Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از بازگشایی مکتب‌ها در افغانستان

آنتونیو‌ گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از اعلام بازگشایی مکتب ها در افغانستان تا کمتر از یک هفته دیگر، استقبال می کند. این مقام سازمان ملل متحد در یک رشته توییت های گفته است که اعلام بازگشایی مکتب ها در افغانستان باید عملی شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت:«من از برنامه اعلام شده طالبان از بهر بازگشایی مکتب ها در ۲۲ مارچ برای دختران و پسران استقبال میکنم و حالا این برنامه باید تایید شود و به اجرا درآید. تمامی درها باید به روی دختران و پسران باز گذاشته شوند تا به استعدادهای بالقوه شان برسند.»

امارت اسلامی اعلام کرده است که تمامی مکتب های دخترانه و پسرانه به روز سوم ماه حمل ۱۴۰۱هجری خورشیدی در سراسر کشور باز خواهند شد.

در همین حال کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در دیدار از یک مکتب دخترانه در شهر جلال آباد تاکید می روزد که بخاطر به اثبات رسانیدن این موارد مقام ها باید تصمیم و عملکرد های واقعی را اتخاد کنند که با بازگشایی مکتب ها به روی دختران و پسران آنان میتوانند آن را ثابت کنند.

فلیپو گراندی، کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، گفت:«اهمیت ارایه خدمات حیاتی مانند مرکز های بهداشتی، مکتب ها و دسترسی به آب پاک آشامیدنی به تمامی افغانان نه تنها در کابل بل در ننگرهار امید وار کننده است و در این باره مقام ها باید تصمیم و عملکرد های واقعی را اتخاد کنند که با بازگشایی مکتب ها به روی دختران و پسران آنان میتوانند آن را ثابت کنند.»

در همین حال زهره، آموزگار، می گوید: «اگر به تعویق افتد و یا تصمیم شان را دوباره عملی نتوانند، بدون شک که این یک ضربه بسیار غیر قابل جبران برای سکتور تعلیمی افغانستان وارد خواهد کرد.»

از سوی هم دانش آموزانی که بیش از یک سال را به امید رفتن به مکتب بوده اند از مسوولان می خواهند که برای پشتیبانی از معارف کشور بیشتر کار کنند.

نازیه، دانش آموز، گفت: «علم نه تنها بالای مردها فرض است بلکه بالای زن و مرد فرض است و بخشی از پیشرفت را می‌توانند خانم‌ها در افغانستان به پیش ببرند.»

مدینه، دانش آموز، می گوید: «خواستم از امارت اسلامی و جامعه جهانی این است که دختران و تمام اقشار جامعه بخصوص جوانان را حمایت زیاد کنند تا که بتوانیم کشور خود را به سطح کشورهای پیشرفته جهان قرار بدهیم.»

در سال های پسین درِ مکتب ها در بسیاری از بخش های افغانستان برای مدت ها  به علت تحولات سیاسی، امنیتی و شیوع ویروس کرونا بسته بوده اند.

استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از بازگشایی مکتب‌ها در افغانستان

امارت اسلامی اعلام کرده است که تمامی مکتب های دخترانه و پسرانه به روز سوم ماه حمل ۱۴۰۱هجری خورشیدی در سراسر کشور باز خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

آنتونیو‌ گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از اعلام بازگشایی مکتب ها در افغانستان تا کمتر از یک هفته دیگر، استقبال می کند. این مقام سازمان ملل متحد در یک رشته توییت های گفته است که اعلام بازگشایی مکتب ها در افغانستان باید عملی شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت:«من از برنامه اعلام شده طالبان از بهر بازگشایی مکتب ها در ۲۲ مارچ برای دختران و پسران استقبال میکنم و حالا این برنامه باید تایید شود و به اجرا درآید. تمامی درها باید به روی دختران و پسران باز گذاشته شوند تا به استعدادهای بالقوه شان برسند.»

امارت اسلامی اعلام کرده است که تمامی مکتب های دخترانه و پسرانه به روز سوم ماه حمل ۱۴۰۱هجری خورشیدی در سراسر کشور باز خواهند شد.

در همین حال کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان در دیدار از یک مکتب دخترانه در شهر جلال آباد تاکید می روزد که بخاطر به اثبات رسانیدن این موارد مقام ها باید تصمیم و عملکرد های واقعی را اتخاد کنند که با بازگشایی مکتب ها به روی دختران و پسران آنان میتوانند آن را ثابت کنند.

فلیپو گراندی، کمیشنرِ عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، گفت:«اهمیت ارایه خدمات حیاتی مانند مرکز های بهداشتی، مکتب ها و دسترسی به آب پاک آشامیدنی به تمامی افغانان نه تنها در کابل بل در ننگرهار امید وار کننده است و در این باره مقام ها باید تصمیم و عملکرد های واقعی را اتخاد کنند که با بازگشایی مکتب ها به روی دختران و پسران آنان میتوانند آن را ثابت کنند.»

در همین حال زهره، آموزگار، می گوید: «اگر به تعویق افتد و یا تصمیم شان را دوباره عملی نتوانند، بدون شک که این یک ضربه بسیار غیر قابل جبران برای سکتور تعلیمی افغانستان وارد خواهد کرد.»

از سوی هم دانش آموزانی که بیش از یک سال را به امید رفتن به مکتب بوده اند از مسوولان می خواهند که برای پشتیبانی از معارف کشور بیشتر کار کنند.

نازیه، دانش آموز، گفت: «علم نه تنها بالای مردها فرض است بلکه بالای زن و مرد فرض است و بخشی از پیشرفت را می‌توانند خانم‌ها در افغانستان به پیش ببرند.»

مدینه، دانش آموز، می گوید: «خواستم از امارت اسلامی و جامعه جهانی این است که دختران و تمام اقشار جامعه بخصوص جوانان را حمایت زیاد کنند تا که بتوانیم کشور خود را به سطح کشورهای پیشرفته جهان قرار بدهیم.»

در سال های پسین درِ مکتب ها در بسیاری از بخش های افغانستان برای مدت ها  به علت تحولات سیاسی، امنیتی و شیوع ویروس کرونا بسته بوده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره