Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند گزینش وکلای گذر از طریق رقابت آزاد در کابل

شهرداری کابل می‌گوید که سی و پنج تن پس از برگزاری انتخابات مردمی در بیش از ده ناحیه‌یی شهر کابل همچون وکلای گذر گماشته شده اند.

به گفته شهرداری کابل، این نهاد برنامه‌یی را روی دست دارد که بر بنیاد آن، وکلای گذر پس از شرکت در انتخابات در سطح همان ناحیه  گماشته خواهند شد.

پس از سرنگونی حکومت پیشین، این نخستین باری‌ست که وکلای گذر از طریق انتخابات، گزینش می‌شوند.

نعمت بارکزی، رییس نشرات ریاست شهرداری کابل، گفت: «بعد از تحول سیاسی تا حال، سی وپنج انتخابات برگزار و سی و پنج وکیل‌گذر انتخاب ‌شده. موضوع از این قرار است که زمانی که مردم از فعالیت وکیل گذر شکایت داشته باشند، یا وکیل گذر فوت کرده باشد و یا هم یکی از آنها کنارگیری کنند، در آن گذر ها انتخابات برگزار می‌شود.»

باشنده‌گان محل می‌گویند که وکلای گذر در گذشته بی برگزاری انتخابات برگزیده می‌شدند. آنان از این کار شهرداری کابل (برگزاری انتخابات برای گزینش وکلای گذر) ستایش می‌کنند.

عبدالرحیم، اشتراک کننده در انتخابات، گفت: «موارد وجود دارد که بدون حضور وکیل گذر امکان ندارد؛ مثلا در منطقه دزدی می‌شود، یک کسی کشته می‌شود، یک نفر جایداد خرید و فروش می‌کند.»

امین الله، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از وکیلی که امروز انتخاب کردیم، این است که به مردم ما خدمت کند و حق و حقوق شان را برساند. ما از این کار راضی هستیم.»

ریاست شهرداری کابل همچنان وعده می‌سپارد که فعالیت تمامی وکلای گذر را زیر نظارت خواهد داشت و در صورت شکایت مردم از وکلای گماشته شده، با آنان برخورد قانونی خواهند کرد.

روند گزینش وکلای گذر از طریق رقابت آزاد در کابل

باشنده‌گان محل می‌گویند که وکلای گذر در گذشته بی برگزاری انتخابات برگزیده می‌شدند. آنان از این کار شهرداری کابل (برگزاری انتخابات برای گزینش وکلای گذر) ستایش می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل می‌گوید که سی و پنج تن پس از برگزاری انتخابات مردمی در بیش از ده ناحیه‌یی شهر کابل همچون وکلای گذر گماشته شده اند.

به گفته شهرداری کابل، این نهاد برنامه‌یی را روی دست دارد که بر بنیاد آن، وکلای گذر پس از شرکت در انتخابات در سطح همان ناحیه  گماشته خواهند شد.

پس از سرنگونی حکومت پیشین، این نخستین باری‌ست که وکلای گذر از طریق انتخابات، گزینش می‌شوند.

نعمت بارکزی، رییس نشرات ریاست شهرداری کابل، گفت: «بعد از تحول سیاسی تا حال، سی وپنج انتخابات برگزار و سی و پنج وکیل‌گذر انتخاب ‌شده. موضوع از این قرار است که زمانی که مردم از فعالیت وکیل گذر شکایت داشته باشند، یا وکیل گذر فوت کرده باشد و یا هم یکی از آنها کنارگیری کنند، در آن گذر ها انتخابات برگزار می‌شود.»

باشنده‌گان محل می‌گویند که وکلای گذر در گذشته بی برگزاری انتخابات برگزیده می‌شدند. آنان از این کار شهرداری کابل (برگزاری انتخابات برای گزینش وکلای گذر) ستایش می‌کنند.

عبدالرحیم، اشتراک کننده در انتخابات، گفت: «موارد وجود دارد که بدون حضور وکیل گذر امکان ندارد؛ مثلا در منطقه دزدی می‌شود، یک کسی کشته می‌شود، یک نفر جایداد خرید و فروش می‌کند.»

امین الله، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از وکیلی که امروز انتخاب کردیم، این است که به مردم ما خدمت کند و حق و حقوق شان را برساند. ما از این کار راضی هستیم.»

ریاست شهرداری کابل همچنان وعده می‌سپارد که فعالیت تمامی وکلای گذر را زیر نظارت خواهد داشت و در صورت شکایت مردم از وکلای گماشته شده، با آنان برخورد قانونی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره