Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حزب اسلامی: حکمتیار در روزهای آینده به افغانستان می‌آید

رئیس گروه رسانه‌یی حزب اسلامی می‌گوید که تمامی موانع در برابر آمدن رهبر این حزب برداشته شده‌اند و همزمان با رهایی نخستین گروه زندانیان حزب اسلامی، رهبری این حزب در روزهای نزدیک در یکی از ولایت‌ها در شرق کشور در میان مردم حضور خواهد یافت.

یکی از سخنگویان دیگر حزب اسلامی تائید می‌کند که روز شنبه و یا یک شنبه نخستین گروه زندانیان این حزب رها می‌شوند و پس از آن گلبدین حکمتیار به روز دوشنبه در ولایت ننگرهار و یا لغمان در میان مردم حضور خواهد یافت.

قریب الرحمن سعید، رییس گروه رسانه‌یی حزب اسلامی، گفت: «تمامی مسایلی که بخاطر حضور یافتن رهبر حزب اسلامی ضروری بودند، در حال تکمیل شدن استند و زمانی‌که این کارها تکمیل شوند، گلبدین حکمتیار برای ما می‌گوید که چه وقت و در کجا در میان مردم حضور میابد و سخنرانی خواهد کرد.»

کمیسیون اجرایی توافق‌نامه صلح نیز از آغاز آماده‌گی‌ها برای ظهور گلبدین حکمتیار در یکی از ولایت‌ها سخن می‌زند.

احمد فرزان، سخنگوی کمیسیون اجرایی توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی، گفت: «امکان دارد که در روزهای محدود رهبر حزب اسلامی در یکی از ولایت‌ها ظاهر شود و یک کمیسیون بخاطر آماده‌گی‌ها کار می‌کند.»
اما تأخیر در عملی شدن این توافق‌نامه، بارها پرسش‌هایی را در پی داشته است.

گل احمد اعظمی، سناتور، گفت: «بارها در عملی شدن این توافق‌نامه تأخیر شده است، تأخیر در این کار می‌تواند سبب بی‌اعتمادی مردم شود و پرسش‌های زیادی را به وجود آورد.»

حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نزدیک به هفت ماه پیش توافق‌نامه صلح را امضا کردند. تاکنون بخش‌های زیادی از این توافق‌نامه عملی نشده‌اند و افراد مسلح این گروه هنوزهم با دولت یک‌جا نشده‌اند.
پیش از این حزب اسلامی رهایی زندانیان این گروه را پیش شرط برای آمدن رهبر این حزب عنوان کرده بود.

حزب اسلامی: حکمتیار در روزهای آینده به افغانستان می‌آید

یکی از سخنگویان دیگر حزب اسلامی تائید می‌کند که روز شنبه و یا یک شنبه نخستین گروه زندانیان این حزب رها می‌شوند و پس از آن گلبدین حکمتیار به روز دوشنبه در ولایت ننگرهار و یا لغمان در میان مردم حضور خواهد یافت

Thumbnail

رئیس گروه رسانه‌یی حزب اسلامی می‌گوید که تمامی موانع در برابر آمدن رهبر این حزب برداشته شده‌اند و همزمان با رهایی نخستین گروه زندانیان حزب اسلامی، رهبری این حزب در روزهای نزدیک در یکی از ولایت‌ها در شرق کشور در میان مردم حضور خواهد یافت.

یکی از سخنگویان دیگر حزب اسلامی تائید می‌کند که روز شنبه و یا یک شنبه نخستین گروه زندانیان این حزب رها می‌شوند و پس از آن گلبدین حکمتیار به روز دوشنبه در ولایت ننگرهار و یا لغمان در میان مردم حضور خواهد یافت.

قریب الرحمن سعید، رییس گروه رسانه‌یی حزب اسلامی، گفت: «تمامی مسایلی که بخاطر حضور یافتن رهبر حزب اسلامی ضروری بودند، در حال تکمیل شدن استند و زمانی‌که این کارها تکمیل شوند، گلبدین حکمتیار برای ما می‌گوید که چه وقت و در کجا در میان مردم حضور میابد و سخنرانی خواهد کرد.»

کمیسیون اجرایی توافق‌نامه صلح نیز از آغاز آماده‌گی‌ها برای ظهور گلبدین حکمتیار در یکی از ولایت‌ها سخن می‌زند.

احمد فرزان، سخنگوی کمیسیون اجرایی توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی، گفت: «امکان دارد که در روزهای محدود رهبر حزب اسلامی در یکی از ولایت‌ها ظاهر شود و یک کمیسیون بخاطر آماده‌گی‌ها کار می‌کند.»
اما تأخیر در عملی شدن این توافق‌نامه، بارها پرسش‌هایی را در پی داشته است.

گل احمد اعظمی، سناتور، گفت: «بارها در عملی شدن این توافق‌نامه تأخیر شده است، تأخیر در این کار می‌تواند سبب بی‌اعتمادی مردم شود و پرسش‌های زیادی را به وجود آورد.»

حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نزدیک به هفت ماه پیش توافق‌نامه صلح را امضا کردند. تاکنون بخش‌های زیادی از این توافق‌نامه عملی نشده‌اند و افراد مسلح این گروه هنوزهم با دولت یک‌جا نشده‌اند.
پیش از این حزب اسلامی رهایی زندانیان این گروه را پیش شرط برای آمدن رهبر این حزب عنوان کرده بود.

هم‌رسانی کنید