Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اتحادیه اروپا: افغانستان نباید به پایگاه هراس‌افگنان مبدل شود

اتحادیه اروپا می‌گوید که افغانستان نباید بار دیگر به پایگاه هراس‌افگنان مبدل شود و امارت اسلامی باید برای پیکار با هراس‌افگنی گام بردارد.

این اتحادیه در خبرنامه‌یی که روز دوشنبه نشر کرده، همچنان می‌گوید که امارت اسلامی باید روابط با گروه‌های هراس‌افگن را قطع کند.

خبرنامه شورای اتحادیه اروپا حفظ ثبات در افغانستان را به سود همه دانسته است.

در خبرنامه آمده است: «افغانستان نباید بار دیگر به عنوان پایگاهی برای هراس‌افگنی و افراط‌گرایی  برای سایر کشورها باشد و اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که تمام روابط مستقیم و غیرمستقیم با هراس‌افگنان را متوقف کرده و بار دیگر به‌ مسوولیت شان در امر مبارزه با هراس‌افگنی متعهد باشند.»

در همین حال، امارت اسلامی می‌گوید که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر نیست و امارت اسلامی هیچ پیوندی با گروه‌های هراس‌افگن ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «ما در افغانستان کدام گروه کدام عنصر و یا کدام تحرکی نداریم که آن‌ها شواهد پیش بکنند که گویا این‌جا کدام تحرک و کدام عنصری وجود دارد. اگر داشته باشد، کدام سنگر، نقطه و یا جای مشخص کسی نشان داده نمی‌تواند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اتحادیه اروپا از موضع طالبان در رابطه به گروه‌های بنیادگرا و هراس‌افگن راضی نیست. بنابراین انتظاری که اتحادیه اروپا از طالبان دارد این است که طالبان باید موضع خود را در مورد گروه‌های هراس‌افگن به صورت اساسی و قناعت‌بخش تغییر بدهد.»

اتحادیه اروپا به این باور است که اقدام‌های امارت اسلامی بر وخامت اوضاع حقوق بشری، سیاسی و اقتصادی افزوده است و این اتحادیه می‌گوید که آماده اعمال تحریم‌های بیش‌تر بر آن شمار از مقام‌های امارت اسلامی است که در نقض حقوق بشر دست دارند.

اتحادیه اروپا اطمینان داده است که این تحریم‌ها به مردم افغانستان زیان نخواهد رساند.

افزون بر آن، اتحادیه اروپا متعهد شده است که برای کاهش بحران بشری، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان به کمک‌های خود ادامه خواهد داد و این کمک‌ها بر بنیاد اصولی انجام خواهد شد که بانوان از آن بهره‌مند شوند. 

اتحادیه اروپا: افغانستان نباید به پایگاه هراس‌افگنان مبدل شود

امارت اسلامی می‌گوید که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر نیست و امارت اسلامی هیچ پیوندی با گروه‌های هراس‌افگن ندارد.

Thumbnail

اتحادیه اروپا می‌گوید که افغانستان نباید بار دیگر به پایگاه هراس‌افگنان مبدل شود و امارت اسلامی باید برای پیکار با هراس‌افگنی گام بردارد.

این اتحادیه در خبرنامه‌یی که روز دوشنبه نشر کرده، همچنان می‌گوید که امارت اسلامی باید روابط با گروه‌های هراس‌افگن را قطع کند.

خبرنامه شورای اتحادیه اروپا حفظ ثبات در افغانستان را به سود همه دانسته است.

در خبرنامه آمده است: «افغانستان نباید بار دیگر به عنوان پایگاهی برای هراس‌افگنی و افراط‌گرایی  برای سایر کشورها باشد و اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که تمام روابط مستقیم و غیرمستقیم با هراس‌افگنان را متوقف کرده و بار دیگر به‌ مسوولیت شان در امر مبارزه با هراس‌افگنی متعهد باشند.»

در همین حال، امارت اسلامی می‌گوید که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر نیست و امارت اسلامی هیچ پیوندی با گروه‌های هراس‌افگن ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «ما در افغانستان کدام گروه کدام عنصر و یا کدام تحرکی نداریم که آن‌ها شواهد پیش بکنند که گویا این‌جا کدام تحرک و کدام عنصری وجود دارد. اگر داشته باشد، کدام سنگر، نقطه و یا جای مشخص کسی نشان داده نمی‌تواند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اتحادیه اروپا از موضع طالبان در رابطه به گروه‌های بنیادگرا و هراس‌افگن راضی نیست. بنابراین انتظاری که اتحادیه اروپا از طالبان دارد این است که طالبان باید موضع خود را در مورد گروه‌های هراس‌افگن به صورت اساسی و قناعت‌بخش تغییر بدهد.»

اتحادیه اروپا به این باور است که اقدام‌های امارت اسلامی بر وخامت اوضاع حقوق بشری، سیاسی و اقتصادی افزوده است و این اتحادیه می‌گوید که آماده اعمال تحریم‌های بیش‌تر بر آن شمار از مقام‌های امارت اسلامی است که در نقض حقوق بشر دست دارند.

اتحادیه اروپا اطمینان داده است که این تحریم‌ها به مردم افغانستان زیان نخواهد رساند.

افزون بر آن، اتحادیه اروپا متعهد شده است که برای کاهش بحران بشری، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان به کمک‌های خود ادامه خواهد داد و این کمک‌ها بر بنیاد اصولی انجام خواهد شد که بانوان از آن بهره‌مند شوند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره