Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تصویب طرح کمک نقدی به خانواده های نظامیان جان باخته

کابینه سرپرست امارت اسلامی در بیست و دومین نشست اش طرحی را تصویب کرده است که بربنیاد آن به خانواده های قربانیان نظامیان در جنگ های ۴۰ سال پسین در افغانستان کمک های نقدی خواهد شد.

بر بنیاد این طرح افزون بر خانواده های قربانیان نیروهای امارت اسلامی به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان نیز کمک خواهد شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تحت قیادت امارت اسلامی، به شهدا، معلولین، و معیوبین و ورثه های بی سرپرست کمک‎‌ها در نظر گرفته شده است. به بی سرپرستان نظامیان دوره پیشین نیز کمک‌ها در نظر گرفته شده است.»  

این در حالیست که برخی از خانواده های نیروهای جان باخته امارت اسلامی و حکومت پیشین می گویند که در اوضاع بد اقتصادی به سر می برند.

خانواده یک تن از نیروهای جان باخته امارت اسلامی در گوشه از کابل شب و روز سختی را سپری می کند.

سرپرستی کودکان این نظامی جان باخته امارت اسلامی را همسرش به دوش دارد.

این نظامی امارت اسلامی، نزدیک به چهارده سال در صفوف امارت اسلامی کار کرد و نه ماه پیش در انفجار ماین کنار جاده در کابل جان باخت.

همسر سرباز کشته شده امارت اسلامی، گفت:«نان‌آور خانه ندارم. بسیار با مشکلات زنده‌گی روبرو استم. کرایه خانه است، بل برق است. بل آب را هم می‌دهم. بسیار زنده‌گی سخت دارم.»

در گوشه دیگر پایتخت اما همسران دو افسر حکومت پیشین در یک نانوایی کار می کنند.

 آنان می گویند که به علت چالش های اقتصادی مجبور شده اند که در این جا کار کنند و سخت نگران آینده فرزندان شان استند.

همسر سرباز حکومت پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که وظیفه داشتم. خوب بودم. معاش داشتم. حالی بسیار مشکلات وجود دارد.»

با آن که در نظام گذشته شمار نظامیان کشته شده در جنگ نزدیک به  ۹۰ هزار تن گفته شده است اما تا کنون شمار دقیق نیروهای جان باخته امارت اسلامی روشن نیست.
 

تصویب طرح کمک نقدی به خانواده های نظامیان جان باخته

با آن که در نظام گذشته شمار نظامیان کشته شده در جنگ نزدیک به  ۹۰ هزار تن گفته شده است اما تا کنون شمار دقیق نیروهای جان باخته امارت اسلامی روشن نیست.

تصویر بندانگشتی

کابینه سرپرست امارت اسلامی در بیست و دومین نشست اش طرحی را تصویب کرده است که بربنیاد آن به خانواده های قربانیان نظامیان در جنگ های ۴۰ سال پسین در افغانستان کمک های نقدی خواهد شد.

بر بنیاد این طرح افزون بر خانواده های قربانیان نیروهای امارت اسلامی به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان نیز کمک خواهد شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تحت قیادت امارت اسلامی، به شهدا، معلولین، و معیوبین و ورثه های بی سرپرست کمک‎‌ها در نظر گرفته شده است. به بی سرپرستان نظامیان دوره پیشین نیز کمک‌ها در نظر گرفته شده است.»  

این در حالیست که برخی از خانواده های نیروهای جان باخته امارت اسلامی و حکومت پیشین می گویند که در اوضاع بد اقتصادی به سر می برند.

خانواده یک تن از نیروهای جان باخته امارت اسلامی در گوشه از کابل شب و روز سختی را سپری می کند.

سرپرستی کودکان این نظامی جان باخته امارت اسلامی را همسرش به دوش دارد.

این نظامی امارت اسلامی، نزدیک به چهارده سال در صفوف امارت اسلامی کار کرد و نه ماه پیش در انفجار ماین کنار جاده در کابل جان باخت.

همسر سرباز کشته شده امارت اسلامی، گفت:«نان‌آور خانه ندارم. بسیار با مشکلات زنده‌گی روبرو استم. کرایه خانه است، بل برق است. بل آب را هم می‌دهم. بسیار زنده‌گی سخت دارم.»

در گوشه دیگر پایتخت اما همسران دو افسر حکومت پیشین در یک نانوایی کار می کنند.

 آنان می گویند که به علت چالش های اقتصادی مجبور شده اند که در این جا کار کنند و سخت نگران آینده فرزندان شان استند.

همسر سرباز حکومت پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که وظیفه داشتم. خوب بودم. معاش داشتم. حالی بسیار مشکلات وجود دارد.»

با آن که در نظام گذشته شمار نظامیان کشته شده در جنگ نزدیک به  ۹۰ هزار تن گفته شده است اما تا کنون شمار دقیق نیروهای جان باخته امارت اسلامی روشن نیست.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره