Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده میرمجاهد: مجاهد و برادرش از سوی نیروهای ا.ا بازداشت شدند

خواجه میر مجاهد، مسوول فدراسیون پاورلفتنگ کابل همراه با برادر اش از سه روز به این سو در کابل ناپدید شده‌اند، خانواده‌ خواجه میر مجاهد، ادعا دارد که آقای مجاهد و برادراش از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده اند.

به گفته اعضای خانواده آقای مجاهد، نیروهای امنیتی روز دوشنبه، پانزده حوت سال روان، آقای مجاهد و برادراش غلام محمد رحمانی را از منزل شان با خود برده اند.

اما امارت اسلامی در این باره چیزی ‌نگفته است.

مادر خواجه میر مجاهد که سه روز می‌شود از سرنوشت دو پسراش بی خبر است، به طلوع‌نیوز گفت: «خواستم این است که پسرم آزاد شود و پیش‌ام بیاید. او باید خلاص شود، کدام کاری خو نکرده.»

خانم داکتر غلام محمد رحمانی در این باره گفت: «گفت پدر بیا شاگرد کلپ است، کار ات دارد، وارخطا پس آمد که طالبان آمدند پدرم گرفته اند، شوهر خودم رفت، او را هم گرفتند.ما همسایه ها را صدا کردیم که سوال کند چرا؟ یک همسایه و وکیل کوچه برآمدند، گپ آنها را قبول نکردند. خودم رفتم، پنچ یا شش طالب بود، مرا دشنام دادند که برو داخل.»

اعضای این خانواده می‌گویند که آنان با هیچ گروهی پیوند ندارند و از رهبری حکومت می‌خواهند که برای رهایی آقای مجاهد و برادراش بی درنگ اقدام کند.

خانم خواجه میر مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «آنان بی گناه استند، آزاد شان کنند، به کدام قضیه گرفته اند، کدام وظیفه دیگر ندارد، جز کلپ، کلپ می‌رفت و می‌آمد.»

عبدالمبین، کاکای خواجه میر مجاهد، گفت: «ما از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که او را آزاد کند، او یک ورزشکار است، در این وطن تربیه شده و سرش مصرف شده، صد فیصد ضرور است که باید آزاد شوند.»

در همین حال، ریاست عمومی پاورلفتنگ کشور نیر ادعا دارد که خواجه میر مجاهد از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است.

نجیب الله ایوبی، رییس عمومی فدراسیون ملی پاورلفتنگ افغانستان، گفت: «او در رشته پاورلفتنگ افغانستان زحمت زیاد کشده، ما از امارت اسلامی خواهشمند استیم که آنان را از قید آزاد و به فامیلش تسلیم کند.»

نهاد‌ های امنیتی امارت اسلامی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده اند.

در هفته روان، نزدیکان ندیمه، یکی فعالان مدنی و کمیدین کشور نیز ادعا کرده بودند که او از چندین روز به این‌ سو در کابل ناپدید شده است.

خانواده میرمجاهد: مجاهد و برادرش از سوی نیروهای ا.ا بازداشت شدند

در هفته روان، نزدیکان ندیمه، یکی فعالان مدنی و کمیدین کشور نیز ادعا کرده بودند که او از چندین روز به این‌ سو در کابل ناپدید شده است.

تصویر بندانگشتی

خواجه میر مجاهد، مسوول فدراسیون پاورلفتنگ کابل همراه با برادر اش از سه روز به این سو در کابل ناپدید شده‌اند، خانواده‌ خواجه میر مجاهد، ادعا دارد که آقای مجاهد و برادراش از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده اند.

به گفته اعضای خانواده آقای مجاهد، نیروهای امنیتی روز دوشنبه، پانزده حوت سال روان، آقای مجاهد و برادراش غلام محمد رحمانی را از منزل شان با خود برده اند.

اما امارت اسلامی در این باره چیزی ‌نگفته است.

مادر خواجه میر مجاهد که سه روز می‌شود از سرنوشت دو پسراش بی خبر است، به طلوع‌نیوز گفت: «خواستم این است که پسرم آزاد شود و پیش‌ام بیاید. او باید خلاص شود، کدام کاری خو نکرده.»

خانم داکتر غلام محمد رحمانی در این باره گفت: «گفت پدر بیا شاگرد کلپ است، کار ات دارد، وارخطا پس آمد که طالبان آمدند پدرم گرفته اند، شوهر خودم رفت، او را هم گرفتند.ما همسایه ها را صدا کردیم که سوال کند چرا؟ یک همسایه و وکیل کوچه برآمدند، گپ آنها را قبول نکردند. خودم رفتم، پنچ یا شش طالب بود، مرا دشنام دادند که برو داخل.»

اعضای این خانواده می‌گویند که آنان با هیچ گروهی پیوند ندارند و از رهبری حکومت می‌خواهند که برای رهایی آقای مجاهد و برادراش بی درنگ اقدام کند.

خانم خواجه میر مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «آنان بی گناه استند، آزاد شان کنند، به کدام قضیه گرفته اند، کدام وظیفه دیگر ندارد، جز کلپ، کلپ می‌رفت و می‌آمد.»

عبدالمبین، کاکای خواجه میر مجاهد، گفت: «ما از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که او را آزاد کند، او یک ورزشکار است، در این وطن تربیه شده و سرش مصرف شده، صد فیصد ضرور است که باید آزاد شوند.»

در همین حال، ریاست عمومی پاورلفتنگ کشور نیر ادعا دارد که خواجه میر مجاهد از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است.

نجیب الله ایوبی، رییس عمومی فدراسیون ملی پاورلفتنگ افغانستان، گفت: «او در رشته پاورلفتنگ افغانستان زحمت زیاد کشده، ما از امارت اسلامی خواهشمند استیم که آنان را از قید آزاد و به فامیلش تسلیم کند.»

نهاد‌ های امنیتی امارت اسلامی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده اند.

در هفته روان، نزدیکان ندیمه، یکی فعالان مدنی و کمیدین کشور نیز ادعا کرده بودند که او از چندین روز به این‌ سو در کابل ناپدید شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره