده بیجاشده از جامعه جهانی میخواهد که کمک های انسان دوستانه شان را به افغانستان افزایش دهند.  

مولوی محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در امور رسیده گی به رویداد های طبیعی، گفت:«این پروگرام جریان خواهد داشت، امروز در این منطقه، فردا در منطقه دیگر. ما کوشش میکنیم که در شهر یک جای هم باقی نماند که کمک نرسد.»

در همین حال مسوولان یونیسف می‌گویند که نگران افزایش بحران اقتصادی درافغانستان استند و این نهاد کمک هایش را به این کشور دو برابر خواهد ساخت.   

مسوولان یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل محتد می‌گوید که این نهاد همکاری هایش را در بخش صحت و بهداشت به ویژه کودکان سوء تغذیه افزایش می‌دهد. 

سام مورت، رییس بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان، گفت:«ما بسته های مهم حیاتی را به هشت صد خانواده که واقعا نیاز های شدید دارند توزیع می کنیم. مواد سوخت، آب، کمپل، البسه های بهداشتی و بسته های لباس گرم را به اطفال و خانواد ها توزیع کردیم.» 

با آنکه از افزایش کمک‌های انسان دوستانه در کشور گزارش می‌شود، اما شهروندان کشور می‌گویند که با توجه به وضیعت بحرانی کنونی این کمک ها بسنده نیستند.

هما، باشنده کابل، گفت:«دست ما را بگیرند، کمک مان کنند تا از این حال و روز بیرون شویم چون که بسیار در فقر زنده گی می کنیم.»

محمد نادر، باشنده کابل، گفت:«وضعیت مردم خراب است، مشکلات زیاد است، مردم بی سرپناه، بی خانه، بی آرد، بی نان و بی آب استند.»

این در حالیست که سازمان ملل متحد هفته پیش از اوضاع بد اقتصادی در افغانستان نگرانی کرد و گفته است که نیمی از جمعیت افغانستان در گرسنه گی شدید بسر می‌برند. از همین رو این سازمان خواهان کمک چهار میلیارد و چهار صد میلیون دالری به افغانستان شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره