Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"تهیۀ فهرست رأی دهنده‎گان با استفاده از فن‎آوری برقی ممکن نیست"

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که به علت مشکلات مالی و تدارکاتی، آماده سازی فهرست نام های رأی دهنده گان در انتخابات پیش رو با بهره برداری از فن آوری های برقی ممکن نیست.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که هرچند به کارگیری از شیوۀ کاغذی میزان تقلب های انتخاباتی را افزایش خواهد داد، اما این تنها گزینه برای برگزاری انتخابات در زمان معین آن است.

وی افزود: «فکر می کنم شیوۀ کاغذی ممکن تر به نظر می رسد برای برگزاری انتخابات پیش رو. ولی برای انتخابات ۲۰۱۹ ممکن خواهد بود که ما از شیوۀ برقی استفاده کنیم.»

در همین حال، نهادهای ناظر انتخابات از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کنند و می گویند که این کمیسیون توانایی مدیریت برنامه های مهم انتخابات را ندارد.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره بیان داشت: «زمینه فساد و تقلب گسترده تر خواهد بود و اکثر بازی گران خود شان را آماده راه اندازی تقلب ها می سازند.»

محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفاعلت های به نتیجه نرسیدن کار کمیسیون مستقل انتخابات از بهر کارگیری از فن آوری های برقی در روند تهیۀ فهرست نام های رأی دهنده گان چنین فشرده می سازد: «مطالعه درست از این شیوه صورت نگرفته بود، مشخصات این شیوه به شکل دقیق آن ترتیب نشد، یک پروسه تدارکات پیچیده به راه افتید، قضیه چند بعدی شد و ادارات مختلف دخالت کردند.»

با این همه چالش ها، رییس دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات هم در یک بی سرنوشتی به سر می برد و این معضل دیدگاه های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به دو دسته تقسیم کرده است.

امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش از سوی رییس جمهور برکنار شد. اما سپس سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که آنها رسمأ در خواست برکناری آقای وریماچ را دریافت نکرده اند.

اما، اکنون معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره این گونه نظری دارد: «یک تعداد از همکاران ما عقیده دارند که از حکومت باید در این باره توضیح خواسته شود ولی یک تعداد دیگر به این نظر هستند که باید منتظر مکتوب ریاست جمهوری باید ماند.»

قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به روز شانزده هم ماه سرطان سال آینده برگزار شود. پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که بهره برداری از فن آوری های برقی در آماده سازی فهرست نام های رأی دهنده گان حتمی است.

به میان آوردن اصلاحات، برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول و بدست آوردن اعتماد دوبارۀ مردم از مأموریت های مهم این کمیسیون دانسته می شوند.

"تهیۀ فهرست رأی دهنده‎گان با استفاده از فن‎آوری برقی ممکن نیست"

کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به پنج ماه روی طرح بهره برداری از فن آوری های برقی برای تهیه فهرست نام های رأی دهنده گان کار کرد، اما سر انجام به نتیجه یی نرسید و اکنون به نقطۀ نخستین کار برگشته است.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که به علت مشکلات مالی و تدارکاتی، آماده سازی فهرست نام های رأی دهنده گان در انتخابات پیش رو با بهره برداری از فن آوری های برقی ممکن نیست.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که هرچند به کارگیری از شیوۀ کاغذی میزان تقلب های انتخاباتی را افزایش خواهد داد، اما این تنها گزینه برای برگزاری انتخابات در زمان معین آن است.

وی افزود: «فکر می کنم شیوۀ کاغذی ممکن تر به نظر می رسد برای برگزاری انتخابات پیش رو. ولی برای انتخابات ۲۰۱۹ ممکن خواهد بود که ما از شیوۀ برقی استفاده کنیم.»

در همین حال، نهادهای ناظر انتخابات از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کنند و می گویند که این کمیسیون توانایی مدیریت برنامه های مهم انتخابات را ندارد.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره بیان داشت: «زمینه فساد و تقلب گسترده تر خواهد بود و اکثر بازی گران خود شان را آماده راه اندازی تقلب ها می سازند.»

محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفاعلت های به نتیجه نرسیدن کار کمیسیون مستقل انتخابات از بهر کارگیری از فن آوری های برقی در روند تهیۀ فهرست نام های رأی دهنده گان چنین فشرده می سازد: «مطالعه درست از این شیوه صورت نگرفته بود، مشخصات این شیوه به شکل دقیق آن ترتیب نشد، یک پروسه تدارکات پیچیده به راه افتید، قضیه چند بعدی شد و ادارات مختلف دخالت کردند.»

با این همه چالش ها، رییس دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات هم در یک بی سرنوشتی به سر می برد و این معضل دیدگاه های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به دو دسته تقسیم کرده است.

امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش از سوی رییس جمهور برکنار شد. اما سپس سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که آنها رسمأ در خواست برکناری آقای وریماچ را دریافت نکرده اند.

اما، اکنون معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره این گونه نظری دارد: «یک تعداد از همکاران ما عقیده دارند که از حکومت باید در این باره توضیح خواسته شود ولی یک تعداد دیگر به این نظر هستند که باید منتظر مکتوب ریاست جمهوری باید ماند.»

قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به روز شانزده هم ماه سرطان سال آینده برگزار شود. پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که بهره برداری از فن آوری های برقی در آماده سازی فهرست نام های رأی دهنده گان حتمی است.

به میان آوردن اصلاحات، برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول و بدست آوردن اعتماد دوبارۀ مردم از مأموریت های مهم این کمیسیون دانسته می شوند.

هم‌رسانی کنید