Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرزی به مجریان زن تلویزیون‌ها: از دستور پوشانیدن صورت اطاعت نکنید

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور از مجریان زن برنامه های تلویزیونی میخواهد که از دستور پوشاندن صورت اطاعت نکنند.

رییس جمهوری پیشین در یک گفت وگو با «سی ان ان» در واکنش به تصمیم اخیر امارت اسلامی در باره پوشش زنان می گوید که پوشاندن صورت بانوان حجاب نیست بل فرهنگ برخی از کشورها است.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گفت:«اگر شما به گوشه های کشور بروید می بینید که زنان افغانستان چادر کلان را می پوشند و اگر شما زنان کوچی را ببینید آنان از قرن ها بدینسو آن را میپوشند. چادری و پوشانیدن صورت فرهنگ ما نیست؛ بلی چادری احتمالا دو یا سه صد سال پیش به افغانستان آمده است اما فرهنگ ما نبوده و زنان کشور آن را نمی پوشند.»

رییس جمهور پیشین از فرمان تازه امارت اسلامی در باره پوشاندن صورت مجریان برنامه های تلویزیونی انتقاد می کند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گفت:«خبرنگاران زن در تلویزیون ها که صورت شان را می پوشانند؛ آن نه حجاب و نه هم فرهنگ افغانی ماست. آنان باید آن را نپوشند زیرا هیچ ربطی نه به حجاب داشته و نه هم به فرهنگ افغانی. آنان نباید این را اطاعت کنند و رهبری طالبان باید در این باره بازنگری کند.»

رییس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکتب های دخترانه به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نیز تاکید می ورزد.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، می گوید:«موضوع آموزش دختران اساس به زنده گی شرافت مندانه افغانان است از همین رو هیچ گونه مصالحه یی در آن وجود ندارد و خواست از حکومت طالبان بسیار روشن بوده است که افغانان هیچ گاه این تصمیم را نمی پذیرند. برای آنان و مردم افغانستان بهتر است که دختران افغانستان هرچه زودتر به مکتب ها برگردند.»

وزارت امر به معروف ونهی از منکر پس از این فرمان هشدار داده است که هر زنی که از این دستور سرکشی نماید ولی او یا سرپرست اش محاکمه، تنبیه و یا زندانی خواهد شد.

کرزی به مجریان زن تلویزیون‌ها: از دستور پوشانیدن صورت اطاعت نکنید

رییس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکتب های دخترانه به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نیز تاکید می ورزد.

Thumbnail

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور از مجریان زن برنامه های تلویزیونی میخواهد که از دستور پوشاندن صورت اطاعت نکنند.

رییس جمهوری پیشین در یک گفت وگو با «سی ان ان» در واکنش به تصمیم اخیر امارت اسلامی در باره پوشش زنان می گوید که پوشاندن صورت بانوان حجاب نیست بل فرهنگ برخی از کشورها است.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گفت:«اگر شما به گوشه های کشور بروید می بینید که زنان افغانستان چادر کلان را می پوشند و اگر شما زنان کوچی را ببینید آنان از قرن ها بدینسو آن را میپوشند. چادری و پوشانیدن صورت فرهنگ ما نیست؛ بلی چادری احتمالا دو یا سه صد سال پیش به افغانستان آمده است اما فرهنگ ما نبوده و زنان کشور آن را نمی پوشند.»

رییس جمهور پیشین از فرمان تازه امارت اسلامی در باره پوشاندن صورت مجریان برنامه های تلویزیونی انتقاد می کند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گفت:«خبرنگاران زن در تلویزیون ها که صورت شان را می پوشانند؛ آن نه حجاب و نه هم فرهنگ افغانی ماست. آنان باید آن را نپوشند زیرا هیچ ربطی نه به حجاب داشته و نه هم به فرهنگ افغانی. آنان نباید این را اطاعت کنند و رهبری طالبان باید در این باره بازنگری کند.»

رییس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکتب های دخترانه به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نیز تاکید می ورزد.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، می گوید:«موضوع آموزش دختران اساس به زنده گی شرافت مندانه افغانان است از همین رو هیچ گونه مصالحه یی در آن وجود ندارد و خواست از حکومت طالبان بسیار روشن بوده است که افغانان هیچ گاه این تصمیم را نمی پذیرند. برای آنان و مردم افغانستان بهتر است که دختران افغانستان هرچه زودتر به مکتب ها برگردند.»

وزارت امر به معروف ونهی از منکر پس از این فرمان هشدار داده است که هر زنی که از این دستور سرکشی نماید ولی او یا سرپرست اش محاکمه، تنبیه و یا زندانی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره