Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موزیمی در پایتخت با هزاران اثر باستانی

موزیمی در قصر شاه بوبو جان در پایتخت هزاران اثر باستانی را که قدمت آن به بیش از صد سال می‌رسد در خود جا داده است.

مسوولان این موزیم می‌گویند که در این موزیم اثرهای گونه‌گون تاریخی به هدف آشنایی مردم با آثار و فرهنگ ولایت‌های گونه‌گون کشور ایجاد شده است.

خیرمحمد ولید، مدیرعمومی موزیم تحقیقی اتنو گرافی، گفت: «هدف از ایجاد این موزیم شناسایی آثار، فرهنگ و آثار مادی ولایات مختلف کشور می‌باشد.»

به گفته مدیر عمومی این موزیم، در این موزیم جنگ‌افزارهای گونه‌گون از حکومت‌های گذشته نیز وجود دارند.

مدیرعمومی موزیم تحقیقی اتنو گرافی افزود: «این موزیم شامل چهار بخش است بخش اول آن آثار اتنو گرافی شامل لباس‌ها زیورات ظروف سفالی است وسایل جنگی است.»

قصر تاریخی شاه بوبوجان در زمان امیرعبدالرحمن خان اعمار و بنام خواهرش مسمی گردید.

از سویی هم، برخی از کارمندان این موزیم می‌افزایند که بیش‌ترین بازدیدکنندگان این موزیم را دانش‌جویان و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

شعیب غازی زاده، کارمند گفت: «محصلین که در پوهنتون‌ها درس می‌خوانند می‌آیند از فرهنگ خود استفاده می‌کنند بخاطریکه این موزیم‌ها جایی است که فرهنگ و تاریخ افغانستان به نمایش گذاشته.»

در این موزیم آثار مختلف از قبیل لباس، سکه، کاری گرافی مدرن و اثرهای دیگر از زمانه‌های هخامنشی‌ها و یونان باختر نیز به چشم می‌خورد.

موزیمی در پایتخت با هزاران اثر باستانی

مسوولان این موزیم می‌گویند که در این موزیم اثرهای گونه‌گون تاریخی به هدف آشنایی مردم با آثار و فرهنگ ولایت‌های گونه‌گون کشور ایجاد شده است.

تصویر بندانگشتی

موزیمی در قصر شاه بوبو جان در پایتخت هزاران اثر باستانی را که قدمت آن به بیش از صد سال می‌رسد در خود جا داده است.

مسوولان این موزیم می‌گویند که در این موزیم اثرهای گونه‌گون تاریخی به هدف آشنایی مردم با آثار و فرهنگ ولایت‌های گونه‌گون کشور ایجاد شده است.

خیرمحمد ولید، مدیرعمومی موزیم تحقیقی اتنو گرافی، گفت: «هدف از ایجاد این موزیم شناسایی آثار، فرهنگ و آثار مادی ولایات مختلف کشور می‌باشد.»

به گفته مدیر عمومی این موزیم، در این موزیم جنگ‌افزارهای گونه‌گون از حکومت‌های گذشته نیز وجود دارند.

مدیرعمومی موزیم تحقیقی اتنو گرافی افزود: «این موزیم شامل چهار بخش است بخش اول آن آثار اتنو گرافی شامل لباس‌ها زیورات ظروف سفالی است وسایل جنگی است.»

قصر تاریخی شاه بوبوجان در زمان امیرعبدالرحمن خان اعمار و بنام خواهرش مسمی گردید.

از سویی هم، برخی از کارمندان این موزیم می‌افزایند که بیش‌ترین بازدیدکنندگان این موزیم را دانش‌جویان و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

شعیب غازی زاده، کارمند گفت: «محصلین که در پوهنتون‌ها درس می‌خوانند می‌آیند از فرهنگ خود استفاده می‌کنند بخاطریکه این موزیم‌ها جایی است که فرهنگ و تاریخ افغانستان به نمایش گذاشته.»

در این موزیم آثار مختلف از قبیل لباس، سکه، کاری گرافی مدرن و اثرهای دیگر از زمانه‌های هخامنشی‌ها و یونان باختر نیز به چشم می‌خورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره