Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفتاد اثر نقاشی دختران و پسران در کابل به نمایش گذاشته شد

حداقل هفتاد اثر هنری دانش‌آموزان "مرکز هنری اکسپرت" در کابل به نمایش گذاشته شد.

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای بانوان است و همچنان به نمایش گذاشتن اثرهای هنری زنان بر توسعه فرهنگ و هنر در کشور مهم است.

شماری این نقاشان که اثرهای شان به نمایش گذاشته شده‌است، دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم استند که پس از محرومیت از  آموزش به هنر نقاشی روی آورده‌اند.

زینب، نقاش، به طلوع‌نیوز گفت:‌‌ «وقتی که مکاتب ما بسته شد ما کوشش کردیم هنر خود را از یک طریق دیگر به مردم نشان بدهیم هنر نقاشی و رسامی را.»

رامین، نقاش دیگر، می‌گوید: «هنر یک بخشی است که نیاز به حمایت دارد ما از دولت امروزی خواهان استیم که در بخش هنر با ما همکاری کند و ما را حمایت کند.»

با این حال، مسوول مرکز هنری اکسپرت می‌گوید هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای خانم‌ها و به نمایش گذاشتن فرهنگ نقاشی است.

محمد سمیع سیرت، مسوول مرکز هنری اکسپرت، گفت: «هدف از برگزاری این جشنواره این است که ما استعداد‌های هنری خصوصا از بخش اناث بخصوص امروز که مکاتب بسته است و این‌ها در جستجوی آموزش و هنر شدند آمدند مراجعه کردند خوشبختانه این‌ها در مدت کم آموختند خواستیم که استعداد این‌ها را به نمایش بگذاریم و آثار که این‌ها تولید کرده را به نمایش بگذاریم.»

بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌های متوسط و لیسه‌ به روی دانش‌آموزان دختر بسته شده‌اند و شماری از دختران دانش‌آموز به کارهای هنری و یا ساخته‌های دستی رو آورده‌اند.

هفتاد اثر نقاشی دختران و پسران در کابل به نمایش گذاشته شد

با این حال، مسوول مرکز هنری اکسپرت می‌گوید هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای خانم‌ها و به نمایش گذاشتن فرهنگ نقاشی است.

تصویر بندانگشتی

حداقل هفتاد اثر هنری دانش‌آموزان "مرکز هنری اکسپرت" در کابل به نمایش گذاشته شد.

برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای بانوان است و همچنان به نمایش گذاشتن اثرهای هنری زنان بر توسعه فرهنگ و هنر در کشور مهم است.

شماری این نقاشان که اثرهای شان به نمایش گذاشته شده‌است، دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم استند که پس از محرومیت از  آموزش به هنر نقاشی روی آورده‌اند.

زینب، نقاش، به طلوع‌نیوز گفت:‌‌ «وقتی که مکاتب ما بسته شد ما کوشش کردیم هنر خود را از یک طریق دیگر به مردم نشان بدهیم هنر نقاشی و رسامی را.»

رامین، نقاش دیگر، می‌گوید: «هنر یک بخشی است که نیاز به حمایت دارد ما از دولت امروزی خواهان استیم که در بخش هنر با ما همکاری کند و ما را حمایت کند.»

با این حال، مسوول مرکز هنری اکسپرت می‌گوید هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد انگیزه برای خانم‌ها و به نمایش گذاشتن فرهنگ نقاشی است.

محمد سمیع سیرت، مسوول مرکز هنری اکسپرت، گفت: «هدف از برگزاری این جشنواره این است که ما استعداد‌های هنری خصوصا از بخش اناث بخصوص امروز که مکاتب بسته است و این‌ها در جستجوی آموزش و هنر شدند آمدند مراجعه کردند خوشبختانه این‌ها در مدت کم آموختند خواستیم که استعداد این‌ها را به نمایش بگذاریم و آثار که این‌ها تولید کرده را به نمایش بگذاریم.»

بیش از یک سال می‌شود که مکتب‌های متوسط و لیسه‌ به روی دانش‌آموزان دختر بسته شده‌اند و شماری از دختران دانش‌آموز به کارهای هنری و یا ساخته‌های دستی رو آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره