Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش استیشن‌های اطفاییه در کابل برای سرعت‌بخشی به رسیدگی به حوادث

ریاست عمومی رسیدگی به حوادث واطفاییه کابل از افزایش استیشن‌های این ریاست در پایتخت  خبر داده است.

محمد عوض ابوبکر معاون تمرینات ریاست عمومی رسیدگی به حوادث واطفاییه می‌افزاید با افزایش این استیشن‌ها رسیدگی به رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی سرعت خواهد یافت.

معاون تمرینات ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه گفت: « پلان داریم که استیشن‌ها زیاد شود چون که شهر وسعت پیدا کرده است باز هم استیشن که ما فعلا در کابل داریم واقعیت بسنده نیست و رسیدگی کرده نمی‌توانیم چون این کم است در آینده پلان داریم که تعدادی استیشن‌ها بیش‌تر شود در ولسوالی‌های کابل و در دیگر ولایت‌ها.»

او در بخش از سخنان اش می‌افزاید که در یک سال پسین نزدیک به دوهزار رویداد طبیعی و غیر طبیعی نزد آنان به ثبت رسیده است.

محمد عوض ابوبکر معاون تمرینات ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه گفت: «در سال گذشته تقریبا در سطح کشور حوادث که رخ داده است یک هزار هشتصد و هشت واقعه حادثه ما داشتیم که پیش ما ثبت شده است کارمندهای که در کابل بوده در ولایات بوده رسیدگی کرده است.»

برخی از شهروندان کشور از فعالیت اطفایه خوشبین استند و تاکید می کنند که این ریاست باید بیش از این در بخش کاری شان تلاش کنند.

شفیع‌الله باشنده کابل گفت: «خواست ما از ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه این است که اگر یک حادثه می‌شود برای خدمت شهر به وقت برسند به این معنا نی که تنها در کابل بل در سی و چهار ولایت استیشن‌ها باید زیاد شود.»

وکیل باشنده دیگر کابل گفت: «اطفاییه باید باشد که به موقع به سروقت برسد که آتش‌سوزی صورت نگیرد اگر که نباشد آتش‌سوزی زیاد می‌شود خسارت زیاد می‌شود.»

مسوولان در ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه از افزایش تجهیزات و پرسونل شان برای فراهم شدن سهولت‌های بیش‌تر در کابل و ولایت‌ها نیز خبر می‌دهند.

افزایش استیشن‌های اطفاییه در کابل برای سرعت‌بخشی به رسیدگی به حوادث

برخی از شهروندان کشور از فعالیت اطفایه خوشبین استند و تاکید می کنند که این ریاست باید بیش از این در بخش کاری شان تلاش کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی رسیدگی به حوادث واطفاییه کابل از افزایش استیشن‌های این ریاست در پایتخت  خبر داده است.

محمد عوض ابوبکر معاون تمرینات ریاست عمومی رسیدگی به حوادث واطفاییه می‌افزاید با افزایش این استیشن‌ها رسیدگی به رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی سرعت خواهد یافت.

معاون تمرینات ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه گفت: « پلان داریم که استیشن‌ها زیاد شود چون که شهر وسعت پیدا کرده است باز هم استیشن که ما فعلا در کابل داریم واقعیت بسنده نیست و رسیدگی کرده نمی‌توانیم چون این کم است در آینده پلان داریم که تعدادی استیشن‌ها بیش‌تر شود در ولسوالی‌های کابل و در دیگر ولایت‌ها.»

او در بخش از سخنان اش می‌افزاید که در یک سال پسین نزدیک به دوهزار رویداد طبیعی و غیر طبیعی نزد آنان به ثبت رسیده است.

محمد عوض ابوبکر معاون تمرینات ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه گفت: «در سال گذشته تقریبا در سطح کشور حوادث که رخ داده است یک هزار هشتصد و هشت واقعه حادثه ما داشتیم که پیش ما ثبت شده است کارمندهای که در کابل بوده در ولایات بوده رسیدگی کرده است.»

برخی از شهروندان کشور از فعالیت اطفایه خوشبین استند و تاکید می کنند که این ریاست باید بیش از این در بخش کاری شان تلاش کنند.

شفیع‌الله باشنده کابل گفت: «خواست ما از ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه این است که اگر یک حادثه می‌شود برای خدمت شهر به وقت برسند به این معنا نی که تنها در کابل بل در سی و چهار ولایت استیشن‌ها باید زیاد شود.»

وکیل باشنده دیگر کابل گفت: «اطفاییه باید باشد که به موقع به سروقت برسد که آتش‌سوزی صورت نگیرد اگر که نباشد آتش‌سوزی زیاد می‌شود خسارت زیاد می‌شود.»

مسوولان در ریاست عمومی رسید‌گی به حوادث واطفاییه از افزایش تجهیزات و پرسونل شان برای فراهم شدن سهولت‌های بیش‌تر در کابل و ولایت‌ها نیز خبر می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره