Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه: جامعه جهانی دنبال همکاری باشد، گزینه فشار سود ندارد

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که گزینه‌های فشار بر افغانستان سودی ندارند و جامعۀ جهانی باید با افغانستان راه همکاری را در پیش گیرد.

ضياء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که امیرخان متقی در دیدار با کاردار سفارت ناروی برای افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا مسایل بشری را سیاسی نسازند.

روی همکاری‌های بشردوستانه، مسایل امنیتی و سیاسی نیز در این دیدار گفت‌وگو شده است.

ضيا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «کشت و قاچاق مواد مخدر را متوقف کرده‌اند و ده‌ها هزار معتاد تحت درمان هستند جهان مسوولیت دارد تا در این زمینه‌ها کمک کند و این گونه مسایل بشردوستانه را سیاسی نکند. وزیر امور خارجه گفت همانطور که تاریخ نشان داده استفاده از گزینه‌های فشار در افغانستان مفید نیست و اکنون باید در مسیر همکاری با یکدیگر پیش برویم.»

شیرآغا بيانزی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «باید از راه تعامل پیش برود تعامل راهی است که می‌توانیم بسیاری از مشکلات سخت و طولانی را از آن طریق حل کنیم.»

از سویی‌هم، وزارت خارجه می‌گوید که ناروی برای بهبود تعامل با افغانستان، دیپلومات جدید معرفی کرده است.

مصطفی مرتضوی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در مجموع تعيین دیپلومات‌ها می‌تواند که بسیار مهم و اساسی در روابط دو کشور و بلکه تاثیرگذاری داشته باشد این قضیه بالای سایر کشورهای جهان در قضیه افغانستان.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «سیاست خارجی معجون از افکار اکادمیک و تیوریک می‌باشد هر قدر که تعاملات ما بیشتر شود با کشورهای منطقه و کشورهای جهان به همان اندازه در رابطه به شناخت امارت اسلامی گام‌های مثبت برداشته می‌شود.»

سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با کاردار سفارت ناروی همچنان گفته است که امنیت در افغانستان تامین شده است.

همزمان با این، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، پیشنهاد کرده است که یک کمیسیون مشترک با افغانستان برای مقابله با هراس‌افگنی ایجاد شود.

وزارت خارجه: جامعه جهانی دنبال همکاری باشد، گزینه فشار سود ندارد

از سویی‌هم، وزارت خارجه در یک خبرنامه می‌گوید که ناروی برای بهبود تعامل با افغانستان، دیپلومات جدید معرفی کرده است.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که گزینه‌های فشار بر افغانستان سودی ندارند و جامعۀ جهانی باید با افغانستان راه همکاری را در پیش گیرد.

ضياء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که امیرخان متقی در دیدار با کاردار سفارت ناروی برای افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا مسایل بشری را سیاسی نسازند.

روی همکاری‌های بشردوستانه، مسایل امنیتی و سیاسی نیز در این دیدار گفت‌وگو شده است.

ضيا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «کشت و قاچاق مواد مخدر را متوقف کرده‌اند و ده‌ها هزار معتاد تحت درمان هستند جهان مسوولیت دارد تا در این زمینه‌ها کمک کند و این گونه مسایل بشردوستانه را سیاسی نکند. وزیر امور خارجه گفت همانطور که تاریخ نشان داده استفاده از گزینه‌های فشار در افغانستان مفید نیست و اکنون باید در مسیر همکاری با یکدیگر پیش برویم.»

شیرآغا بيانزی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «باید از راه تعامل پیش برود تعامل راهی است که می‌توانیم بسیاری از مشکلات سخت و طولانی را از آن طریق حل کنیم.»

از سویی‌هم، وزارت خارجه می‌گوید که ناروی برای بهبود تعامل با افغانستان، دیپلومات جدید معرفی کرده است.

مصطفی مرتضوی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در مجموع تعيین دیپلومات‌ها می‌تواند که بسیار مهم و اساسی در روابط دو کشور و بلکه تاثیرگذاری داشته باشد این قضیه بالای سایر کشورهای جهان در قضیه افغانستان.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «سیاست خارجی معجون از افکار اکادمیک و تیوریک می‌باشد هر قدر که تعاملات ما بیشتر شود با کشورهای منطقه و کشورهای جهان به همان اندازه در رابطه به شناخت امارت اسلامی گام‌های مثبت برداشته می‌شود.»

سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با کاردار سفارت ناروی همچنان گفته است که امنیت در افغانستان تامین شده است.

همزمان با این، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، پیشنهاد کرده است که یک کمیسیون مشترک با افغانستان برای مقابله با هراس‌افگنی ایجاد شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره