تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد گروهی در سازمان ملل برای پشتیبانی از حقوق زنان افغان

نماینده گی همیشه گی افغانستان درسازمان ملل متحد گروهی از دوستان  زنان افغانستان را ایجاد کرده است که رهبری آن را نماینده همیشه گی بریتانیا  که یک زن است به دوش دارد و نماینده‌گان زن و مقام‌های دیگر چندین کشور دیگر درسازمان ملل متحد نیز اعضای آن استند. 

نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد با پخش یک خبرنامه می‌گوید که این گروه برای برجسته سازی، محافظت و گسترش حقوق و دستاوردهای زنان افغان ونیز نقشی را که زنان می‌توانند در جامعه، حکومت و تلاش‌های صلح انجام دهند، تلاش خواهد کرد.

خبرنامه می افزاید که هرچند زنان افغان درزمان طالبان سرکوب وبه حاشیه رانده شده بودند اما اکنون آنان به عنوان عوامل محرک و نیرومند تغییر درمبدل کردن  افغانستان به یک کشور  امن تر ، مرفه تر و متکی به اعتماد به نفس ظهور کرده اند.

بربنیاد خبرنامه، حفظ و تقویت دستاوردهای کنونی زنان افغان درمحور توجه مردم و حکومت افغانستان و نیز سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار دارد.

ایجاد گروهی در سازمان ملل برای پشتیبانی از حقوق زنان افغان

نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که هدف آن پشتیبانی از نقش زنان در تمام عرصه ها در افغانستان است. 

Thumbnail

نماینده گی همیشه گی افغانستان درسازمان ملل متحد گروهی از دوستان  زنان افغانستان را ایجاد کرده است که رهبری آن را نماینده همیشه گی بریتانیا  که یک زن است به دوش دارد و نماینده‌گان زن و مقام‌های دیگر چندین کشور دیگر درسازمان ملل متحد نیز اعضای آن استند. 

نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد با پخش یک خبرنامه می‌گوید که این گروه برای برجسته سازی، محافظت و گسترش حقوق و دستاوردهای زنان افغان ونیز نقشی را که زنان می‌توانند در جامعه، حکومت و تلاش‌های صلح انجام دهند، تلاش خواهد کرد.

خبرنامه می افزاید که هرچند زنان افغان درزمان طالبان سرکوب وبه حاشیه رانده شده بودند اما اکنون آنان به عنوان عوامل محرک و نیرومند تغییر درمبدل کردن  افغانستان به یک کشور  امن تر ، مرفه تر و متکی به اعتماد به نفس ظهور کرده اند.

بربنیاد خبرنامه، حفظ و تقویت دستاوردهای کنونی زنان افغان درمحور توجه مردم و حکومت افغانستان و نیز سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار دارد.

هم‌رسانی کنید