Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید معاون رییس الوزراء بر رشد کیفیت و کمیت آموزش و پرورش

معاون دوم ریاست الوزرا در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت از سیزده‌هم ماه میزان «روز جهانی آموزگار» در لیسه امانی برگزار شده‌است، می‌گوید که امارت اسلامی بر رشد کیفیت و کمیت آموزش و پرورش در کشور متعهد است.

عبدالسلام حنفی در این مراسم از منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان نیز انتقاد می‌کند، می‌گوید که هم اکنون امارت اسلامی تنخواه بیش از هشتصد هزار کارمند حکومتی را از بودجه ملی می‌پردازد.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم ریاست الوزرا گفت: «تخمین بیشتر از هشتصدهزار پرسونل حکومت را از بودجه ملی و داخلی خودمان تمویل می‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از دوصدو چهل‌وهفت هزار آموزگار سرگرم تدریس هستند.

سرپرست معینیت تضمین و کیفیت وزارت معارف می‌افزاید که بیست هزار بست آموزگار را ایجاد کرد است.

مولوی عبدالخالق صادق، سرپرست معینیت تضمین و کیفیت وزارت معارف گفت: «دوصدوچهل‌وهفت هزار معلم داریم ما مسوول ارتقای معنوی و پرداخت تنخواه شان هستیم.»

شیخ نورالحق انور، رییس اداره امور گفت: «درشرایط کنونی اگر ما مجبور هستیم علت شان این است که ما در بخش تعلیم و به اندازه که نیاز است کار نکردیم.»

در این مراسم مقام‌های امارت اسلامی در باره باز شدن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران چیزی نگفتند، اما برخی از آموزگاران از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه آموزش را بر تمامی دختران فراهم سازد.

محمد آصف، مدیر لیسه عالی حبیبیه گفت: «زمینه تعلیم باید بر تمام اتباع کشور مساعد شود و امیدوار هستم که مکاتب دخترانه نیز شروع شود.»

عبدالغفار، آموزگار گفت: «خانم‌ها نصف از جامعه را تشکیل می‌دهند ضرور است که جهت تربیه نسل آینده زنان در قدم اول رول اساسی را دارند.»

در مراسم بزرگداشت از روز آموزگار، سرپرست وزارت معارف حضور نداشت، اما او در پیامی گفته است که آموزش و پرورش یکی از راه‌های پیشرفت کشور است.

بربنیاد آمارهای وزارت معارف، هم اکنون بیش از ده میلیون دانش‌آموز در کشور مصروف آموزش هستند، اما دانش‌آموزان دختر در مکتب‌های متوسط و لیسه‌ها از یک سال بدینسو از آموزش دور مانده‌اند.

تاکید معاون رییس الوزراء بر رشد کیفیت و کمیت آموزش و پرورش

عبدالسلام حنفی در این مراسم از منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان نیز انتقاد می‌کند، می‌گوید که هم اکنون امارت اسلامی تنخواه بیش از هشتصد هزار کارمند حکومتی را از بودجه ملی می‌پردازد.

تصویر بندانگشتی

معاون دوم ریاست الوزرا در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت از سیزده‌هم ماه میزان «روز جهانی آموزگار» در لیسه امانی برگزار شده‌است، می‌گوید که امارت اسلامی بر رشد کیفیت و کمیت آموزش و پرورش در کشور متعهد است.

عبدالسلام حنفی در این مراسم از منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان نیز انتقاد می‌کند، می‌گوید که هم اکنون امارت اسلامی تنخواه بیش از هشتصد هزار کارمند حکومتی را از بودجه ملی می‌پردازد.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم ریاست الوزرا گفت: «تخمین بیشتر از هشتصدهزار پرسونل حکومت را از بودجه ملی و داخلی خودمان تمویل می‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از دوصدو چهل‌وهفت هزار آموزگار سرگرم تدریس هستند.

سرپرست معینیت تضمین و کیفیت وزارت معارف می‌افزاید که بیست هزار بست آموزگار را ایجاد کرد است.

مولوی عبدالخالق صادق، سرپرست معینیت تضمین و کیفیت وزارت معارف گفت: «دوصدوچهل‌وهفت هزار معلم داریم ما مسوول ارتقای معنوی و پرداخت تنخواه شان هستیم.»

شیخ نورالحق انور، رییس اداره امور گفت: «درشرایط کنونی اگر ما مجبور هستیم علت شان این است که ما در بخش تعلیم و به اندازه که نیاز است کار نکردیم.»

در این مراسم مقام‌های امارت اسلامی در باره باز شدن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران چیزی نگفتند، اما برخی از آموزگاران از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه آموزش را بر تمامی دختران فراهم سازد.

محمد آصف، مدیر لیسه عالی حبیبیه گفت: «زمینه تعلیم باید بر تمام اتباع کشور مساعد شود و امیدوار هستم که مکاتب دخترانه نیز شروع شود.»

عبدالغفار، آموزگار گفت: «خانم‌ها نصف از جامعه را تشکیل می‌دهند ضرور است که جهت تربیه نسل آینده زنان در قدم اول رول اساسی را دارند.»

در مراسم بزرگداشت از روز آموزگار، سرپرست وزارت معارف حضور نداشت، اما او در پیامی گفته است که آموزش و پرورش یکی از راه‌های پیشرفت کشور است.

بربنیاد آمارهای وزارت معارف، هم اکنون بیش از ده میلیون دانش‌آموز در کشور مصروف آموزش هستند، اما دانش‌آموزان دختر در مکتب‌های متوسط و لیسه‌ها از یک سال بدینسو از آموزش دور مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره