Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک مکتب دخترانه در ولسوالی شکر درۀ کابل به آتش کشیده شد

مقام های محلی ولسوالی شکر درۀ ولایت کابل امروز سه شنبه (۲۹اسد) گفته اند که یک افراد مسلح یک مکتب دخترانه در ولسوالی شکر درۀ کابل به آتش کشیدند.

در حالی که وزارت امور داخله می‌گوید که مکتب دخترانه "بویه زار ناصری" از سوی طالبان به آتش کشیده شده است، اما گروه طالبان دست داشتن در این رویداد را رد می‌کنند.

این مکتب در بیست و پنج کیلومتری کابل موقعیت داشته و یگانه مکتب دخترانه در روستای ناصری ولسوالی شکردره کابل است در آن شش صد و پنجاه دختر سرگرم فراگیری آموزش بودند.

در کتابخانه این مکتب ۱۵۰۰ جلد کتاب بود که همه حریق شده اند.

نور آغا ناصری، که پسر نگه‌بان این مکتب است، می‌گوید مردانی که این مکتب را به آتش کشیدند لباس‌های نظامی بر تن داشتند.

نور آغا ناصری،  پسر نگه بان مکتب بویه زار ناصری گفت:« ساعت یک شب بود که به پدرم زنگ زدم اما تیلیفونش خاموش بود در نهایت ما چهار برادر به مکتب آمدیم و داخل مکتب شدم و پدرم را دیدم دستانش را بسته کرده بودند. ده نفر بودند در لباس نظامی و سپس تیل را انداختند و مکتب را سوختاندند، اما نفهمیدیم که طالب بودند و یا هم داعش.»

لیمه که از به آتش کشیده شدن مکتب اش آگاه می شود به گریه شروع می کند و پدر اش را ناگذیر می سازد که او را یک بار به مکتب ببرد، قرار بود که او در کنار هم قطاران اش امروز در همین صنف به آموزش هایش ادامه بدهد، اما اکنون همه جا دود است و سوختگی.

روح الله از ده سال بدینسو در این مکتب آموزگار است، او اکنون نگران آینده دانش آموزان این مکتب و اوضاع روستای شان است.

روح الله ناصری، آموزگار مکتب بویه زار ناصری گفت:« چون مکتب حیثیت خانه را برای شاگردان دارد، واقعن شاگردان نگران هستند، اما اهالی قریه امروز به همکاری مقام های حکومتی جلسه گرفتند که سر از فردا مکتب دوباره به روی دانش آموزان باز است و روند آموزش به حالت عادی برمیگردد. و دشمن با این کارهای شان جلو تعلیم را گرفته نمی تواند و ما همیشه در برابر شان خواهیم استاد.»

تمامی ۲۲ صنف این مکتب آسیب دیده اند و نیاز به باز سازی دارند.

شاه محمود ابراهیم خیل،  ولسوال شکردره گفت:« رویداد ساعت یک شب صورت گرفته بود و حوالی ساعت دو شب بود که ملک صاحب قریه با ما به تماس شدند و من با مقام های امنیتی به تماس شدم و خوشبختانه که به سعی و تلاش قومندان امنیه به اطفایه تماس گرفتند و اطفایه به موقوع رسید. تخریبات ما کم است و بدبختانه کتابخانه مکتب حریق شده است. تحقیقات جریان دارد و تا فعلن کسی بازداشت نشده است و این کار افرادی است که نمی خواهند ما درس بخوانیم و ضد اسلام هستند.»

زیبایی‌های روستای ناصری ولسوالی شکر دره کابل زیر سایه نا امنی‌ها رفته است، احمد سمیر که یک دانشجو است، می‌گوید که فعالیت‌های گروه‌های مسلح در این روستا حتا شب‌ها خواب مردم را ربوده است.

احمد سمیر، باشندۀ روستای ناصری گفت:« از طرف شب ما اصلن خواب نداریم و هر شب تا دو یا سه بجه شب بیدار می باشیم. باید امنیت خود ما را خود ما بگیریم دولت برای ما چیزی نمی کند، نیروهای بعضی اوقات از طرف شب گشت زنی می کنند همیشه گشت زنی نمی کنند.»

این مکتب دو بار دیگر نیز با تهدیدهایی رو به رو شده بود، یک بار در برابر در این مکتب مواد انفجاری را جا به جا ساخته بودند و بار دیگر هم مردان مسلح در ورودی این مکتب را زیر رگبار گلوله‌ها گرفته بودند.

وزارت داخله می‌گوید که به آتش کشیده شدن این مکتب کار طالبان است، اما گروه طالبان دست داشتن در این کار را رد کرده است.

یک مکتب دخترانه در ولسوالی شکر درۀ کابل به آتش کشیده شد

وزارت معارف در یک خبرنامه می‌گوید که این مکتب نزدیک به ۷۰۰ دانش آموز داشت. 

تصویر بندانگشتی

مقام های محلی ولسوالی شکر درۀ ولایت کابل امروز سه شنبه (۲۹اسد) گفته اند که یک افراد مسلح یک مکتب دخترانه در ولسوالی شکر درۀ کابل به آتش کشیدند.

در حالی که وزارت امور داخله می‌گوید که مکتب دخترانه "بویه زار ناصری" از سوی طالبان به آتش کشیده شده است، اما گروه طالبان دست داشتن در این رویداد را رد می‌کنند.

این مکتب در بیست و پنج کیلومتری کابل موقعیت داشته و یگانه مکتب دخترانه در روستای ناصری ولسوالی شکردره کابل است در آن شش صد و پنجاه دختر سرگرم فراگیری آموزش بودند.

در کتابخانه این مکتب ۱۵۰۰ جلد کتاب بود که همه حریق شده اند.

نور آغا ناصری، که پسر نگه‌بان این مکتب است، می‌گوید مردانی که این مکتب را به آتش کشیدند لباس‌های نظامی بر تن داشتند.

نور آغا ناصری،  پسر نگه بان مکتب بویه زار ناصری گفت:« ساعت یک شب بود که به پدرم زنگ زدم اما تیلیفونش خاموش بود در نهایت ما چهار برادر به مکتب آمدیم و داخل مکتب شدم و پدرم را دیدم دستانش را بسته کرده بودند. ده نفر بودند در لباس نظامی و سپس تیل را انداختند و مکتب را سوختاندند، اما نفهمیدیم که طالب بودند و یا هم داعش.»

لیمه که از به آتش کشیده شدن مکتب اش آگاه می شود به گریه شروع می کند و پدر اش را ناگذیر می سازد که او را یک بار به مکتب ببرد، قرار بود که او در کنار هم قطاران اش امروز در همین صنف به آموزش هایش ادامه بدهد، اما اکنون همه جا دود است و سوختگی.

روح الله از ده سال بدینسو در این مکتب آموزگار است، او اکنون نگران آینده دانش آموزان این مکتب و اوضاع روستای شان است.

روح الله ناصری، آموزگار مکتب بویه زار ناصری گفت:« چون مکتب حیثیت خانه را برای شاگردان دارد، واقعن شاگردان نگران هستند، اما اهالی قریه امروز به همکاری مقام های حکومتی جلسه گرفتند که سر از فردا مکتب دوباره به روی دانش آموزان باز است و روند آموزش به حالت عادی برمیگردد. و دشمن با این کارهای شان جلو تعلیم را گرفته نمی تواند و ما همیشه در برابر شان خواهیم استاد.»

تمامی ۲۲ صنف این مکتب آسیب دیده اند و نیاز به باز سازی دارند.

شاه محمود ابراهیم خیل،  ولسوال شکردره گفت:« رویداد ساعت یک شب صورت گرفته بود و حوالی ساعت دو شب بود که ملک صاحب قریه با ما به تماس شدند و من با مقام های امنیتی به تماس شدم و خوشبختانه که به سعی و تلاش قومندان امنیه به اطفایه تماس گرفتند و اطفایه به موقوع رسید. تخریبات ما کم است و بدبختانه کتابخانه مکتب حریق شده است. تحقیقات جریان دارد و تا فعلن کسی بازداشت نشده است و این کار افرادی است که نمی خواهند ما درس بخوانیم و ضد اسلام هستند.»

زیبایی‌های روستای ناصری ولسوالی شکر دره کابل زیر سایه نا امنی‌ها رفته است، احمد سمیر که یک دانشجو است، می‌گوید که فعالیت‌های گروه‌های مسلح در این روستا حتا شب‌ها خواب مردم را ربوده است.

احمد سمیر، باشندۀ روستای ناصری گفت:« از طرف شب ما اصلن خواب نداریم و هر شب تا دو یا سه بجه شب بیدار می باشیم. باید امنیت خود ما را خود ما بگیریم دولت برای ما چیزی نمی کند، نیروهای بعضی اوقات از طرف شب گشت زنی می کنند همیشه گشت زنی نمی کنند.»

این مکتب دو بار دیگر نیز با تهدیدهایی رو به رو شده بود، یک بار در برابر در این مکتب مواد انفجاری را جا به جا ساخته بودند و بار دیگر هم مردان مسلح در ورودی این مکتب را زیر رگبار گلوله‌ها گرفته بودند.

وزارت داخله می‌گوید که به آتش کشیده شدن این مکتب کار طالبان است، اما گروه طالبان دست داشتن در این کار را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید