Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش یونسکو از آمار بلند "دختران محروم از مکتب" در افغانستان

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در گزارشی گفته که دختران در افغانستان و برخی از کشورهای افریقایی در بخش آموزش عقب‌گرد داشته‌اند. 

این سازمان در این گزارش افزوده که افغانستان در میان ده کشوری است که بیش‌ترین دختران محروم از مکتب را دارد و ۷۵ درصد دختران در این کشور از آموزش محروم مانده‌اند.

در گزارش یونسکو آمده است: «از میان ده کشور نه کشور، افریقا و افغانستان بالاترین نرخ عدم دست‌رسی دختران به مکتب را دارند. کم از کم ۵۰ درصد دختران به مکتب رفته نمی‌توانند و در افغانستان ۷۵ درصد دختران فرصت رفتن به مکتب‌ها را ندارند.»

این در حالی‌ست که در آستانه آغاز سال آموزشی ۱۴۰۳ خورشیدی، دانش‌آموزان دختر بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه مکتب‌ها را به‌روی شان باز کند.

زهرا و مریم که پس از مسدود شدن مکتب‌ها به نقاشی رو آورده‌اند، می‌گویند هنر هیچ‌گاهی جای آموزش در مکتب را گرفته نمی‌تواند و باید دروازه‌ مکتب‌ها بازگشایی شود.

زهرا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «درس جای خود را دارد. خواستم این است که مکتب‌های ما شروع شود تا بتوانیم به درس‌های خود رسیدگی کنیم.»

مریم دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «من حالا باید صنف یازده می‌بودم؛ اما درهای مکتب بسته شد و اکنون هم صنف هشت هستم.»

برخی دیگری دانش‌آموزان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در سال آموزشی ۱۴۰۳ خورشیدی برای آنان زمینه رفتن به مکتب را فراهم سازد.

رابعه از حکومت سرپرست چنین خواست دارد: «خواستم از امارت اسلامی این است که در سال آموزشی نو دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه را باز کند تا ما از حق خود برخوردار شویم.»

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه در باره آموزش دختران گفت: «اگر امارت اسلامی امسال هم به خواهران ما اجازه درس خواندن را ندهد، سال پرمشقت و بدبختی را خواهد داشتیم و آینده افغانستان تاریک و در جهالت خواهد بود.»

با آن‌که بیش از ۹۰۰ روز از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها به‌روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در کشور می‌گذرد و کمتر از ده روز به آغاز سال آموزشی نو باقی مانده است اما حکومت سرپرست در رابطه به بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم چیزی تازه‌ای نگفته است 

گزارش یونسکو از آمار بلند "دختران محروم از مکتب" در افغانستان

برخی دیگری دانش‌آموزان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در سال آموزشی ۱۴۰۳ خورشیدی برای آنان زمینه رفتن به مکتب را فراهم سازد.

Thumbnail

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در گزارشی گفته که دختران در افغانستان و برخی از کشورهای افریقایی در بخش آموزش عقب‌گرد داشته‌اند. 

این سازمان در این گزارش افزوده که افغانستان در میان ده کشوری است که بیش‌ترین دختران محروم از مکتب را دارد و ۷۵ درصد دختران در این کشور از آموزش محروم مانده‌اند.

در گزارش یونسکو آمده است: «از میان ده کشور نه کشور، افریقا و افغانستان بالاترین نرخ عدم دست‌رسی دختران به مکتب را دارند. کم از کم ۵۰ درصد دختران به مکتب رفته نمی‌توانند و در افغانستان ۷۵ درصد دختران فرصت رفتن به مکتب‌ها را ندارند.»

این در حالی‌ست که در آستانه آغاز سال آموزشی ۱۴۰۳ خورشیدی، دانش‌آموزان دختر بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه مکتب‌ها را به‌روی شان باز کند.

زهرا و مریم که پس از مسدود شدن مکتب‌ها به نقاشی رو آورده‌اند، می‌گویند هنر هیچ‌گاهی جای آموزش در مکتب را گرفته نمی‌تواند و باید دروازه‌ مکتب‌ها بازگشایی شود.

زهرا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «درس جای خود را دارد. خواستم این است که مکتب‌های ما شروع شود تا بتوانیم به درس‌های خود رسیدگی کنیم.»

مریم دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «من حالا باید صنف یازده می‌بودم؛ اما درهای مکتب بسته شد و اکنون هم صنف هشت هستم.»

برخی دیگری دانش‌آموزان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند تا در سال آموزشی ۱۴۰۳ خورشیدی برای آنان زمینه رفتن به مکتب را فراهم سازد.

رابعه از حکومت سرپرست چنین خواست دارد: «خواستم از امارت اسلامی این است که در سال آموزشی نو دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه را باز کند تا ما از حق خود برخوردار شویم.»

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه در باره آموزش دختران گفت: «اگر امارت اسلامی امسال هم به خواهران ما اجازه درس خواندن را ندهد، سال پرمشقت و بدبختی را خواهد داشتیم و آینده افغانستان تاریک و در جهالت خواهد بود.»

با آن‌که بیش از ۹۰۰ روز از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها به‌روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در کشور می‌گذرد و کمتر از ده روز به آغاز سال آموزشی نو باقی مانده است اما حکومت سرپرست در رابطه به بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم چیزی تازه‌ای نگفته است 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره