Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی پاسپورت: روند پذیرش درخواست‌های کاغذی متوقف شد

روند پذیرش درخواست‌های کاغذی برای دریافت پاسپورت امروز (یک‌شنبه) از سوی ریاست عمومی پاسپورت متوقف شد.

این ریاست در خبرنامه‌ای اعلام کرده که این روند به دلیل شکایت مردم منطقه از هرج و مرج مراجعه‌کنندگان، نبود سهولت‌ها و سردی هوا متوقف شده است.

با این حال، برخی از باشندگان کابل از کندی در روند توزیع پاسپورت به گونه‌ی آنلاین انتقاد دارند.

محمدگل متقاضی پاسپورت به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات زیاد است. وقتی برای دریافت پاسپورت ثبت نام می‌کنید خیلی زمان می‌برد. الی یک سال تا بدست بیارید.»

رحمان سی ساله که به بیماری قلبی مبتلا است، می‌گوید که زمینه درمانش در کشور فراهم نیست و از همین‌رو ناگزیر به بیرون از کشور برای تداوی برود.

او با انتقاد از کندی در روند توزیع پاسپورت، می‌گوید که نزدیک به یک ماه می‌شود که موفق به دریافت پاسپورت نشده است.

رحمان متقاضی پاسپورت گفت: «محترمانه خواهش می‌کنیم که ریاست پاسپورت درباره این مردم تصمیم بگیرد و درست انجام بدهد.»

تاج گل متقاضی دیگر پاسپورت گفت: «از امارت اسلامی افغانستان ما تقاضا می‌کنیم که به مشکلات مردم ما توجه کند چون مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند بخاطر یک جلد پاسپورت ماه‌ها مراجعه می‌کنند.»

این در حالی‌ست که ریاست پاسپورت روند پذیرش درخواست‌های کاغذی به هدف ایجاد سهولت برای شهروندان و دریافت عاجل پاسپورت را به تاریخ بیستم جدی آغاز کرده بود.

ریاست عمومی پاسپورت: روند پذیرش درخواست‌های کاغذی متوقف شد

این ریاست در خبرنامه‌ای اعلام کرده که این روند به دلیل شکایت مردم منطقه از هرج و مرج مراجعه‌کنندگان، نبود سهولت‌ها و سردی هوا متوقف شده است.

تصویر بندانگشتی

روند پذیرش درخواست‌های کاغذی برای دریافت پاسپورت امروز (یک‌شنبه) از سوی ریاست عمومی پاسپورت متوقف شد.

این ریاست در خبرنامه‌ای اعلام کرده که این روند به دلیل شکایت مردم منطقه از هرج و مرج مراجعه‌کنندگان، نبود سهولت‌ها و سردی هوا متوقف شده است.

با این حال، برخی از باشندگان کابل از کندی در روند توزیع پاسپورت به گونه‌ی آنلاین انتقاد دارند.

محمدگل متقاضی پاسپورت به طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات زیاد است. وقتی برای دریافت پاسپورت ثبت نام می‌کنید خیلی زمان می‌برد. الی یک سال تا بدست بیارید.»

رحمان سی ساله که به بیماری قلبی مبتلا است، می‌گوید که زمینه درمانش در کشور فراهم نیست و از همین‌رو ناگزیر به بیرون از کشور برای تداوی برود.

او با انتقاد از کندی در روند توزیع پاسپورت، می‌گوید که نزدیک به یک ماه می‌شود که موفق به دریافت پاسپورت نشده است.

رحمان متقاضی پاسپورت گفت: «محترمانه خواهش می‌کنیم که ریاست پاسپورت درباره این مردم تصمیم بگیرد و درست انجام بدهد.»

تاج گل متقاضی دیگر پاسپورت گفت: «از امارت اسلامی افغانستان ما تقاضا می‌کنیم که به مشکلات مردم ما توجه کند چون مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند بخاطر یک جلد پاسپورت ماه‌ها مراجعه می‌کنند.»

این در حالی‌ست که ریاست پاسپورت روند پذیرش درخواست‌های کاغذی به هدف ایجاد سهولت برای شهروندان و دریافت عاجل پاسپورت را به تاریخ بیستم جدی آغاز کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره