Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با مواد مخدر: نزدیک به ۱۰۰ هزار معتاد را گردآوری کردیم

معینیت مبارزه با مواد مخدر آمار می‌دهد که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی نزدیک به صد هزار معتاد به مواد مخدر را گردآوری و به مرکزهای صحی معرفی کرده‌اند.

رییس دفتر این معنیت می‌گوید که می‌کوشند تا در آینده‌ نیز برای درمان معتادان مواد مخدر ده‌ مرکز صحی دیگر را نیز ایجاد کنند.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر، گفت: «در نظر داریم تا در ولایت‌های که سطح معتادان بلند است ۱۰ مرکز حمایوی بسازیم تا که از معتادان تداوی و حافظت کند و دیگر سهولت‌های چون آموزش حرفه را برای آنان نیز فراهم کند.»

همزمان برخی از معتادان به مواد مخدر که صحت یاب شده‌اند می‌گویند هنگام درمان آموزش‌های‌ حرفه‌ای را نیز فرا گرفته‌اند.

هجرت‌الله، فرد صحت یاب شده، گفت: «ما بسیار خوشحالیم که درمان شدیم و در مرکزهای آموزش حرفه‌ای مشغول حرفه آموزی هستیم.»

محب‌الله، صحت یاب شده، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که همه معتادان کشور را مانند ما جمع‌آوری و آنان را زیر درمان قرار دهد.»

برخی از آگاهان به این باور اند که باید به افراد درمان شده زمینه کار فراهم شود تا دوباره رو به مواد مخدر نیاورند.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «باید زمینه اشتغال برای معتادان درمان شده فراهم و مبارزه با مواد مخدر شود تا دوباره به سمت مواد مخدر روی نیاورند.»

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تاکید می‌کند که در نظر دارند تا در آینده ده مرکز درمان معتادان مواد مخدر را در ده زون کشور ایجاد کنند.

معینیت مبارزه با مواد مخدر: نزدیک به ۱۰۰ هزار معتاد را گردآوری کردیم

همزمان برخی از معتادان به مواد مخدر که صحت یاب شده‌اند می‌گویند هنگام درمان آموزش‌های‌ حرفه‌ای را نیز فرا گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با مواد مخدر آمار می‌دهد که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی نزدیک به صد هزار معتاد به مواد مخدر را گردآوری و به مرکزهای صحی معرفی کرده‌اند.

رییس دفتر این معنیت می‌گوید که می‌کوشند تا در آینده‌ نیز برای درمان معتادان مواد مخدر ده‌ مرکز صحی دیگر را نیز ایجاد کنند.

حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر، گفت: «در نظر داریم تا در ولایت‌های که سطح معتادان بلند است ۱۰ مرکز حمایوی بسازیم تا که از معتادان تداوی و حافظت کند و دیگر سهولت‌های چون آموزش حرفه را برای آنان نیز فراهم کند.»

همزمان برخی از معتادان به مواد مخدر که صحت یاب شده‌اند می‌گویند هنگام درمان آموزش‌های‌ حرفه‌ای را نیز فرا گرفته‌اند.

هجرت‌الله، فرد صحت یاب شده، گفت: «ما بسیار خوشحالیم که درمان شدیم و در مرکزهای آموزش حرفه‌ای مشغول حرفه آموزی هستیم.»

محب‌الله، صحت یاب شده، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که همه معتادان کشور را مانند ما جمع‌آوری و آنان را زیر درمان قرار دهد.»

برخی از آگاهان به این باور اند که باید به افراد درمان شده زمینه کار فراهم شود تا دوباره رو به مواد مخدر نیاورند.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «باید زمینه اشتغال برای معتادان درمان شده فراهم و مبارزه با مواد مخدر شود تا دوباره به سمت مواد مخدر روی نیاورند.»

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تاکید می‌کند که در نظر دارند تا در آینده ده مرکز درمان معتادان مواد مخدر را در ده زون کشور ایجاد کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره