Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ده میلیارد افغانی از سوی یک شرکت فرانسوی چاب خواهد شد

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی، می‌گوید که قرار است ۳۹۰ میلیون بانک‌نوت بربنیاد یک قرارداد از سوی یک شرکت فرانسوی چاپ شود.

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی می‌افزاید که ۳۹۰ میلیون بانک‌نوت معادل ۱۰ میلیارد افغانی است.

این بانک‌نوت‌ها از سوی شرکت Oberthur Fiduciaire چاپ خواهد شد.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «این بانکوت‌های بزرگ جدا از بانکنوت‌های کوچک که از سوی "شرکت امنیتی چاپ پول پولند" چاپ شده‌اند، می‌باشد. پرداخت بانک مرکزی افغانستان برای چاپ این بانکنوت‌ها تایید شده است و در بیست اکتوبر سال ۲۰۲۲، به حساب "شرکت اوبرتور فیدیوشیری" انتقال داد شده است. در صورتیکه بانک مرکزی افغانستان به گونۀ موفقانه پول و گردش آن را مدیریت کند، پول نقد به دسترس شهروندان افغان‌ قرار خواهد گرفت و این بانک‌نوت‌ها نقدیند‌گی کافی را در مارکیت فراهم خواهد کرد.»

با این حال، وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر با چاپ پول‌های تازه، کاهش نخواهد یافت.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «ما تلاش می‌کنیم که با چاپ و نشر بانک‌نوت‌های جدید ارزش پول ملی ما همچنان محفوظ بماند و توان تولید اقتصادی ما تقویت شود.»

آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که اگر بانک مرکزی به گونه درست از دوران پول در بازارهای کشور نظارت کند، چالش‌های نقدینگی برطرف خواهند شد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در صورتیکه عرضه پولی نسبت به سقف که تعیین شده است پایانتر باشد، اینها می‌بینند که آیا نیازمندی است که نقدینگی را در بازار افزایش بدهند یا خیر، بعداً مطابق اینها حجم پول عرضه شده را مدیریت می‌کنند.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «بانک مرکزی نظر به تقاضا در مارکیت، پول جدید را عرضه می‌کند و همچنان بانک مرکزی مسوولیت‌اش است که بیشتر پول در مارکیت چاپ نشود، چرا این می‌تواند باز بالای سیاست پولی تاثیر داشته باشد.»

پیش از این رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان گفته است که یک‌ونیم میلیارد افغانی تازه چاپ شده با یک شرکت پولندی در دو محموله وارد افغانستان شده و قرار است متباقی این پول ماه آینده به افغانستان برسد.

ده میلیارد افغانی از سوی یک شرکت فرانسوی چاب خواهد شد

با این حال، وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر با چاپ پول‌های تازه، کاهش نخواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی، می‌گوید که قرار است ۳۹۰ میلیون بانک‌نوت بربنیاد یک قرارداد از سوی یک شرکت فرانسوی چاپ شود.

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی می‌افزاید که ۳۹۰ میلیون بانک‌نوت معادل ۱۰ میلیارد افغانی است.

این بانک‌نوت‌ها از سوی شرکت Oberthur Fiduciaire چاپ خواهد شد.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «این بانکوت‌های بزرگ جدا از بانکنوت‌های کوچک که از سوی "شرکت امنیتی چاپ پول پولند" چاپ شده‌اند، می‌باشد. پرداخت بانک مرکزی افغانستان برای چاپ این بانکنوت‌ها تایید شده است و در بیست اکتوبر سال ۲۰۲۲، به حساب "شرکت اوبرتور فیدیوشیری" انتقال داد شده است. در صورتیکه بانک مرکزی افغانستان به گونۀ موفقانه پول و گردش آن را مدیریت کند، پول نقد به دسترس شهروندان افغان‌ قرار خواهد گرفت و این بانک‌نوت‌ها نقدیند‌گی کافی را در مارکیت فراهم خواهد کرد.»

با این حال، وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر با چاپ پول‌های تازه، کاهش نخواهد یافت.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «ما تلاش می‌کنیم که با چاپ و نشر بانک‌نوت‌های جدید ارزش پول ملی ما همچنان محفوظ بماند و توان تولید اقتصادی ما تقویت شود.»

آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که اگر بانک مرکزی به گونه درست از دوران پول در بازارهای کشور نظارت کند، چالش‌های نقدینگی برطرف خواهند شد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در صورتیکه عرضه پولی نسبت به سقف که تعیین شده است پایانتر باشد، اینها می‌بینند که آیا نیازمندی است که نقدینگی را در بازار افزایش بدهند یا خیر، بعداً مطابق اینها حجم پول عرضه شده را مدیریت می‌کنند.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «بانک مرکزی نظر به تقاضا در مارکیت، پول جدید را عرضه می‌کند و همچنان بانک مرکزی مسوولیت‌اش است که بیشتر پول در مارکیت چاپ نشود، چرا این می‌تواند باز بالای سیاست پولی تاثیر داشته باشد.»

پیش از این رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان گفته است که یک‌ونیم میلیارد افغانی تازه چاپ شده با یک شرکت پولندی در دو محموله وارد افغانستان شده و قرار است متباقی این پول ماه آینده به افغانستان برسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره