Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند پرداخت تنخواه های ۲۰۰ هزار آموزگار از سوی یونیسف

سازمان ملل متحد، روند پرداخت تنخواه های نزدیک به دوصد هزار آموزگار افغانستان را آغاز کرده است.

وزارت معارف اعلام کرده است که تنخواه‌های دو ماهه چهل هزار آموزگار مکتب‌های دولتی از سوی سازمان ملل متحد پرداخت شده است و تا کمتر از دو هفته دیگر آموزگاران دیگر نیز حقوق شان را دریافت خواهند کرد.

یونیسف در ماه صد دالر تنخواه به هر آموزگار در نظر گرفته است و تاکنون چهل هزار آموزگار کشور دوماه حقوق شان را دریافت کرده اند و قرار است تا پایان ماه فبروری تنخواه های آموزگاران دیگر نیز پرداخت شود.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، گفت: « در اصل ۱۰۰ دالر معاش معلم هاست که از طرف یونیسف پرداخته میشود و معلمانی که معاشات شان زیادتر از ۱۰۰ دالر است ۱۰۰ دالرش را یونیسیف می پردازد متباقی اش را امارت می پردازد.»

در همین حال شماری از آموزگاران می‌گویند که وضعیت بدی اقتصادی دارند و امیدوار استند که حقوق شان به گونه کامل و منظم پرداخت شود.

حمیرای ۴۸ ساله بیشتر عمرش را در آموزش و پرورش کودکان کشور سپری کرده است اما اکنون با چالش های فراوان اقتصادی رو به رو است.

حمیرا، آموزگار، گفت:«من مشکلات زیاد دارم، یک معاش معلمی است کفایت نمیکند که کرایه خانه را بدهم و هم مصرف خانه، این خانه یکی از دوست‌ها است که مه در اشپزخانه‌ی شان زندگی می‌کنم.»

این بانوی آموزگار بیمار است و می گوید که توانایی درمان بیماری اش را ندارد.

حمیرا، آموزگار، گفت:«استخوان هایم پوک است، داکتر ها ۱۵ زیادتر بمه اجازه نداده که پیاده روی کنم اما مه چون کرایه راه نداشتم پیاده رفت و‌ آمد میکدم به مکتب، ۱:۱۵ یک سات و ۱۵ دقیقه رفت و‌ آمد من میشد، مرض نقرس دارم شصت‌های پاهایم عملیاتی است و شصت های پایم سوشکل شده است.»

پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، آموزگاران کشور چهار ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند.

کریمه رحیم یار، آموزگارگفت: «ما دیروز از امی روند توزیع ۱۰۰ دالر خبر شدیم که یونیسیف به معلمان میدهد ما از ای روند قدردانی می کنیم چون معاش معلمان بسیار کم است نمیتوانه با یک معاش هم مصارف خانه را تکمیل کمه هم کرایه بته.»

آموزگار، «مه بک‌ونیم لک بخاطر مصارف خانه قرضدار شدیم ، یک طفلک مه در یک حادثه مریض شده بود توانایی تداوی شه نداشتیم منتظر امی کمک بودیم که مشکلات خود حل کنیم.»

به دنبال نگرانی ها از گسترش بحران بشری در افغانستان و بدتر شدن وضع زنده گی کارمندان خدمات همه گانی وزارت مالیه ایالات متحده امریکا نزدیک به سه هفته پیش اعلام کرد که نهادهای مدد رسان خارجی می توانند بی توجه به تحریم ها برحکومت کنونی افغانستان تنخواه های آموزگاران وکارمندان بخش بهداشت این کشور را پرداخت نمایند.

آغاز روند پرداخت تنخواه های ۲۰۰ هزار آموزگار از سوی یونیسف

پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، آموزگاران کشور چهار ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد، روند پرداخت تنخواه های نزدیک به دوصد هزار آموزگار افغانستان را آغاز کرده است.

وزارت معارف اعلام کرده است که تنخواه‌های دو ماهه چهل هزار آموزگار مکتب‌های دولتی از سوی سازمان ملل متحد پرداخت شده است و تا کمتر از دو هفته دیگر آموزگاران دیگر نیز حقوق شان را دریافت خواهند کرد.

یونیسف در ماه صد دالر تنخواه به هر آموزگار در نظر گرفته است و تاکنون چهل هزار آموزگار کشور دوماه حقوق شان را دریافت کرده اند و قرار است تا پایان ماه فبروری تنخواه های آموزگاران دیگر نیز پرداخت شود.

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، گفت: « در اصل ۱۰۰ دالر معاش معلم هاست که از طرف یونیسف پرداخته میشود و معلمانی که معاشات شان زیادتر از ۱۰۰ دالر است ۱۰۰ دالرش را یونیسیف می پردازد متباقی اش را امارت می پردازد.»

در همین حال شماری از آموزگاران می‌گویند که وضعیت بدی اقتصادی دارند و امیدوار استند که حقوق شان به گونه کامل و منظم پرداخت شود.

حمیرای ۴۸ ساله بیشتر عمرش را در آموزش و پرورش کودکان کشور سپری کرده است اما اکنون با چالش های فراوان اقتصادی رو به رو است.

حمیرا، آموزگار، گفت:«من مشکلات زیاد دارم، یک معاش معلمی است کفایت نمیکند که کرایه خانه را بدهم و هم مصرف خانه، این خانه یکی از دوست‌ها است که مه در اشپزخانه‌ی شان زندگی می‌کنم.»

این بانوی آموزگار بیمار است و می گوید که توانایی درمان بیماری اش را ندارد.

حمیرا، آموزگار، گفت:«استخوان هایم پوک است، داکتر ها ۱۵ زیادتر بمه اجازه نداده که پیاده روی کنم اما مه چون کرایه راه نداشتم پیاده رفت و‌ آمد میکدم به مکتب، ۱:۱۵ یک سات و ۱۵ دقیقه رفت و‌ آمد من میشد، مرض نقرس دارم شصت‌های پاهایم عملیاتی است و شصت های پایم سوشکل شده است.»

پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، آموزگاران کشور چهار ماه حقوق شان را دریافت نکرده اند.

کریمه رحیم یار، آموزگارگفت: «ما دیروز از امی روند توزیع ۱۰۰ دالر خبر شدیم که یونیسیف به معلمان میدهد ما از ای روند قدردانی می کنیم چون معاش معلمان بسیار کم است نمیتوانه با یک معاش هم مصارف خانه را تکمیل کمه هم کرایه بته.»

آموزگار، «مه بک‌ونیم لک بخاطر مصارف خانه قرضدار شدیم ، یک طفلک مه در یک حادثه مریض شده بود توانایی تداوی شه نداشتیم منتظر امی کمک بودیم که مشکلات خود حل کنیم.»

به دنبال نگرانی ها از گسترش بحران بشری در افغانستان و بدتر شدن وضع زنده گی کارمندان خدمات همه گانی وزارت مالیه ایالات متحده امریکا نزدیک به سه هفته پیش اعلام کرد که نهادهای مدد رسان خارجی می توانند بی توجه به تحریم ها برحکومت کنونی افغانستان تنخواه های آموزگاران وکارمندان بخش بهداشت این کشور را پرداخت نمایند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره