Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار دیپلومات‌های ا.ا در قونسلگری افغانستان در استانبول

دیپلومات‌های امارت ‌اسلامی کار شان را به گونه رسمی در قونسلگری افغانستان در استانبول ترکیه آغاز کرده‌اند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که پس از این تلاش می‌شود تا در کنار فعالیت‌های دیپلوماتیک با ترکیه،  خدمات قونسلی نیز به شهروندان کشور ارایه شود.

معاون سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: «وزارت خارجه بیان می‌کند که به روز دوشنبه دیپلومات‌های وزارت خارجه در استانبول ترکیه رسما به کار شان آغاز کردند.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی و روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «به یک شکلی می‌خواهند که تغییر بیارند بخاطر مستحکم نمودن نظام امارت اسلامی، نه بخاطر کدام تغییری واقعی، صرف بخاطر این‌که نظام امارت اسلامی بقا پیدا بکند و نهادینه شود.»

از سویی‌هم، برخی از دیپلومات‌ها به این باور اند که واگذاری برخی سفارت‌خانه‌ها و قونسلگری‌ها به حکومت سرپرست، به سود روابط دیپلوماتیک کشور با جهان است.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، در این باره گفت: «سپردن سفارت یا قونسلگری ایران و ترکیه و قبل ازاین به معنای تقویت روابط دیپلوماتیک و همچنان نا اعلام شده به رسمیت شناختن شدن امارت اسلامی طالبان را هم می‌تواند در پی داشته باشد.»

فهیم کوهدامنی، یکی دیگر از دیپلومات‌های پیشین کشور، گفت: «دلیل دیگر این‌که این نمایندگی‌ها تحویل داده شد به حاکمیت موجود، رابطه‌های پنهانی دیپلومات‌های دوران جمهوریت با گروه طالب‌ها بود.»

این در حالی‌ست که روز گذشته فضل محمد حقانی با گروهی از دیپلومات‌های امارت اسلامی به گونه رسمی مسووليت سفارت افغانستان در تهران را به عهده گرفتند. 

آغاز کار دیپلومات‌های ا.ا در قونسلگری افغانستان در استانبول

برخی از دیپلومات‌ها به این باور اند که واگذاری برخی سفارت‌خانه‌ها و قونسلگری‌ها به حکومت سرپرست، به سود روابط کشور با جهان است.

تصویر بندانگشتی

دیپلومات‌های امارت ‌اسلامی کار شان را به گونه رسمی در قونسلگری افغانستان در استانبول ترکیه آغاز کرده‌اند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که پس از این تلاش می‌شود تا در کنار فعالیت‌های دیپلوماتیک با ترکیه،  خدمات قونسلی نیز به شهروندان کشور ارایه شود.

معاون سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: «وزارت خارجه بیان می‌کند که به روز دوشنبه دیپلومات‌های وزارت خارجه در استانبول ترکیه رسما به کار شان آغاز کردند.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی و روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «به یک شکلی می‌خواهند که تغییر بیارند بخاطر مستحکم نمودن نظام امارت اسلامی، نه بخاطر کدام تغییری واقعی، صرف بخاطر این‌که نظام امارت اسلامی بقا پیدا بکند و نهادینه شود.»

از سویی‌هم، برخی از دیپلومات‌ها به این باور اند که واگذاری برخی سفارت‌خانه‌ها و قونسلگری‌ها به حکومت سرپرست، به سود روابط دیپلوماتیک کشور با جهان است.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، در این باره گفت: «سپردن سفارت یا قونسلگری ایران و ترکیه و قبل ازاین به معنای تقویت روابط دیپلوماتیک و همچنان نا اعلام شده به رسمیت شناختن شدن امارت اسلامی طالبان را هم می‌تواند در پی داشته باشد.»

فهیم کوهدامنی، یکی دیگر از دیپلومات‌های پیشین کشور، گفت: «دلیل دیگر این‌که این نمایندگی‌ها تحویل داده شد به حاکمیت موجود، رابطه‌های پنهانی دیپلومات‌های دوران جمهوریت با گروه طالب‌ها بود.»

این در حالی‌ست که روز گذشته فضل محمد حقانی با گروهی از دیپلومات‌های امارت اسلامی به گونه رسمی مسووليت سفارت افغانستان در تهران را به عهده گرفتند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره