تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ بررسی‌‍‌های نیروهای افغان در محل پرتاب «مادر بم‌ها»

پس از پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته یی ایالات متحده امریکا بر روستای اسد خیل ولسوالی اچین، تا کنون بررسی‌ها در باره این رویداد همه گانی نشده است.

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که ادارۀ روستای اسدخیل ولسوالی اچین، در دست کماندوها است و بررسی‌ها در بارۀ این رویداد هنوز هم ادامه دارند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که به علت گسترده گی فرش ماین‌ها در این بخش افراد غیر فنی اجازه رفتن به محل رویداد را ندارند. 

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «ما در ساحه استیم اما در هر سانتی متر ساحه ماین است. شما می دانید که قرارگاه بسیار عمدۀ داعش همین بود. باید به همین شکل آن را محافظه می کردند که اکنون ما در حال تصفیۀ محل استیم.»

رییس جمهور پیشین هم در گفت و گویی با صدای امریکا از پرتاب این بم را نکوهش کرد. 

تا اکنون ارتش ایالات متحده امریکا هم از بررسی های نخستین شان در باره این حمله جزئیاتی به دست نداده است، اما حکومت افغانستان می گوید که این حمله به کشور های پشتیبان هراس افگنان پیام روشنی داده است.

مجیب رحیمی، سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «پیام روشنی این حمله برای کشورهای منطقه داشت که در مورد کمک و حمایت از تروریستان باید یکبار دیگر تجدید نظر بکنند.»

روشن نشدن نتایج این بم حتا باورها را از پرتاب مادر بم‌ها در ولسوالی اچین نیز با شک و تردید هایی رو به رو ساخته است، اما خواست ها این هستند که پرتاب این گونه بم ها باید در امنیت افغانستان کمک بکند و بر بنیاد یک چارچوب قانونی انجام شود.

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، گفت: «فکر کنم که نتایجی را بعداً به دنبال خواهد داشت. امیدوار استیم که در چهارچوکات پیمان امنیتی در راستای تأمین امنیت و گسترش حاکمیت دولتی اقدامات عملی و جدی صورت بگیرد.»

ادامۀ بررسی‌‍‌های نیروهای افغان در محل پرتاب «مادر بم‌ها»

وزارت دفاع ملی می‌گوید که ادارۀ روستای اسدخیل ولسوالی اچین، در دست کماندوها است و بررسی‌ها در بارۀ این رویداد هنوز هم ادامه دارند.

Thumbnail

پس از پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته یی ایالات متحده امریکا بر روستای اسد خیل ولسوالی اچین، تا کنون بررسی‌ها در باره این رویداد همه گانی نشده است.

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که ادارۀ روستای اسدخیل ولسوالی اچین، در دست کماندوها است و بررسی‌ها در بارۀ این رویداد هنوز هم ادامه دارند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که به علت گسترده گی فرش ماین‌ها در این بخش افراد غیر فنی اجازه رفتن به محل رویداد را ندارند. 

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «ما در ساحه استیم اما در هر سانتی متر ساحه ماین است. شما می دانید که قرارگاه بسیار عمدۀ داعش همین بود. باید به همین شکل آن را محافظه می کردند که اکنون ما در حال تصفیۀ محل استیم.»

رییس جمهور پیشین هم در گفت و گویی با صدای امریکا از پرتاب این بم را نکوهش کرد. 

تا اکنون ارتش ایالات متحده امریکا هم از بررسی های نخستین شان در باره این حمله جزئیاتی به دست نداده است، اما حکومت افغانستان می گوید که این حمله به کشور های پشتیبان هراس افگنان پیام روشنی داده است.

مجیب رحیمی، سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «پیام روشنی این حمله برای کشورهای منطقه داشت که در مورد کمک و حمایت از تروریستان باید یکبار دیگر تجدید نظر بکنند.»

روشن نشدن نتایج این بم حتا باورها را از پرتاب مادر بم‌ها در ولسوالی اچین نیز با شک و تردید هایی رو به رو ساخته است، اما خواست ها این هستند که پرتاب این گونه بم ها باید در امنیت افغانستان کمک بکند و بر بنیاد یک چارچوب قانونی انجام شود.

میرداد نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان، گفت: «فکر کنم که نتایجی را بعداً به دنبال خواهد داشت. امیدوار استیم که در چهارچوکات پیمان امنیتی در راستای تأمین امنیت و گسترش حاکمیت دولتی اقدامات عملی و جدی صورت بگیرد.»

هم‌رسانی کنید